Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel

Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce Borová Lada nevlastní nemovitost k bydlení nebo stavební pozemek

 

Program vznikl z potřeby umožnit místním obyvatelům prokazatelně žijícím v obvodu působnosti obce a OÚ Borová Lada, kteří nemají možnost vlastního bydlení, výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. V současné době je území obce z větší části zastavěno rekreačními a ubytovacími objekty osob, které v obci trvale nebydlí.

 

Tržní ceny pozemků jsou vzhledem k platovým podmínkám v dané lokalitě neúměrně vysoké. Mladé rodiny odchází do perspektivnějších lokalit nejenom z hlediska pracovního, ale i možnosti získání vlastního bydlení. Odchází místní obyvatelé, kteří mají vztah k šumavské krajině.

 

Tento program chápe zastupitelstvo obce jako plnění povinnosti obce vytvořit takové podmínky, které umožní místním obyvatelům, aby zde viděli z hlediska bydlení svou budoucnost.

 

Cíle obce

 

-          podpora udržitelného rozvoje citlivé výstavby v oblasti trvalého bydlení v součinnosti s obcí

-          rozvojem možností trvalého bydlení podporovat rozšiřování příležitostí pro drobné podnikání zejména v oblasti služeb

-          maximální podpora umožnění vlastního bydlení obyvatelům trvale žijícím na území obce, ale zároveň znemožnění spekulací s nemovitým majetkem obce

-          uvolnění nájemních a služebních bytů pro zájemce o trvalé bydlení v obci z řad obyvatel s nižšími ekonomickými možnostmi, zejména pak pro nastupující generaci

-          udržení stabilního počtu obyvatel v obvodu obce Borová Lada a postupné zlepšování věkové struktury obyvatel obce se zaměřením na podporu nárůstu počtu obyvatel obce

-          zlepšení kvality života občanů

-          vytváření sociální soudržnosti obyvatel

 

 

Podmínky, které musí splnit žadatel o zakoupení stavební parcely od obce

 

-          prokazatelné trvalé bydlení ve správním území obce Borová Lada včetně registrace této skutečnosti v rámci údajů evidence obyvatel po dobu alespoň 5 let

-          do 2 let od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní s obcí Borová Lada předložit obci projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu včetně pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které bude stavebníka opravňovat k zahájení výstavby rodinného domu dle uvedené předložené projektové dokumentace

-          v případě, že taková dokumentace nebude do 2 let předložena, bude obec oprávněna zrušit smlouvu o smlouvě budoucí a požadovat zpětné doplacení nájmu za držení parcely v hodnotě 20,-Kč/m2/rok a parcela bude vrácena zpět obci Borová Lada. Zájemce může do doby uzavření kupní smlouvy od smlouvy o smlouvě budoucí kupní odstoupit s tím, že za takové situace doplatí úhradu za užívání za stejných podmínek jako je výše uvedeno a to za dobu do předání parcely zpět obci (20,-Kč/rok a m2)

-          pokud bude dokumentace ve stanovené lhůtě předložena, uzavřou obec a stavebník do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které bude stavebníka opravňovat k zahájení výstavby rodinného domu dle uvedené předložené projektové dokumentace, kupní smlouvu o odprodeji té části (částí) parcely, určené dle geometrického zaměření  (zaměření hradí nabyvatel) podle předložené dokumentace k bezprostřednímu zastavění, a to v ceně 700,-Kč/m2 za zasíťovaný pozemek, 600,-Kč/m2 za částečně zasíťovaný pozemek a 500,-Kč/m2 za pozemek nezasíťovaný. Úhrada ceny bude probíhat tak, že cena za tyto části parcely, určené k zastavění, bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. K podání návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí dojde až po uhrazení celé kupní ceny.

-          plně zasíťovaným pozemkem se rozumí pozemek u kterého se do 10 m od jeho hranice nachází vodovodní řad, kanalizační řad a elektrická přípojka využitelná pro stavebníka. V případě, že se mezi hranicí pozemku a některou z uvedených sítí nachází zpevněná pozemní komunikace nebo jiná překážka (může jí být i jedna z uvedených sítí) bránící snadnému připojení, má se za to, že pozemek není plně zasíťovaný. Částečně zasíťovaným pozemkem se pak rozumí pozemek, kde v okolí alespoň jedna z uvedených sítí nesplňuje požadavek dosažitelnosti uvedený v předchozí větě. Nezasíťovaným pozemkem se pak rozumí ostatní pozemky  

-          objemové a architektonické hledisko (pohledová situace) při výstavbě rodinného domu musí být zachováno dle předložené dokumentace pro provedení stavby, vyjma případů, kdy se stavebník od takového záměru bude nucen odchýlit z důvodu závazného stanoviska orgánu veřejné správy. Změny bude možné činit výhradně se souhlasem obce.

-          hlavní stavba rodinného domu musí být pravomocně zkolaudována do 10 let ode dne nabytí vlastnictví k pozemku určenému k zastavění stavebníkem, ve výjimečných případech bude možno obec písemně požádat o výjimku. Pokud stavebník uvedenou podmínku poruší (zkolaudování RD do 10 let), bude obec jednak oprávněna odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, jednak bude moci po stavebníkovi vymáhat smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč za každý započatý rok prodlení se splněním této podmínky

-          po kolaudaci bude odprodána zbývající část parcely – bezprostředně nezastavěná -  za cenu 3,-Kč/m2 s tím, že cena bude uhrazena do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy

-          vlastník pozemku a RD se zaváže, že nepřevede vlastnictví pozemku a RD na tomto pozemku stojícím na třetí osobu v délce 20  let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a že po uvedenou dobu, pokud to bude objektivně možné, bude v uvedeném domě bydlet včetně registrace takové skutečnosti v evidenci obyvatel. Toto se netýká přechodu vlastnictví z důvodu práv dědických. V případě porušení uvedeného omezení bude stavebník povinen doplatit obci smluvní pokutu ve výši 2,500.000,-Kč, přičemž obec bude oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Stejnou smluvní pokutu bude stavebník povinen uhradit v případě, kdy vůči němu některý z jeho věřitelů uplatní postih ze zástavního práva případně váznoucího na prodávané parcele nebo její části

-          v případě, že stavebník je uživatelem obecního bytu, zaváže se takový byt společně se svou rodinou nejpozději do 30 dnů ode dne kolaudace rodinného domu na zakoupené parcele vyklidit a odevzdat obci

-          v odůvodněných případech zvláštního zřetele hodných zejména s ohledem na osobní poměry konkrétního zájemce nebo jeho rodiny může zastupitelstvo požadavek na splnění některé z výše uvedených podmínek prominout

 

 

Při rozhodování o přidělení parcely jednotlivým žadatelům v případě 2 a více zájemců o jednu parcelu budou zohledňována zejména tato kritéria:

 

-          zda uchazeč žije ve společné domácnosti s manželem, druhem a případně i nezletilými dětmi

-          datum podání žádosti

-          jak dlouho žadatel v obci trvale bydlí