Opatření obecné povahy

Obec  Borová Lada

384 92    Borová Lada

 

     O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y ( návrh )

č. 1/2007

 

Zastupitelstvo obce Borová Lada, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.6 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“ ), na základě svého usnesení č. 7      ze dne 20.07.2007,

podle § 59 odst. 2 stavebního zákona a  §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ správní řád “)

a na základě návrhu vymezení zastavěného území

na území obce Borová Lada pořízeného dle ust.  § 59 odst. 3,4 a 5 stavebního zákona a projednaného dle ust. § 60 odst. 1,2 a 3 stavebního zákona  MěÚ Vimperk, odborem výstavby a územního plánování, jakožto příslušným  úřadem územního plánování  dle ust. § 6 odst. 1 písm. d) stavebního zákona,

 

vydává opatření obecné povahy č. 1/2007

kterým se vymezuje zastavěné území Obce Borová Lada  takto

 

 

Článek I.

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Borová Lada je vymezeno v souladu s ustanoveními § 58, § 59 a § 60 stavebního zákona, na části  katastrálního  území Svinná Lada. Vymezené zastavěné území je graficky vyznačeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Přílohu tvoří 2 listy  katastrálních map ( výkresů ), ve kterých jsou barevně ( fialovým odstínem ) vyznačeny jednotlivé hranice vymezených zastavěných území.

Podle tohoto opatření se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů.

 

Článek II.

Doba platnosti vymezení zastavěného území

V souladu s ustanovením § 60 odst.6 stavebního zákona pozbývá předmětné vymezení zastavěného území platnost vydáním územního plánu, který toto zastavěné území převzal.  Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti , dojde-li ke zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k jeho změně, v jehož důsledku je nutné změnit vymezené zastavěné území. Vymezení zastavěného území nelze změnit v přezkumném řízení podle správního řádu.

 

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Toto opatření obecné povahy je uloženo na OÚ Borová Lada a na MěÚ Vimperk, odboru výstavby a územního plánování.

Toto opatření obecné povahy se vymezuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

 

Článek IV.

Poučení

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze, podle § 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

O d ů v o d n ě n í

 

Návrh vymezení zastavěného území byl pořízen v souladu s § 6 odst.1 písm. d) stavebního zákona příslušným úřadem územního plánování, tj. MěÚ Vimperk, odborem výstavby                  a územního plánování, podle § 59 až 60 stavebního zákona, na základě žádosti obce Borová Lada  ze dne 31.7.  2007 a jeho usnesení č. 7 ze dne  20.7.  2007.

Potřeba vymezení zastavěného území byla vyvolána vydáním nového stavebního zákona s datem účinnosti od 1.1. 2007 .

Vzhledem k tomu, že obec Borová Lada nemá pro výše uvedené katastrální území schválen nebo vydán územní plán, je dle platné právní úpravy možno realizovat stavební činnost a další rozvoj obce jen v hranicích „ stávajícího “ zastavěného území, které odpovídá zastavěné části obce vymezené k 1.9.1966 („intravilán“). Mimo toto území lze umisťovat jen vybrané stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Tato situace je pro přiměřený rozvoj obce v místě, kde nebyl nikdy vymezen intravilán, do jisté míry omezující a zastupitelstvo obce proto rozhodlo o nutnosti pořízení vymezení zastavěného území podle stavebního zákona.

 

MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, zpracoval návrh vymezení zastavěného území podle § 59 odst.2  stavebního zákona. Návrh vymezení zastavěného území byl projednán s dotčenou obcí a dotčenými orgány hájícími veřejné zájmy, tj. MěÚ Vimperk, odborem životního prostředí, jako příslušným orgánem  ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesa, Správou NP a CHKO Šumava, jako příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, MěÚ Vimperk, odborem školství, kultury a cestovního ruchu, jako příslušným orgánem ochrany státní památkové péče, na místním šetření konaném dne 27.9. 2007. Souhlasné písemné stanovisko MěÚ Vimperk, odboru životního prostředí, bylo podáno dne 7.9.  2007,  stanovisko MěÚ Vimperk, odboru školství, kultury a cestovního ruchu nebylo uplatněno, souhlasné stanovisko  Správy NP a CHKO Šumava bylo uplatněno dne 27.9. 2007.

Návrh vymezení zastavěného území byl následně projednán podle stavebního zákona a správního řádu a ve formě opatření obecné povahy a zveřejněn na úředních deskách OÚ Borová Lada ( datum vyvěšení : 11.10. 2007 datum sejmutí : 25.10. 2007  ) a MěÚ Vimperk ( datum vyvěšení : 11.10. 2007 , datum sejmutí : 25.10. 2007 ) a též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adresách  http://www.vimperk.cz . a elektronické úřední desce obce.

Ve zveřejněném oznámení o projednání byla stanovena lhůta pro uplatnění připomínek a námitek a dále vzhledem k velkému rozsahu návrhu opatření obecné povahy, které nebylo možno zveřejnit na úředních deskách v úplném znění, bylo uvedeno místo a lhůta pro seznámení se s úplným zněním návrhu tohoto opatření.

K návrhu opatření obecné povahy byly uplatněny  námitky ( bude doplněno )

    Vyhodnocení návrhu zastavěného území s ustanovením § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona:

 

 

Bylo dodrženo  ustanovení § 58 odst. 1 stavebního zákona. Hranici posuzovaného zastavěného území tvoří pouze čára vedená po hranici parcel, přičemž v několika  výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích, protože s ohledem na dané podmínky stávajícího zastavění pozemků a pozemků tvořících s nimi souvislý celek,  jiný způsob možný nebyl.

Bylo dodrženo ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona. Posuzované území tvoří soubor na sebe přímo navazujících  zastavěných stavebních pozemků, stavební proluky,  dále pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na některé pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a pozemky další, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. Z hlediska definice ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, tzn. že zastavěným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, byla snaha tuto definici maximálně dodržet, tzn. že celé pozemky nebo jejich části, byly do zastavěného území takto zařazeny a z čehož především vyplynula vlastní hranice zastavěného území. Všechny okolnosti posuzování zastavěného území byly ověřeny a prokázány při místním šetření a kladně projednány s dotčenými orgány. Byl brán především zřetel na převažující místní charakter venkovské zástavby, kdy ke každé stavbě přináleží další bezprostředně související pozemky sloužící potřebám uživatelů staveb. V daném případě se jedná většinou o nádvoří, manipulační plochy, sady, zahrady a travní porosty, což se při konfrontaci skutečného stavu s mapovým podkladem promítlo do vlastního návrhu zastavěného území.

 

 

 

 

 

    Monika Erhartová

 Ing. Jana Hrazánková     

 

                                                                                                   

………………………………………                                 …………………………………

                                                  

           místostarostka obce                                                               starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha :

2 x kopie katastrální mapy s vymezením zastavěného území označených  pořadovým číslem 

1/2 - 2

 Údaje o zveřejnění na úředních deskách :

Opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ve formě oznámení o vydání tohoto opatření.

OÚ Borová Lada

- vyvěšeno dne …11.10.07…………..…….. 

- sejmuto dne   …26.10.2007……..….………        

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce :

 

Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce :

OÚ Borová Lada

- vyvěšeno dne …11.10.2007…………..…….. 

- sejmuto dne ……26.10.2007……..….………      

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na elektronické úřední desce :

 

 

 

Datum nabytí účinnosti : …………..…………………………………………..