Zveřejnění záměru

 

Z v e ř e j n ě n í      z á m ě r u

 

 

 

Obec Borová Lada tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronajmout následující nemovitost, nacházející se v majetku obce:

 

Část p.p.č. 250/7 – 37 m2, ostatní plocha,  k.ú. Borová Lada,

 

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Borová Lada, a to v rozsahu dle přiloženého náčrtku.

 

Obec Borová Lada si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit.

 

 

 

 

Vyvěšení na úřední desce 13.04. 2011

 

Sejmutí z úřední desky 28.04. 2011

 

V Borových Ladech 13.04. 2011

 

 

 

                                                                                              Ing. Jana Hrazánková

                                                                                                   starostka obce

 náčrtek