OZV o návrhu změny č.3 ÚP

 

 

Usnesení

obecního zastupitelstva v Borových Ladách ze dne 13.11.2003

 

 

Obecní zastupitelstvo v Borových Ladách

 

I.                   bere na vědomí

výsledek projednání  návrhu Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Borová Lada, obsažený ve „Zprávě o projednání ÚPD a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek“ (příloha č. 1 tohoto usnesení),

II.                bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. referátu regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic, oddělení územního plánu a stavebního řádu Krajského úřadu České Budějovice čj. OREG/4380/03 Ka ze dne 10.10.2003 (příloha č. 2 tohoto usnesení),

III.             schvaluje

podle ust. § 20 odst. 7 stavebního zákona v platném znění konečné znění návrhu Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Borová Lada.

 

 

 

 

V Borových Ladách dne 13. 11. 2003

 

 

 

 

 

 

 

………………………                                              ………………………

     místostarosta obce                                                       starostka obce

      Ing.Ivo Hrazánek                                                  Stanislava Barantálová