Nařízení obce Borová Lada 1/2009

 

Nařízení   Obce Borová Lada

č. 1/2009

 

 

o vymezení způsobu využití pozemních komunikací v obvodu Obce Borová Lada ve smyslu ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění.

 

 

Zastupitelstvo Obce Borová Lada vydává svým usnesením č. 23 ze dne 29.12.2009 ve smyslu ust. § 102 odst. 2 a 4, § 11 a § 12 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění následující nařízení Obce Borová Lada. 

 

§1

 

Místní komunikace v obvodu Obce Borová Lada a jejich určené úseky, vyznačené v mapové příloze č. 1 tohoto nařízení zeleně, nelze při provozu na pozemních komunikacích využít žádným ze způsobů, uvedených v ust. § 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.13/1997 Sb. v platném znění, tedy k časově omezenému stání silničních motorových vozidel a k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy za účelem jejich celního odbavení.

 

§2

 

1)      Určené úseky místních komunikací v Obci Borová Lada, vyznačené v mapové příloze č. 1 tohoto nařízení červeně (dále jen „parkoviště“), lze využít v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. k stání silničních motorových vozidel v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, za cenu ve výši 10,-Kč za každou započatou hodinu (dále jen „parkovné“) v době od 07:00 hod do 19:00 hod. Za stání v době od 00:00 hod - 07:00 hod nebo 19:00 – 24:00 hod daného dne se parkovné nehradí.

2)      Určené úseky místních komunikací v Obci Borová Lada, vyznačené v mapové příloze č. 1 tohoto nařízení žlutě (dále jen „parkoviště s omezeným státním“), lze využít v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. k stání silničních motorových vozidel v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 30 minut, a to zdarma.

3)      Parkovné bude provozovatel nebo řidič příslušného silničního motorového vozidla povinen uhradit provozovateli parkoviště na vymezeném úseku místní komunikace prostřednictvím některého z parkovacích automatů, nacházejících se v daném úseku místní komunikace, přičemž skutečnost, že zaplatil parkovné, bude provozovatel (nebo řidič) daného vozidla prokazovat umístěním parkovacího lístku, který mu po zaplacení parkovného bude parkovacím automatem vydán, na viditelné místo uvnitř zaparkovaného silničního motorového vozidla tak, aby pověřený pracovník obce mohl nahlédnutím ověřit, zda došlo k zaplacení parkovného a zda příslušné silniční motorové vozidlo nestojí na daném úseku místní komunikace po dobu delší, než na jakou bylo uhrazeno parkovné.

4)      V případě, že řidič motorového vozidla je držitelem některého typu parkovací karty vydávané Obcí Borová Lada dle ust. § 4 tohoto nařízení, je oprávněn využít parkoviště a parkoviště s omezeným stáním k parkování vozidla označeného takovou kartou k účelu dle ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č, 13/1997 Sb. v platném znění bez toho, aby hradil parkovné způsobem dle § 2 odst. 1 nebo 2) tohoto nařízení.

 

§3

 

Místní komunikace v obvodu Obce Borová Lada a jejich určené úseky, vyznačené v mapové příloze č. 1 tohoto nařízení modře, lze využít výhradně k parkování silničních motorových vozidel ve smyslu ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. označených parkovací kartou Obce Borová Lada dle ust. § 4 odst. 1 a 2 tohoto nařízení.

 

§4

 

1)      Obec Borová Lada vydá k žádosti osoby, která má v Obci Borová Lada trvalé bydliště a je provozovatelem osobního automobilu, takové osobě parkovací kartu s označením „Rezident“ a uvedením RZ automobilu, pro který byla taková karta vystavena. Žadatel musí být vlastníkem nebo provozovatelem takového vozidla. Platnost vystavené karty zanikne okamžikem, kdy její držitel přestane být provozovatelem vozidla, pro potřeby jehož parkování byla vystavena. Karta „Rezident“ bude obsahovat označení „Rezident“, jméno a příjmení jejího držitele, RZ vozidla a datum vystavení. K žádosti osoby, která má v Obci Borová Lada trvalé bydliště může Obec Borová Lada takové osobě vydat kartu s označením „Parkování povoleno“, a to na časově omezenou dobu.

2)      Obec Borová Lada vydá k žádosti osoby, která vlastní v Obci Borová Lada nemovitost nebo zde má umístěnu provozovnu takové osobě parkovací kartu s označením „Návštěvník“. Jednomu žadateli může být vystavena pouze jedna karta „Návštěvník“. Platnost karty bude dle specifikace žadatele stanovena v trvání 1 roku nebo 1 měsíce od jejího vystavení. Cena za vystavení karty bude činit 2.000,-Kč při platnosti karty na dobu 1 roku od vystavení a 250,-Kč při platnosti karty na dobu 1 měsíce od vystavení. Platnost vystavené karty zanikne uplynutím doby jejího trvání. Karta „Návštěvník“ bude obsahovat označení „Návštěvník“, jméno a příjmení jejího držitele, datum vystavení a dobu trvání platnosti karty.

3)      Obec Borová Lada vydá k žádosti kterékoliv osoby takové osobě parkovací kartu s označením „Parkovné“. Platnost karty bude dle specifikace žadatele stanovena v trvání 2 dnů, 1 týdne, 1 měsíce nebo 1 roku od jejího vystavení. Cena za vystavení karty bude činit 4.000,-Kč při platnosti karty na dobu 1 roku od vystavení, 800,-Kč při platnosti karty na dobu 1 měsíce od vystavení, 250,-Kč při platnosti karty na dobu 1 týdne od jejího označení a 200,-Kč při její platnosti na dobu 3 dnů od jejího označení. Parkovací karty na dobu 1 týdne a nebo 3 dnů jsou platné pouze v případě, že obsahují mechanické označení termínu počátku stání způsobující fyzické znehodnocení karty. Platnost vystavené karty zanikne uplynutím doby jejího trvání. Karta „Parkovné“ bude obsahovat označení „Parkovné“, dobu jejího trvání a datum jejího vydání (nebo označení termínu počátku stání). 

4)      Osobními automobily se pro potřeby tohoto nařízení rozumí i automobily typu N1.

5)       Pokud vlastník parkovací karty tuto neumístí viditelně za oknem parkovaného automobilu, užívá touto vyhláškou vymezené úseky místních komunikací k dočasnému stání svého vozidla v rozporu s tímto nařízením. Stejně tak vlastník parkovací karty není oprávněn překročit omezenou dobu pro stání vozidla v úsecích místních komunikací, popsaných v § 2 odst. 1 a 2 tohoto nařízení.

 

 

 

 

§5

 

1)     Místní komunikace v obvodu Obce Borová Lada a jejich určené úseky, vyznačené v mapové příloze č. 1 tohoto nařízení „OÚ“, lze využít výhradně k parkování silničních motorových vozidel ve smyslu ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. příslušníky, pracovníky a návštěvníky Obecního úřadu obce Borová Lada.

 

§6

 

1)      Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce OÚ Borová Lada.

2)      Toto nařízení Obce Borová Lada bylo přijato usnesením č. 23 Zastupitelstva Obce Borová Lada na jeho 23. zasedání konaném dne 29.12.2009.

3)      Přílohu tohoto nařízení tvoří snímek katastrální mapy Borová Lada s vyznačením vymezených úseků místních komunikací.

 

 

 

 

 

V Borových Ladech 29.12.2009

 

 

Ing. Jana Hrazánková

starostka Obce Borová Lada

 

 

 

Monika Juříková

místostarostka Obce Borová Lada

 

 snímek katastrální mapy