Usnesení OZ ze dne 25.01.2008

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.11

ze dne 25.01.2008

 

 

1)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že bude podán návrh poskytnutí příspěvku na výměnu dveří v rámci POV dle návrhu, který je přílohou této smlouvy.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0 Zdržel se:0 Nepřítomen: 2

 

2)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že obec se připojí k projektu Mikroregionu Šumava – západ „Marketingová strategie MŠZ“ s žádostí o financování z ROP se spoluúčastí 7,5%, když obec se připojí ke všem součástem projektu (1 interaktivní informační tabule, 1 webová kamera, propagační materiály - televizní spoty s DVD prezentací).

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

3)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o zhotovení projektu stavby – „Projektové dokumentace pro vytvoření samostatných stavebních parcel včetně ZTV a napojení na komunikace“ s Ing. Vladimírem Jiráněm, IČ: 490 11 693 za celkovou cenu díla ve výši 220.000,-Kč.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

4)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že finanční prostředky Obce v celkové výši 8,000.000,-Kč budou uloženy na termínovaný účet u Československé obchodní banky, a.s. s vázaností vkladu na dobu 1 roku.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0 Nepřítomen: 2

 

5)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo zapůjčit Sdružení dobrovolných hasičů Obce Borová Lada, IČ: 75093022, budovu bez čp/če na st. parcele č. 78 včetně uvedené parcely vše v k.ú. a obci Borová Lada, s tím, že SDH bude na své náklady provádět údržbu a opravy neinvestičního charakteru a bude oprávněno prostory ve vypůjčených nemovitostech přenechávat do nájmu třetím osobám. SDH bude rovněž zodpovědné za údržbu pozemku st. č. 78 jakož i porostů na něm se nacházejících.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

6)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že Obec přispěje částkou 1.000,-Kč na provoz Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s., pracoviště Prachatice.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

7)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o tom, že zastupitelům nebude vyplácena odměna za výkon funkce dle zvláštních právních předpisů.

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

8)      Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu, které tvoří přílohu tohoto usnesení, a to tak, že rozpočet obce Borová Lada se ohledně příjmů obce navyšuje o celkovou částku 11.542,-Kč (pol. 4112).

 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5          Proti:0   Zdržel se:0      Nepřítomen: 2

 

 

Starostka obce Borová Lada                    Místostarostka obce Borová Lada

    Ing.Hrazánková Jana                                         Erhartová Monika