OZV o znaku a praporu obce Borová Lada a jejich užívání

Vyhláška č.4/2003

 

O znaku a praporu obce Borová Lada a jejich užívání

 

Obecní zastupitelstvo se dne 16.12.2003 usneslo vydat ve smyslu §16, odst.3 a §36, odst.1, písm. f/ zákona č.367/90 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku O znaku a praporu obce Borová Lada a jejich užívání

 

čl.I

Znak obce Borová Lada

1.       Popis:V zeleném štítě obrácená vidlice, vpravo borová větev se třemi šiškami, vlevo březová  větev se třemi listy a dvěma jehnědami, obojí zlaté. Dole kosmo položená stříbrná sekera na zlatém topůrku, šikmo přeložená stříbrným, dolů obráceným loveckým tesákem se zlatým jílcem a záštitou.

2.       Výtvarné zobrazení znaku obce Borová Lada stanoví příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky

 

čl.II

Prapor obce Borová Lada

1.       Popis: Zelený list s bílou žerďovou vidlicí vycházející z první pětiny horního a dolního okraje listu a široké na vlajícím okraji jednu pětinu šířky listu. V klínu  o vrcholu ve třech pětinách  spojené žluté borové šišky. Poměr šířky k  délce je 2:3.

2.       Výtvarné zobrazení  znaku a praporu obce Borová Lada stanoví příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

čl.III

Užívání znaku obce

1.       Užívat znaku obce mohou Obecní úřad Borová Lada, orgány obce Borová Lada a právnické osoby obcí založené, zřízené nebo spravované.

2.       Ostatní právnické  a  fyzické osoby  mohou užívat obecní znak pouze po předchozím souhlasu Obecního zastupitelstva obce Borová Lada. Obecního znaku lze zpravidla užívat:

a)      v záhlaví významných písemných dokumentů

b)      k vnějšímu označení budov ( místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku, přičemž užívání na budovách ve vlastnictví obce a školách může být trvalé

c)       na orientačních a propagačních tabulích

d)      na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných

e)      na propagačních tiscích a publikacích

f)         na upomínkových předmětech

g)      na sportovním oblečení sportovců tělovýchovných jednot a uniformách a oblečení sdružení dobrovolných hasičů obce Borová Lada

 

čl.IV

Užívání praporu obce

Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a obecního charakteru

 

čl.V

Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud bude používán pro reklamní nebo komerční účely.

 

čl.VI

Žádost o užití městského znaku či praporu se předkládá prostřednictvím písemné žádosti na OÚ Borová Lada.

 

čl.VII

Uživatel obecního znaku je povinen zajistit, aby při užívání obecních symbolů nemohlo dojít k jejich znevážení

 

čl.VIII

Sankce

1.       Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickou osobou bude posuzováno jako přestupek podle § 46 zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění s možností udělení pokuty až do výše 30 000,-Kč.

2.       Porušení povinností stanovených touto vyhláškou právnickou osobou bude postihováno pokutou až do výše 100 000,-Kč podle ustan.zák.č.367/1990 Sb. o obcích v platném znění.

 

 

Účinnost vyhlášky od 1.1.2004

Tímto se ruší obecní vyhláška č.6/2000

Schválilo OZ dne 16.12.2003

 

 

Ing.Ivo Hrazánek                                         Stanislava Barantálová                     

   místostarosta                                                     starostka