Usnesení OZ ze dne 20.07.2007

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.7

ze dne 20.07.2007

 

 

 

1)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na provozování vodohospodářského majetku obce s tím, že vítězem uvedené veřejné soutěže se stala společnost 1. JVS a.s. se sídlem Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice a s touto zprávou souhlasí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavření příslušné smlouvy v intencích vítězné nabídky.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0 Nepřítomen: 0

 

2)      Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo o projednání programu obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

 

Následně bylo k návrhu Dr. Brauna rozhodnuto o tom, že každý občan je oprávněn se k projednanému programu písemně vyjádřit do 10.8.2007 s tím, že takové názory budou zohledněny v konečném návrhu, který bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

3)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje dalším zúčtovacím obdobím v rámci vyúčtování tepla (rok 2007 – 2008) budou náklady na dodávané teplo v rámci všech obecních budov rozúčtovávány jednotlivým nájemníkům dle velikosti podlahové plochy jejich bytů.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Zdržel se:1 (paní Barantálová)

 

4)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o schválení nového znění směrnice č. 13 (směrnice k archivaci, spisový a skartační řád). Směrnice je přílohou tohoto usnesení.

 

      Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

5)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že prozatím nebude realizován záměr vybudování sportovního areálu na p.č. 63/5 v k.ú. Borová Lada dle původního záměru zpracovaného společností Adam Rujbr Architects, s.r.o. (sportovní areál se zázemím a bazénem a víceúčelová sportovní hala). Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o tom, že v mezích uzavřených smluv a příslušných zákonných ustanovení dojde k ukončení smluvních vztahů se společností Adam Rujbr Architects, s.r.o. dle uzavřených smluv o dílo ohledně zpracování projektové dokumentace k uvedenému záměru.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:1 (paní Barantálová)

 

6)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o prodeji parcely č. 154/5 v k.ú. Borová Lada o výměře 99 m2 manželům Marii a Josefovi Jirkovým v ceně 10,-Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy se pověřuje starostka obce.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7   Proti:0

 

7)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo požádat MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, o pořízení a projednání vymezení zastavěného území na území obce Borová Lada podle ust. § 59 a § 60 zákona č. 183/2006 Sb. na části katastrálního území Svinná Lada. Důvodem je skutečnost, že obec nemá zatím pro dané katastrální území vydánu územně plánovací dokumentaci a není zde vymezeno zastavěné území podle stavebního zákona, přičemž v zájmu obce je podporovat stavební činnost, zejména výstavbu rodinných domů a staveb občanského vybavení, zejména pro obyvatelstvo s trvalým pobytem a zaměstnáním v obci.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

8)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje program činnosti Finančního výboru Obce Borová Lada dle přiloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

9)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že dojde ke změně provozovatele internetových stránek obce, které budou nadále provozovány serverem sumava.net za podmínek daných provozovatelem tohoto serveru.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

 

 

 

 

starostka obce Borová Lada                      místostarostka obce Borová Lada

     Ing.Hrazánková Jana                                          Erhartová Monika