Usnesení OZ ze dne 19.12.2007

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.10

 ze dne 19.12.2007 

1)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že schvaluje návrh rozpočtu hospodaření obce Borová Lada pro rok 2008 dle přílohy tohoto usnesení s celkovými příjmy 9,364.808,-Kč a výdaji v celkové výši 9,272.630,-Kč.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen: 2

  

2)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo schválit rozpočtové opatření č.5 - 50.000,-Kč - účelová dotace zabezpečení provozu kontaktních míst CZECH POINT         

      č.6 - 7.800,-Kč - dotace VPP,

      č.7 - 24.720,-Kč – dotace na jednotky SDH,

      č.8 – viz. příloha, dle návrhů, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

3)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo podpořit záměr Města Vimperk ohledně vybudování „Areálu vodních sportů Vimperk“ s tím, že záměr Města Vimperk se Obci Borová Lada z hlediska koncepce jejího rozvoje jeví jako přínosný.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

 

4)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo odprodat díl „a“ o výměře 36 m2 stávající parcely č. 226/24 – trvalý travní porost o dosavadní výměře 16245 m2 v k.ú. Svinná Lada a obci Borová Lada dle geometrického plánu č. 37-188/2007 za celkovou cenu 360,-Kč manželům Ing. Milanu Plichtovi  a paní Květuši Plichtové, oběma bytem Č.S.A. 17, 160 00 Praha 6. Manželé Plichtovi uhradí rovněž náklady na vypracování uvedeného geometrického plánu. Podpisem smlouvy se pověřuje starostka obce.

        Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0 Nepřítomen: 2

 

5)      Zastupitelstvo obce Borová Lada, r o z h o d l o  ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích  v y d a t  podle ust. § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to ve znění návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Tím se ruší vyhláška předchozí.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

6)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že zrušuje své usnesení č.9 ze dne 23.11.2007 ohledně finančních darů zastupitelům Obce.

        Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

7)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč Nadačnímu fondu Rozum a Cit, se sídlem Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

8)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o zřízení hlavní inventurní komise Obce Borová Lada ve složení Roman Zbořil, Monika Erhartová a Žaneta Juříková.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Borová Lada                                               Místostarostka obce Borová Lada

  Ing.Jana Hrazánková                                                                   Monika Erhartová