OZV č.3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obec Borová Lada

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů           

 

Zastupitelstvo obce Borová Lada se na svém zasedání dne 2.12.2004 usnesením č.19 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec Borová Lada touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

                       

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

Čl. 3
Sazba poplatku

 

(1)   Sazba poplatku činí  350,-Kč a tvoří ji:

 

a)      částka 100,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b)      částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

(2)   Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do 31.3 běžného roku.

 

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1)  Od poplatku se osvobozují:    

 

a)      vlastníci rekreačních objektů pro individuální rekreaci s trvalým pobytem na území obce Borová Lada a vlastníci rekreačních objektů, které neleží v dosahu obslužné komunikace (Šindlov, Paseka, Nový Svět, Zahrádky, Černá Lada a Knížecí Pláně a Borová Lada U Siváně),

 

b)      osoby v obci prokazatelně nepřítomné po dobu delší než 1 kalendářní rok z důvodů pobytu mimo trvalé bydliště v obci Borová Lada a jejích částech, pobytu ve zdravotnickém zařízení a domově důchodců, pobytu ve vazbě či výkonu trestu, pobytu v zahraničí apod. (je nutné prokázat potvrzením o likvidaci odpadu jinde).

 

 

Čl. 6

Zrušující ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2003 ze dne 16.12.2003.

 

 

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2005 .

 

 

 

…………………..……………………                                        …………………….…………

                   místostarosta                                                                             starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

                                    Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ......

 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok

 

 1)  § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.