Usnesení OZ ze dne 21.12.2006

                                                   

Usnesení č. 3/2006

obecního zastupitelstva v BOROVých ladech

ze dne 21.12.2006

                                     

 

 

I.Zastupitelé obce Borová Lada schvalují:

 

1.  Rozpočet obce na rok 2007, příjmy činí 12 629 658,00 Kč a výdaje 12 057 800,00 Kč, financování 571 858,00 Kč

2. Rozpočtové změny za rok 2006 – přílohou k zápisu

3.  Ustanovení stavební komise s předsedou paní ing. Hískovou, členy  panem Kudýnem, panem Šipanem, panem ing. Hrazánkem a paní Barantálovou.

4.  Ustanovení kulturní komise s předsedou panem Zbořilem, členy paní Vomáčkovou a paní Běhounovou.

5.  Proplacení faktury č. 1020070605 na částku 52 183,90 Kč firmě VAK a částečné proplacení faktury č.2006100089  ve výši 145 394,00Kč mínus navržené 5% zádržné) firmě STAVOMONT, do provedení oprav a předávacích prací.

6. Změnu č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada podle ustanovení § 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon o obcích) a podle § 26 odst. 2 stavebního zákona.

7. obecně závaznou vyhlášku Obce Borová Lada č. 1/2006, kterou se vyhlašuje dle § 84 odst. b), i) zákona o obcích závaznou část Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada s platností od 22.12.06.

    

 

II. Berou na vědomí

1.       důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada v příloze č.1 tohoto usnesení,

2.       stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne č.j.: KUJCK 32158/2006 OUPI/2 (příloha č. 2 tohoto usnesení).

 

III. Vymezují

závaznou část Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada dle § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon), která tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení.

 

IV. Souhlasí

- s vyhodnocením stanovisek DOSS k návrhu, která byla podána v zákonem stanovené lhůtě.

 

 

V.  Ukládají

1.    Obecnímu úřadu Borová Lada

§        zajistit uložení Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada na stanovených místech dle § 19 ods. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění (dále též vyhláška)

§        v souladu s ust. § 30 stavebního zákona sledovat plnění podmínek schválené Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada, v případě změny podmínek informovat zastupitelstvo obce s návrhem na pořízení změny č.4 ÚPNSÚ Borová Lada. Dále především plnit kapitolu textové části, kde je stanovena minimální lhůta pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena

§        zajistit dle § 20 ods.3 vyhlášky zaslání obecně závazné vyhlášky obce o vyhlášení závazné části a schématu hlavního výkresu Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada dotčeným orgánům státní správy

§        pro účely evidence zaslat nadřízenému orgánu územního plánování vyplněný registrační list

§        zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky o závazných částech Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada

 

2. Starostovi obce Borová Lada

-   opatřit hlavní výkresy a textovou část Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada schvalovací doložkou v souladu s ust. § 16, odst. 4 vyhlášky.

 

Přílohy:

1. Důvodová zpráva s vyhodnocením stanovisek, připomínek a námitek v tabulce

2. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování

3. Návrh Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada

4. Obecně závazná vyhláška o závazných částech Změny č. 4 ÚPNSÚ Borová Lada

 

 

                                                                   

        

 

 

starostka obce Borová Lada                             místostarostka obce Borová Lada

   Ing. Jana Hrazánková                                              Monika Erhartová