| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ ze dne 1. 10. 2007

Zápis  č. 6/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  1. 10. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman, Zahrádka, Rejšková, Rejšek, Ostádal

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Ostádal   

Hosté :  Dle presenční listiny

 

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen.   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá, ostatní splněna.

 

ad 3)  Usnesení č. 58/2007 : OZ po vyvěšení záměru prodeje odsouhlasilo prodej ppč, 155/4 k.ú. Velký Radkov o výměře 142 m2 manželům Jirouškovým za cenu 70,-Kč/m2.

                                                                                                       Pro : 7 členů

                                                                                                       Proti: 0 členů

                                                                                                      

Usnesení č. 59/2007: OZ provedlo dne 17. 9. 2007 místní šetření na ppč. 19/1 k.ú. Klášterský Mlýn. Po projednání prodej zamítlo. Výše uvedená parcela zůstane v majetku obce pro přístup k okolním parcelám                                                                                                           

                                                                                                 Odsouhlaseno jednomyslně      

 

Usnesení č.60/2007: OZ projednalo písemnou žádost manželů Adámkových o prodej ppč. 145/1 k.ú. Radešov.  Rozhodlo, že parcela nebude prodána jedná se o veřejné prostranství - náves.

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně                

                                                                          

Usnesení č.61/2007: Předseda finančního výboru, pan Ostádal, byl pověřen sestavením návrhu rozpočtu na rok 2008, který bude do konce října vyvěšen na úřední desce tak, aby se k němu mohli občané vyjádřit.

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.62/2007: OZ projednalo a schválilo směrnice č. 14 o rozdělení a evidenci majetku  a č. 15 směrnice na provedení inventarizace majetku. Dále rozhodlo o převedení účtování o nebytových prostorách z účetnictví hospodaření obce na účetnictví obce.     

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

Usnesení č.63/2007:OZ po  místním šetření v ATC Radešov dne 17.9. 2007 rozhodlo, že bude provedeno rozšíření kiosku. Materiál dodá obec. Zhotovení provede nájemce ve své režii. Předmětem smlouvy o nájmu kiosku bude zhodnocení provedené práce a na jeho základě bude stanoven nájem za kiosek.                                                                                                          

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně                                                                                                             

                                                                                                         

Usnesení č.64/2007: OZ projednalo žádost paní Veroniky Pestúnové a pana Martina Chudého o přidělení bytu v čp. 27. OZ souhlasí  s přidělením paní Pestúnové a Martinu Chudému vzhledem k tomu, že mají malé dítě.

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 65/2007:  OZ odsouhlasilo prodej MVE v Klášterské Mlýně. Bude vyvěšen záměr prodeje. Po té bude rozhodnuto.                                                                                                         

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.66/2007: OZ rozhodlo o prodeji vozidla PRAGA V3S - fekál. Bude vyvěšen záměr prodeje.

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.67/2007: OZ projednalo žádost firmy GEOSAN GROUP a.s. Praha, o uvolnění pozastávky 5 % z ceny díla  „Stavba ČOV a kanalizace“. OZ rozhodlo, že prostředky budou uvolněny až po odstranění všech vad a nedodělků díla. Kontrolu provede místostarosta obce pan Petráň.                                                                                                        

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

Různé:

-         zastupitel pan Zeman žádá, aby na příští jednání OZ bylo předloženo vyúčtování příjmů a výdajů po kalamitě „KIRIL“.

-         Na návrh pana Zemana bude opět upozorněno na platnost vyhlášky o čistotě a pořádku v obci. Zejména na volné pobíhání psů. Dále žádá o upozornění chalupářů ve Svojších, aby nevhazovali matrace, koberce a různé jiné věci do kontejneru, který je určen pro směsný komunální odpad pouze pro majitele nemovitostí osady Kozích Hřbetů a Jelenova.

-         Pan Sklenář informoval  o zvážení obnovení tradice skla. OZ předložil koncept  projektu „ Infocentrum sklo na Šumavě“- Rejštejn Doporučuje vybudovat infocentrum na Oú. Jedná se o oživení cestovního ruchu, oživení zašlé tradice a posílení pojmu rejštejna jako přirozené brány Šumavy. Znamená to vytvoření nových pracovních míst a snížení zátěže turistického ruchu v centru NP Šumava. OZ s myšlenkou souhlasí . Bude dána možnost k vyjádření občanům obce.

-         Paní ing. Jana Slonková, zastupující ředitele Správy NP a CHKOŠ Vimperk pana ing. Františka Krejčího, sdělila, že NPŠ souhlasí s vybudováním infocentra“ Sklo na Šumavě-Rejštejn“ Dále paní Slonková informovala o možnosti financování daného projektu. OZ souhlasí a bude žádat finance na tento projekt.

-         Ing. František Nykles informoval OZ o jeho práci v Radě NPŠ a ve Svazu obcí. Dodal  k přečtení příspěvek, který přednesl v Senátu ČR. Dále se ptal na příspěvek na cestu na Jelenov. OZ po shlédnutí situace rozhodne o dalších opravách.

-         Pan Zelinger, člen sdružení „Čeňkova Pila“ informoval OZ o příspěvcích na opravu kaple na „Klapru“ – Kaple Panny Marie Růžencové. Starosta informoval o slavnostní mši konané dne 6. 10. 2007 ve 14,00 hodin

-         Pan Petráň vyzval paní Slonkovou ke zjištění stanoviska NP k územnímu plánu, kde bylo slíbeno tehdejším ředitelem panem ing. Pavlíčkem a zástupcem ředitele  ing. Františkem Krejčím kladné písemné stanovisko. Obec Rejštejn v zápise č. 2/2007  z 14. 3. 2007 usnesením č.22/07, ustoupilo od výstavby  Zhůří a části Svojše..

-         Pan Matouš podal stížnost na pana Másla ohledně umístění suchého WC na pozemku. Obtěžuje ho zápach. Pan Máslo bude vyzván k řešení dané situace.

-         Dále pan Matouš poukázal na katastrofální stav nemovitosti na stavební pč.5 k.ú. Klášterský Mlýn a vyzval OZ k řešení problému.. Obec Rejštejn  osloví stavební úřad v Sušici k řešení a zajištění nemovitosti.

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 19,00  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                 

 

Ověřovatelé:         Ostádal František

                             Petráň Jaroslav

                            

……………………………….                                               ……………………………

      zástupce starosty                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ