| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis ze zasedání OZ ze dne 19.11.2007

Zápis  č. 7/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  19. 11. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman, Zahrádka, Rejšková, Rejšek, Ostádal

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Zahrádka  

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen.   

 ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá, ostatní splněna.

ad 3)  

Usnesení č. 68/2007 : OZ jednomyslně schválilo návrh rozpočtu na rok 2008.

                                                                                                                            

                                                                                                                                            Odsouhlaseno jednomyslně                                                                               

                                                                                                         

Usnesení č.69/2007: OZ jednomyslně schválilo prodej MVE v Klášterském Mlýně jedinému zájemci firmě RenoEnergie a.s.Cena určena smlouvou o smlouvě budoucí.                                                                                                           

                                                                                                                                             Odsouhlaseno jednomyslně      

 

Usnesení č.70/2007: OZ projednalo žádost o přidělení bytu pana Profese a pana Roberta Piery. Obě budou zařazeny do pořadníku obce Rejštejn:Dále OZ projednalo žádost paní Kroščenové o výměnu současného  bytu v čp. 27 ulice Kašperskohorská za byt v čp 108 - hasičárna. Žádosti nebylo vyhověno. Současný nájemník v čp. 108. s výměnou nesouhlasí.    

                                                                                                                                               Odsouhlaseno jednomyslně                

                                                                          

Usnesení č.71/2007:OZ po projednání žádosti firmy ČEZ o uzavření věcného břemene na kabel k čp. 98, pověřilo starostu podpisem smlouvy.

                                                                                                                                               Odsouhlaseno jednomyslně

    

Usnesení č.72/2007: OZ schválilo záměr pronájmu pozemků převedených od PF ČR. Viz. příloha.     

                                                                                                                                                 Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

Usnesení č.73/2007:OZ  schválilo nákup osobního služebního vozidla v ceně kolem 150.000,-  Kč dle finančních prostředků obce. Nabídky starosta obce přinese na pracovní poradě OZ.                                                                                                          

                                                                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.74/2007: OZ pověřilo starostu podpisem mandátní smlouvy s Mikroregionem Šumava západ k podání žádostí na dotace a zároveň podepsání smlouvy o zpracování projektu.                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č. 75/2007:  OZ schválilo návrh na zanesení věcného břemene na přístup k ppč. 24/2 a 24/4 k.ú. Klášterský Mlýn pro budoucího majitele pana Máchu. Věcné břemeno bude zaneseno v šíři komunikace na náklady žadatele.                              Odsouhlaseno jednomyslně                         

 

Usnesení č.76/2007: OZ Projednalo žádost slečny Jaroslavy Štětkové na přidělení nebytových prostor v čp. 2 Klášterský Mlýn k trvalému pobytu. Žádost byla zamítnuta. Prostory nejsou kolaudovány jako bytový prostor a nevyhovují k trvalému bydlení. 

                                                                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.77/2007: OZ odsouhlasilo žádost manželů Štanclových na zřízení věcného břemene na studnu  na ppč.145/1 k.ú. Radešov. Náklady spojené se zřízením ponese žadatel. 

                                                                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 78/2007: OZ projednalo žádost manželů Lamerových na odkoupení ppč. 906/3 k.ú. Velký Kozí Hřbet. OZ žádost zamítlo. Jedná se o přístupovou komunikaci k okolním pozemkům.                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně  

 

Usnesení č. 79/2007: OZ schválilo jednorázovou dotaci na SDH Svojše a SDH Rejštejn ve výši 5.000,-.                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně   

 

Usnesení č. 80/2007: OZ rozhodlo o záměru prodeje části pozemku  ppč. 105/3 k.ú. Velký Radkov, dále části pozemku ppč. 286/1 a 285/6 k.ú. Svojše

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně.

Usnesení č. 81/2007: Starosta informoval OZ o možnosti zapojení obce do programu přeshraniční spolupráce, koordinované Mikroregionem Šumava západ. Program je určen pro podporu cestovního ruchu a kulturních akcí v obci. Program má název „ Tierisch Wild“. Na případné akce je možné získat až 85% dotací. 

                                                                                                                                                          Odsouhlaseno jednomyslně

Různé:

  -   starosta obce seznámil se zprávou ze zahájení auditu obce Rejštejn. Popsané nedostatky budou do ukončení auditu odstraněny

  -    pan Turner se dotázal, zda byl uskutečněn převod ppč. 46/3 a 46/4 k.ú. Rejštejn od PF ČR a Lesů ČR  na obec Rejštejn. Odpověď: Převod dosud uskutečněn nebyl. Starosta obce opět zahájí jednání se zmíněnými vlastníky.

  -   Starosta obce oznámil OZ, že paní Pešlová a pan Hasenkopf opět nezaplatily 4 měsíce za nájem obecního bytu v čp. 27, stále neuhradily poplatek za popelnice a služby za rok 2007. Byli k úhradám vyzváni doporučeným dopisem.

        -  Pan Zeman se dotázal je-li ppč.559 k.ú. Svojše v majetku obce Rejštejn. Odpověď                              

dosud nebyla převedena.

   - Starosta obce informoval OZ o zamítnutí kasační stížnosti  proti schválení ÚP obce

Rejštejn

         -  Paní Hobzíková se ptala na zprávy ohledně možného zatopení a výstavby přehrady na                    

území obce Rejštejn. Starosta informoval o důležitosti daného problému a připravované novele Plánu hlavních povodí, který by neměl být zpracován  bez účastí obcí.

         -  Místostarosta obce pan Petráň se dotázal na produktivitu práce zaměstnanců. Na příští

            zasedání OZ připravit zprávu o výměře porostů, které se ošetřují vyžínáním a nátěrem

            proti okusu. Do příštího roku vymyslet způsob jak efektivně udržovat majetek obce.   

        -  Pan Máslo požádal OZ o místní šetření za účelem zhodnocení oprávněnosti stížnosti pana

            Matouše na zápach ze suchého WC na ppč. 6 k.ú. Klášterský Mlýn. Starosta odpověděl,

            že místní šetření bude provedeno.

        -  Starosta informoval OZ o možnosti půjčky od firmy ZETES na úhradu nákladů spojených  

            s přestavbou 7 bytových jednotek v čp. 98. Nabídnut úrok 1,7%. Splatnost do 30. 5.

            2007. Při nedodržení splatnosti pokuta 100.000,- Kč.OZ návrh nepodpořilo.

        -  Pan Zelinger předal OZ návrh letáku na propagaci obce Rejštejn

        -  Pan Nykles zástupce obce v Radě NP a CHKOŠ, předal zprávu o probíhajících jednáních       

            v Radě. Viz. příloha

 

Zasedání ukončeno v 19,00  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                 

 

Ověřovatelé:         Václav Zahrádka

                            Petráň Jaroslav

                             

 

 

 

……………………………….                                               ……………………………

      zástupce starosty                                                                            starosta

 

Zápis ze zasedání OZ byl opraven:

V usnesení č.80/2007 bylo původní  č. parcely 268/1 k.ú.Svojše opraveno na 286/1 k.ú. Svojše.

Informace starosty obce o programu "Tierisch Wild" byla po jednomyslném schválení zastupiteli obce zapsána jako usnesení č. 81/2007. 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ