Obec Strážný nabízí k dlouhodobému pronájmu nově zrekonstruovaný objekt s restaurací a 12-ti pokoji v krásném prostředí Šumavy, 5 km od německých hranic.

Městys Strážný podle ust. § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., v platném znění, oznamuje záměr přenechat výše popsané nemovitosti, tvořící provozovnu restaurace včetně kuchyně s kapacitou 30 míst, společenského sálu s kapacitou 50 míst a salónku s kapacitou 20 míst a prostory k ubytování v rozsahu 12 pokojů s celkem 21 lůžky a 6 přistýlkami, včetně prostoru před budovou sloužícímu k umístění předzahrádky (vše dále jen „provozovna“), do nájmu.

Městys Strážný vyzývá případné zájemce o pronájem uvedené provozovny, aby nejpozději v níže popsaném termínu doručili na adresu Úřadu městyse Strážný, se sídlem Strážný 23, 384 43 Strážný, své nabídky.

Nabídka musí obsahovat:

 1. Identifikační údaje zájemce
 2. Výpis z živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán
 3. Popis podnikatelského záměru zájemce v provozovně se zaměřením na zajištění realizace níže popsaných požadavků pronajímatele
 4. Výše nabízeného nájemného
 5. Další listiny k doložení informací či údajů uváděných zájemcem /zkušenosti s podobným vedením provozu, reference aj./

Závazné požadavky pronajímatele na podmínky nájmu:

 • provozovatel (zájemce) bude povinen umožnit městysu realizaci předem ohlášených (nejméně týden předem) kulturních akcí v prostorách sálu a salónku bez nároku na snížení nájemného či úhradu za užívání uvedených prostor městysem s tím, že zároveň zajistí provoz restaurace v době pořádání kulturní akce. Městys bude respektovat nájemcem dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) předem avizované kulturní akce a na takto nájemcem avizovaný termín nebude plánovat do sálu či salónku pořádání vlastních kulturních akcí;
 • nájemce bude povinen v případě, že bude mít v úmyslu pořádat v prostorech sálu nebo salónku kulturní nebo společenskou akci pro veřejnost, informovat předem městys a vyžádat si souhlas s možností pořádání takové akce; bez souhlasu pronajímatele nebude nájemce oprávněn kulturní nebo společenskou akci pořádat; organizace a zajištění svatební nebo obdobné rodinné oslavy nebude považováno za pořádání kulturní nebo společenské akce;
 • provozovatel organizačně zajistí provozní dobu restaurace a kuchyně tak, aby byl schopen v případě zájmu ubytovaných osob v ubytovacím zařízení pronajímatele (ubytovna čp. 37 a ubytovna Fara) poskytnout takovým ubytovaným osobám snídaně a večeře, případně jen snídaně, a to v rozsahu obvyklém pro takové služby;
 • v rámci běžné údržby bude nájemce na vlastní náklady zajišťovat revize všech jím užívaných elektro spotřebičů a dalších zařízení či technologických prvků budovy, vyjma revize komínů, hromosvodů, plynového kotle a hasicích přístrojů, které zajistí pronajímatel
 • provozovatel zajistí na své náklady pojištění vnitřního vybavení předmětu nájmu a pojištění vlastní odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu předmětu nájmu pronajímateli nebo třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10 mil. Kč.; pronajímatel zajistí pojištění nemovitostí pro případ vzniku škody živelní či podobnou událostí
 • výše minimálního nájemného: 50.000,- Kč bez DPH/měsíc

Při výběru nájemce bude městys zohledňovat především výši nabízeného nájemného, způsob zajištění shora popsaných závazků, kvalitu podnikatelského záměru a způsob doložení nebo zajištění ekonomické spolehlivosti nájemce.

Městys si vyhrazuje právo nájemní smlouvu s žádným uchazečem či s uchazečem s nabídkou nejvyššího nájemného neuzavřít, a to zejména v případě, kdy vzhledem k osobě zájemce nebo obsahu nabídky nebude zřejmé, zda bude zájemce schopen svým závazkům z případně uzavřené nájemní smlouvy dostát.

Městys zájemcům proto doporučuje, aby v nabídce specifikovali nabízené smluvní instrumenty k zajištění jejich povinnosti hradit nájemné a plnit závazky ze smlouvy.

Městys si vyhrazuje právo provést revizi nájemní smlouvy po nejméně dvou letech provozu.

V případě zájmu prohlídky restaurace kontaktujte starostku městysu (kralikova@strazny.cz).

Nabídku doručte v zalepené a označené obálce „Nájem restaurace a KD Strážný“ na adresu:

Úřad městyse Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný

nejpozději do 14.6.2019 do 12,00 hod.

Nabídky doručené po uvedené lhůtě nebudou předloženy zastupitelstvu k projednání.

Ve Strážném 20. 5. 2019

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městysu 

Reklama – Google

Reklama

Rekreační středisko Rybník, Český les
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Prodej velkoformátových fotografie. Reportáže - svatby, sportovní a společenské akce. (*I)
Pronájem útulné původní horské roubenky, ideální pro rodiny či menší kolektivy. (*I)

Reklama – Google