Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – za rok 2021.

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon).

Počet podaných žádostí o informace

Obec obdržela jednu žádost o poskytnutí informace dle uvedeného zákona a informaci poskytnul.

Předmětem toho dotazu bylo to, jak se obec stará o toulavé kočky.

Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti soudem

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádostí, tudíž nebyl přijat žádný rozsudek

Počet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná licence

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Nebyly podány stížnosti dle § 16a zákona

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

Do výroční zprávy nejsou zahrnuta podání, která nejsou žádostí ve smyslu § 14 odst. 2 zákona.

Informace povinného subjektu byly zveřejňovány na úřední desce úřadu a prostřednictvím webových stránek úřadu.