OZV č.6/2004 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obec  Borová Lada

 

 Obecně závazná vyhláška č.6/2004

 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce Borová Lada na svém jednání dne 2.12 2004 vydalo na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

            Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně  nakládání s odpadem stavebním. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).

 

Čl. 2

Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

(1)     Fyzické osoby jsou podle zákona o odpadech povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.

(2)     Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.¹

_________________

¹)  § 17 odst. 6 zákona o odpadech

  

(3)     Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :

a)      sběrné nádoby (popelnice), které slouží k ukládání zbytkového směsného odpadu po vytřídění (tj. např. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady, nevratné obaly apod.);

b)      kovové kontejnery (1100 l) na tříděný odpad – papír, sklo, plasty,

 

c)        svoz nebezpečných odpadů je zajištěn nejméně 2 x ročně na předem určeném místě v obci

 

d)        velkoobjemový odpad lze likvidovat 1 x ročně v jarních měsících na předem určeném místě v obci

(4)     Do nádob uvedených v odst. (3) písm. a), b), d) nemohou být ukládány jiné odpady než pro které jsou určeny. Odpady nemohou být ukládány ani mimo určené nádoby. Uživatelé nádob zajišťují pořádek a čistotu v okolí nádob.

(5)       Zemina a stavební a výkopový materiál budou ukládány na náklady fyzické nebo právnické osoby, při jejíž činnosti tento odpad vzniknul, na místo určené obecním úřadem. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky nebo jiným způsobem.     

 

Čl. 3

 Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů (zákona o přestupcích, zákona o odpadech).

 

Čl. 4

Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí obecní úřad.

 

Čl. 5

(1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.9/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, ze dne 5.12.2001

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  1.1.2005

 

 

………………………………………………  ………………………………………………..

starosta obce                                                              místostarosta obce                                            

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne: