OZV č.4/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat

Obec Borová Lada

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Zastupitelstvo obce Borová Lada se na svém zasedání dne 2.12.2004 usnesením č. 19 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec Borová Lada touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)

 

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 5 dnů od uvedení do provozu.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 5 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5 000,-Kč
na 3 měsíce.

 

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný  do 30 dnů  po zahájení provozu, dále pak čtvrtletně, vždy poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí.

 

 

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 14.1.1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

 
 
Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2005

 

 

 

 

           

…………………………………………                      ………………………………………

                   místostarosta                                                                             starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


 1) § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.