Usnesení OZ ze dne 23.11.2007

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.9

ze dne 23.11.2007

 

:

1)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že Obec Borová Lada se zúčastní mezinárodního projektu „TIERISCH WILD“ s tím, že na jeho financování po dobu trvání projektu (3 roky) se bude podílet částkou 500 EUR.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0 Zdržel se:0 Nepřítomen: 1

 

2)      Zastupitelstvo obce Borová Lada jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.6 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“ ), r o z h o d l o v y d a t podle ust. § 59 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „správní řád“) na základě návrhu vymezení zastavěného území obce Borová Lada pořízeného dle ust. § 59 odst. 3,4 a 5 stavebního zákona a projednaného dle ust. § 60 odst. 1,2 a 3 stavebního zákona MěÚ Vimperk, odborem výstavby a územního plánování, jakožto příslušným úřadem územního plánování dle ust. § 6 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, o p a t ř e n í   o b e c n é   p o v a h y č. 1/2007 , kterým se vymezuje zastavěné území na území obce Borová Lada na části katastrálního území Svinná Lada.  Opatření obecné povahy bude zveřejněno podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu a nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

3)      Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo uzavřít se společností OTHERM s.r.o. se sídlem Sklářská 48, 384 21 Husince, IČ: 28068033, smlouvy o dílo č. 717578 a 716192 ohledně dodávky a montáže dveří do budovy čp. 2 a 3 v Borových Ladách a oken do budovy čp. 19 v Borových Ladách, když cena díla ohledně dodávky dveří činí 63.555,-Kč vč. DPH a oken 139.592,-Kč vč. DPH. Podpisem smluv se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

4)      Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo uzavřít se společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, smlouvu o dílo č. 07/PL/23/013 ohledně vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobností VD – ZDS ohledně akce „Parkoviště pro osobní auta v k.ú. Borová Lada“ dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení, když cena díla bude činit 115.882,20 Kč vč. DPH. Podpisem smluv se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

 

5)      Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo uzavřít se sdružením Mikroregion Šumava – západ, se sídlem Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 70922152, mandátní smlouvu ohledně administrace dotačních titulů a zařizování dalších úkolů jménem obce dle pokynů obce, vše dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. Podpisem smluv se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

 

6)      Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo uzavřít s Ing. Jaroslavem Tachovským, se sídlem U Čedíku 777/IV, Klatovy, IČ: 16717716, smlouvu o dílo č. 03/2007 ohledně zpracování projektu „Obnova veřejného osvětlení“ včetně administrace čerpání dotací k financování tohoto projektu, kdy celková cena díla je stanovena částkou 20.000,-Kč bez DPH, vše dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. Podpisem smluv se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

7)      Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo uzavřít s Ing. Jaroslavem Tachovským, se sídlem U Čedíku 777/IV, Klatovy, IČ: 16717716, smlouvu o dílo č. 07/2007 ohledně zpracování projektu „Stavební obnova budovy školy a plotu“ včetně administrace čerpání dotací k financování tohoto projektu, kdy celková cena díla je stanovena částkou 20.000,-Kč bez DPH, vše dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. Podpisem smluv se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

 

8)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo prodat parcelu č. 63/3 – trvalý travní porost o výměře 3196 m2 v k.ú. a obci Borová Lada za celkovou cenu 31.960,-Kč panu Robertu Kudýnovi narozeného 01.02.1971, bytem Borová Lada čp.5 s tím, že kupující se zaváže v budoucnu souhlasit s umístěním stavby el. trafostanice na uvedeném pozemku v souladu s platným územním plánem.Podpisem smlouvy se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:1 (p. Kudýn)            Nepřítomen: 1

 

9)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí v rámci „Programu Obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce nevlastní nemovitosti k bydlení nebo stavební pozemek“ ohledně budoucího prodeje parcely č. 226/24 – trvalý travní porost o nové výměře 15694 m2 v k.ú. Svinná Lada a obci Borová Lada za podmínek stanovených v rámci výše uvedeného programu a to manželům Marcele Šipanové narozené 14.12.1975 a Josefu Šipanovi narozeného 08.04.1965, oběma bytem Svinná Lada 21, 384 93 Borová Lada. Podpisem smlouvy se pověřuje starostka obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:1 (p. Šipan) Nepřítomen: 1

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí, že dne 10.10.2007 proběhlo v obci fórum zdravého Mikroregionu Šumava – západ.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč panu Janu Suchlovi – Nakladatelství ERIKA, bytem Jarníkova 1894, 148 00 Praha 4 k financování výtisku knihy Malé šumavské ticho.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada projednalo návrh pasportu místních komunikací dle návrhu a mapové v příloze tohoto usnesení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo zažádat o odprodej parcel č. 60/10 v k.ú. Šindlov za cenu 240,-Kč a č. 207/28 v k.ú. Borová Lada za cenu 4.630,-Kč od Pozemkového fondu ČR.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že zástupcem Obce Borová Lada v Radě NP Šumava bude nadále Ing. Jana Hrazánková, starostka Obce Borová Lada.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:1 (Ing. Hrazánková)Nepřítomen: 1

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že Obec Borová Lada vyplatí finanční dary v následující výši (hrubého):

-         paní Monice Erhartové ve výši 10.000,-Kč

-         paní Stanislavě Barantálové ve výši 4.000,-Kč

-         panu Václavu Hovorkovi ve výši 4.000,-Kč

-         panu Romanu Zbořilovi ve výši 5.000,-Kč

-         panu Josefu Šipanovi ve výši 3.000,-Kč

-         panu Robertu Kudýnovi ve výši 3.000,-Kč

Návrhy byly postupně odsouhlaseny zastupiteli:

Pro:5    Proti:0   Zdržel se:1 (p. Erhartová)       Nepřítomen: 1

Pro:6    Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

Pro:5    Proti:0   Zdržel se:1 (p. Hovorka)        Nepřítomen: 1

Pro:5    Proti:0   Zdržel se:1 (p. Zbořil)Nepřítomen: 1

Pro:5    Proti:0   Zdržel se:1 (p. Šipan) Nepřítomen: 1

Pro:5    Proti:0   Zdržel se:1 (p. Kudýn)            Nepřítomen: 1

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo zrušit své usnesení ze zasedání konaného dne 30.11.2006 ohledně schválení výše finančních odměn neuvolněných členů zastupitelstva Obce Borová Lada.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo schválit rozpočtový výhled Obce Borová Lada dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 a to tak, že rozpočet obce Borová Lada se ohledně příjmů obce navyšuje o částku 10,419.800,-Kč a ohledně výdajů obce se navyšuje o 10,492.150,-Kč, vše dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen:1

 

 

19) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 a to tak, že rozpočet obce Borová Lada se ohledně příjmů obce navyšuje o částku 199.025,-Kč v položce 4116 a ohledně výdajů obce se navyšuje o 199.025,-Kč v položce 3612, a to z důvodu realizace výplní oken v domě čp.19 v Borových Ladách.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

20) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo schválit směrnici pro pro oběh účetních dokladů dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení, a dále směrnici k finanční kontrole rovněž podle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 1

 

 

 

Starostka obce Borová Lada                                  místostarostka obce Borová Lada

    Ing. Hrazánková Jana                                                   Erhartová Monika