Usnesení OZ ze dne 14.09.2007

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 8

Ze dne 14.09.2007

 

 

 

1)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že ve smyslu ust. § 149 školského zákona požádá obec jakožto zřizovatel základní školy příslušný školský úřad o navýšení kapacity školní družiny při příspěvkové organizaci obce Základní škole a Mateřské škole Borová Lada, IČ: 70990182 na 30 žáků a to od 1.9.2007 o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu takového navýšení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7      Proti:0 Nepřítomen: 0

 

2)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že ve smyslu školského zákona požádá obec jakožto zřizovatel základní školy příslušný školský úřad o navýšení kapacity školní kuchyně při příspěvkové organizaci obce Základní škole a Mateřské škole Borová Lada, IČ: 70990182 na 75 žáků a to od 1.9.2007 o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu takového navýšení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7      Proti:0 Nepřítomen: 0

 

3)     Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo o znění Programu obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

 

Při projednání věci Stanislava Barantálová uvedla, že není proti zvýhodnění místních obyvatel při nákupu stavebních parcel, nicméně stávající podmínky považuje za diskriminující.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6      Proti:1 (p. Barantálová)

 

 

4)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec Borová Lada požádá Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod ve smyslu zákona č. 91/1992 Sb. v platném znění ohledně následujících nemovitostí:

-         p.č. 102 o výměře 403 m2 v k.ú. Borová Lada

-         p.č. 250/33 o výměře 1324 m2 v k.ú. Borová Lada

-         p.č. 277 o výměře 1843 m2 v k.ú. Borová Lada

-         p.č. 76/1 o výměře 603 m2 v k.ú. Nový Svět

-         p.č. 242/2 o výměře 3417 m2 v k.ú. Svinná Lada

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7      Proti:0

 

 

5)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že obec podá ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje žádost o poskytnutí dotací v rámci programu FM EHP/Norská.

 

     Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7      Proti:0

 

 

6)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že Základní škole Borová Lada bude poskytnut příspěvek na dopravu na zajištění plaveckých kurzů žáků školy ve výši do 10.000,-Kč s tím, že zbylé náklady budou hrazeny tak, že částku 250,-Kč za jednoho žáka uhradí rodiče. Konečná částka příspěvku bude odvislá od počtu kurzů a účasti dětí.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7     Proti:0

 

7)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o provedení rozpočtového opatření   č.1) tak, že z položky 4122 bude částka 80.000,-Kč přesunuta na paragraf 5512 položky dle potřeby a rozpočtového opatření č.2) tak, že z položky 4222 bude částka 70.000,-Kč přesunuta na paragraf 3119, položka 6122.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7     Proti:0

 

8)     Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Obce Borová Lada dle přílohy tohoto usnesení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7      Proti:0

 

 

 

 

Starostka obce Borová Lada                 místostarostka obce Borová Lada

    Ing.Hrazánková Jana                                    Erhartová Monika