Usnesení OZ ze dne 22.06.2007

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.6

ze dne 22.06.2007

 

1)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zůstatek účtu č. 931 ve výši 952.276,70 Kč s tím, že celá částka bude převedena do rozpočtové rezervy obce.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

2)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006. Projednání závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová Lada, bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

3)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o zrušení směrnic č. 7 (směrnice pro účtování, tvorbu a čerpání zákonných i ostatních rezerv) č. 8 (směrnice pro účtování kursových rozdílů a zahraničních cest) a č. 9 (směrnice pro tvorbu a používání opravných položek) a směrnice č. 6 (pro časové rozlišení nákladů a výnosů) č. 10 (pro poskytování a účtování cestovních náhrad) a č. 12 (dohody o odpovědnosti) byly nahrazeny dle přiložených návrhů.

 

      Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

4)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci obce Základní škole a Mateřské škole Borová Lada, IČ: 70990182, na odměnu vyučujícího a cestovné autobusem do Českého Krumlova v celkové výši 7.000,-Kč a to 5.000,-Kč jako odměna vyučujícímu a 2.000,-Kč příspěvek na autobusovou dopravu.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7   Proti:0

 

5)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada v působnosti člena sdružení MIKROREGION  Horní Vltava – Boubínsko schválilo návrh rozpočtu uvedeného sdružení dle předloženého návrhu na rok 2007 a schválilo vyúčtování hospodaření uvedeného sdružení za rok 2006 dle předložených podkladů.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7   Proti:0

 

6)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada v působnosti člena sdružení MIKROREGION  Horní Vltava – Boubínsko projednalo závěrečný účet Mikroregionu spolu se Zprávou o  výsledku přezkoumání  hospodaření Mikroregionu za rok 2006 a jeho projednání uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Nedostatky budou odstraněny do konce roku 2007. Obec Borová Lada neukládá vzhledem k rozsahu nedostatků žádná nápravná opatření. Zastupitelstvo schválilo  rozpočtový výhled uvedeného sdružení na roky 2007 – 2010 dle předložených návrhů.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7   Proti:0

 

7)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o vstupu obce do sdružení právnických osob Mikroregion Šumava – západ a pověřuje starostku obce jednáním o vstupu obce do uvedeného sdružení.

 

 Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7   Proti:0

 

8)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo na základě poptávkového řízení o přenechání nebytových prostor prodejny v objektu čp. 20 včetně vybavení (místní obchod) do nájmu paní Jaroslavě Nahodilové za měsíční nájemné ve výši 3.115,-Kč+inflace, kdy k nájemnému budou měsíčně účtovány zálohy na poplatky za služby spojené s nájmem provozovny. Doba nájmu bude na 1 rok zkušební, poté ji bude možno prodloužit na dobu neurčitou.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

 

9)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo ohledně změny územního plánu obce na základě žádosti manželů Frühaufových dle jimi předložených územně-plánovacích podkladů.

 

Návrh nebyl odsouhlasen zastupiteli: Pro:0 Proti:7

 

10)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo ohledně změny územního plánu obce na základě žádosti paní Mládkové dle jí předložených územně-plánovacích podkladů.

 

Návrh nebyl odsouhlasen zastupiteli: Pro:0 Proti:7

 

11)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo ohledně změny územního plánu obce na základě žádosti společnosti Elektrárna Zahrádky II s.r.o. dle jí předložených územně-plánovacích podkladů.

 

Návrh nebyl odsouhlasen zastupiteli: Pro:0 Proti:7

 

 

12)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Borová Lada a T.J. Hraničář Borová Lada dle předloženého návrhu, kdy předmětem výpůjčky jsou nemovitosti obce: parcely č. st. 75 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 s objektem čp. 59 na ní postaveném a hřiště ležící na parcelách č. 135/1, 135/4, 132/16 a 132/2, vše v k.ú. a obci Borová Lada dle přiloženého náčrtku. Výpůjčka se uskutečňuje za účelem provozování sportovních aktivit na vypůjčených nemovitostech a poskytnutí potřebného zázemí členům TJ.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0

 

13)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o prodeji nově vytvořené budovy bez čp/če – jiná stavba, postavené na st. parcele č. 317/2 a nově vytvořené parcely č. st. 317/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a 250/44 – ostatní plocha o výměře 86 m2, vzniklých na základě geometrického plánu č. 192-10/2007, ověřeného Ing. Marií Pittnerovou dne 20.4.2007 pod č. 53/2007, oddělením od stávající budovy bez čp/če – jiná stavba postavené na st. parcele č. 317 a stávajících parcel č. st. 317 – zastavěná plocha a nádvoří o dosavadní výměře 74 m2 a č. 250/41 – ostatní plocha o dosavadní výměře 488 m2, vše v k.ú. a obci Borová Lada manželům Radkovi a Vladimíře Hofmanovým, bytem Borová Lada 35, za celkovou kupní cenu ve výši 260.319,50 Kč s tím, že ve prospěch prodávajícího bude k uvedeným nemovitostem zřízeno předkupní právo. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0 

 

14)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o volbě Zbyňka Janči za člena kontrolního výboru Obce Borová Lada na místo paní Věry Petrášové, která na své členství rezignovala.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:7    Proti:0 Zdržel se:0

 

15)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o instalaci stolní počítačové sestavy k zajištění trvalého přístupu na internet v rámci provozu obecního penzionu.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4    Proti:2  Zdržel se:1

Proti : Ing. Jana Hrazánková, Stanislava Barantálová

Zdržel se: Ing. Josef Šipan

 

 

 

 

starostka obce Borová Lada                       místostarostka obce Borová Lada

  ing.Hrazánková Jana                                          Erhartová Monika