Usnesení OZ ze dne 28.03.2007

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.5

ze dne 28.03.2007

 

 

 

 

1)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o vstupu Obce Borová Lada do sdružení právnických osob pod názvem Svaz Obcí Národního parku Šumava. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů směřujících ke vstupu Obce Borová Lada do uvedeného sdružení.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

2)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o připojení se k petici proti diskriminaci obyvatel venkova. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

3)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o změně dopravního značení v okolí ZŠ Borová Lada dopravním značením výraznějšího charakteru s reflexním lemem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů, zejména uzavřením smlouvy s dodavatelskou firmou.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

4)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o rozdělení zisku ZŠ Borová Lada takto: částka 40.300,-Kč bude převedena do fondu odměn ZŠ a zbylá část zisku ve výši 10.075,06 Kč bude převedena do rezervního fondu ZŠ. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

5)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o uzavření mandátní smlouvy o právním zastoupení obce dle přiloženého návrhu s JUDr. Tomášem Samkem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

6)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o vyplácení jednorázových příspěvků ve výši 1.000,-Kč žákům, kteří nastoupí do prvního ročníku ZŠ Borová Lada, a to za každého žáka, který takto nastoupí výuku, na zakoupení potřebného školního vybavení. Příspěvek bude vyplacen k 31.10. příslušného kalendářního roku, ve kterém žák nastoupí výuku v 1. ročníku ZŠ Borová Lada. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

7)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí stávající stav POV a zastřešení budovy. Bylo rozhodnuto o tom, že do budoucna bude vyvíjeno úsilí o získání finančních prostředků na provedení rekonstrukce dětského hřiště dle projektu Ing. Martiny Hřebekové a dále na vybudování přístřešku před hlavním vchodem do budovy školy dle projektu pana Lampy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů, zejména podáním žádostí o poskytnutí financí z veřejných i neveřejných finančních fondů.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen: 1

 

8)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo prodeji st. parcely č. 111 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Borová Lada za kupní cenu ve výši 65.800,-Kč a to do podílového spoluvlastnictví stávajících spoluvlastníků budovy čp. 9 v Borových Ladách, postavené na st. parc. č. 111 v k.ú. Borová Lada, tedy jednou ideální polovinou manželům Františku Liškovi a Bohuslavě Liškové a jednou ideální polovinou manželům Ing. Jiřímu Studihradovi a Ing. Zlatuši Studihradové. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením příslušných právních úkonů.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5    Proti:0 Nepřítomen: 1

Zdržel se:1 (Barantálová)

 

9)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o schválení plánu činnosti kontrolního výboru Obce Borová Lada dle přiloženého návrhu.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen:1 Zdržel se:0

 

10)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí odstoupení paní Stanislavy Barantálové z funkce členky stavební komise OÚ Borová Lada.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6    Proti:0 Nepřítomen:1 Zdržel se:0

 

 

 

 

starostka obce Borová Lada                                   místostarostka obce Borová Lada

   Ing. Jana Hrazánková                                                     Monika Erhartová