Atraktivní procházka doprovázená informacemi týkající se zdejší vzácné přírody navíc nedaleko Strakonic. To vše nabídne naučná stezka v přírodní památce Tůně v Hajské. Její slavnostní otevření, na které je zvána široká veřejnost se koná poslední prázdninový pátek, tedy 30. srpna od 13 hodin.

Naučná stezka provede návštěvníky po zdejší stejnojmenné přírodní památce. Specifický biotop je unikátní mozaikou travnatých ploch, tůní, přilehlých mokřadů a vysokých stromových porostů, které poskytují podmínky pro rozvoj lužních společenstev s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin, obojživelníků či ptáků.

Na Strakonicku leží řada přírodních památek a přírodních rezervací, které zahrnují lesní, lužní i stepní stanoviště. Mezi neohroženější biotopy patří právě mokřadní ekosystémy, kam odborníci řadí i Tůně v Hajské.

Autorem a realizátorem projektu naučné stezky je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ONYX, která se zaměřuje na projekty sloužící k ochraně a podpoře biodiverzity. Ke vzniku přispěl projekt „Blíž přírodě“ (www.blizprirode.cz) financovaný společností NET4GAS. Dalšími partnery jsou centrála ČSOP, Jihočeský kraj a Město Strakonice.

„Zdejší přírodní památka představuje doslova ostrůvek v kulturní krajině s ojedinělým biotopem v intenzivně zemědělsky využívané nivě Otavy, který se zachoval jen díky pro zemědělství nevhodné konfiguraci terénu a podmáčenosti lokality a od roku 1985 s následnou zákonnou ochranou,“ uvádí Marek Fügner předseda ZO ČSOP ONYX.

Naučná stezka, která se stane také ideálním cílem přírodovědných exkurzí pro základní i střední školy nejen ze Strakonicka, nabídne několik tabulí, kde návštěvníci najdou důležité informace týkající se vzácných druhů živočichů, které zde žijí. V tůních se například vyskytuje mimořádně zajímavá vodní vegetace. Nejcennější jsou bohaté populace dvou druhů bublinatek. Zákonem zvláště chráněná je také žebratka bahenní. Žijí zde tři druhy čolků, početná populace skokana zeleného, ale i užovky obojkové.

Pro ptačí společenstvo jsou zde typické nivní a mokřadní druhy ptáků jako je například cvrčilka zelená, sýkora lužní, strnad rákosní. Z druhů dle zákona zvláště chráněných je odtud doložený výskyt i těch silně ohrožených, jako je například krutihlav obecný nebo žluva hajní.

Ve večerních a nočních hodinách v jarním období je zde možné slyšet tlukot slavíků obecných.

Přírodní památka „Tůně u Hajské“ leží v údolní nivě Otavy u osady Hajská asi 2 kilometry východně od železničního nádraží ve Strakonicích. Lokalita je zhruba jeden kilometr dlouhá a nachází se v prostoru mezi pravým břehem Otavy a železniční tratí Strakonice – České Budějovice. „Byla zřízena na základě rozhodnutí ONV ve Strakonicích 14.11. 1985 jako chráněný přírodní výtvor na ploše 6,38 hektaru. Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny je lokalita zařazena do kategorie přírodní památka,“ uvádí Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích.

Jedná se o plochu, která vznikla v důsledku těžební činnosti. Je zahloubena pod úroveň okolního terénu, který je poznamenaný těžbou a je velice nerovný. Je zde soustředěno několik desítek zatopených jam. Tůňky jsou nejčastěji oválného tvaru, jejichž velikosti jsou od jednoho do dvou metrů, některé jsou ale i mnohem větší.

„Jedná se o sejpová pole, která vznikla rýžováním zlata a jsou pozůstatkem po lokální těžbě štěrkopísků v nivě Otavy,“ uvádí Marek Fügner.

V minulosti byla zřejmě většina území přírodní památky využívána jako pastvina, některé části případně jako jednosečné louky.

„Aby zůstal zachován charakter a předměty ochrany přírodní památky, je nezbytné zajišťovat pravidelnou péči ve formě tzv. mozaikovitého kosení a vždy po určité době je nezbytné provést obnovu tůní, protože přirozeně zazemňují,“ vysvětlil Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

První etapa revitalizace se zde datuje v roce 1998, kdy bylo obnoveno 13 tůní. Další následovaly v létech 2007, 2015 a 2018. Od roku 1998 až do současnosti probíhá pravidelná, běžná údržba (management, pozn.aut.) lokality, čímž se daří omezovat rozšíření sukcese, tedy náletových dřevin. Ty by jinak celé území zarostly a potlačily existenci otevřených, prosluněných tůní i na ně vázaných druhů rostlin a živočichů.


 

Reklama od přátel z Googlu

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rodenstock Klatovy
Rodenstock Klatovy
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Komplexní dodávka inženýrských, průmyslových i bytových staveb. Developerská činnost, reality.
Penzion a restaurace, možnost vlastního vaření. Nádherný výhled, WiFi. Vhodné i pro akce. Víceúčelové hřiště. (*I)

Reklama od přátel z Googlu