Zveřejnění záměru

 

Z v e ř e j n ě n í      z á m ě r u

 

 

 

Obec Borová Lada tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje svůj záměr pronajmout následující nemovitost, nacházející se v majetku obce:

p.p.č. 250/3část, ostatní plocha, v k.ú.Borová  Lada, v obci Borová Lada o výměře

50 m2 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Borová Lada, a to v rozsahu dle přiloženého náčrtku.

Obec Borová Lada si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit.

Vyvěšení na úřední desce 23.07.2008

Sejmutí z úřední desky 07.08.2008

V Borových Ladech 23.07.2008

                                                                                              Ing. Jana Hrazánková

                                                                                                   starostka obce

 

 náčrtek