Opatření becné povahy

Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

odbor výstavby a územního plánování

 

Číslo jednací:        VÚP 327- 1352/1728/07 – 2 Ko

Vyřizuje:               Ing. Václav Kokštein

Telefon:                388 459 050

Ve Vimperku dne:   5.10. 2007  

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A   OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYMEZUJE ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE BOROVÁ LADA A ŘÍZENÍ O JEHO VYDÁNÍ

 

 

MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování podle § 5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ úřad územního plánování “ a „ stavební zákon “ ), v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) a § 60 stavebního zákona, oznamuje řízení podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád “ ) o vydání návrhu vymezení zastavěného území ( formou opatření obecní povahy  ) na území obce Borová Lada, na části k.ú. Svinná Lada, na základě jím pořízeného vymezení zastavěného území podle § 59 stavebního zákona.

Námitky k návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků  uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedících pozemků. Námitky lze podat písemně u úřadu územního plánování  ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem vymezení zastavěného území dotčeny, může uplatnit u úřadu územního plánování písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.

Toto oznámení  je vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách MěÚ  Vimperk a OÚ Borová Lada. Úplné znění návrhu opatření obecné povahy, včetně grafické části zachycující navrhované vymezení  zastavěného území, bude k nahlédnutí v úředních dnech po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení u úřadu územního plánování a u OÚ Borová Lada. Textová část návrhu bude v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ( na internetových stránkách  www.vimperk.cz  a internetových stránkách obce Borová Lada ).

 

 

 Ing. Václav Kokštein

 vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 Rozdělovník

 

1. Úřední deska MěÚ Vimperk - zde

 

Vyvěšeno:  11.10. 2007    

 

Sejmuto:     25.10. 2007         

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :

 

2. Elektronická úřední deska MěÚ Vimperk – zde

 

 

Vyvěšeno:  11.10. 2007         

 

Sejmuto:     25.10. 2007         

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na elektronické úřední desce:

 

 

3. Úřední deska OÚ Borová Lada

 

Vyvěšeno:        11.10. 2007    

 

Sejmuto:          25.10. 2007

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :

 

 

4. Elektronická ůřední deska OÚ Borová Lada

 

Vyvěšeno:        11.10. 2007    

 

Sejmuto:          25.10. 2007

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí :

 

 

 

 

 

Obdrží :          

MěÚ Vimperk – odbor HB ( vyvěšení vyhlášky na úřední desku  + příloha 2 ) ,

  - odbor ŠKaCR (vyvěšení vyhlášky na elektronickou úřední desku + příloha 2 )

 

 

 

OÚ Borová Lada ( vyvěšení vyhlášky na úřední desku a elektronickou úřední desku +  příloha 1 a 2 )

 

 

 

Příloha 1:

2 x kopie katastrální mapy s vymezením zastavěného území označených  pořadovým číslem 

1/2 - 2

Příloha 2:

 

Návrh opatření obecné povahy ve výtisku i v elektronické podobě