| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ ze dne 20. 8. 2007

Zápis  č. 5/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  20. 8. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman, Zahrádka, Rejšková, Rejšek, Ostádal

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Zahrádka  

Hosté :  Dle presenční listiny

 

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen.   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá, ostatní splněna.

 

ad 3)  Usnesení č. 48/2007 : OZ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy na úvěr do výše 4.000.000,- Kč s Českou spořitelnou a.s. Klatovy k financování rekonstrukce objektu čp. 98. Dále starosta informoval OZ o navýšení částky rekonstrukce čp.98 a to, na parkovací místa a obslužné komunikace, ve výši 750.000,-Kč.      

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně 

                                                                                                                                                                                                              

Usnesení č. 49/2007: OZ odsouhlasilo koupi fekálního vozu od obce Dlouhá Ves za cenu 55.000,- Kč. Fekální vůz stávající již technickým stavem neodpovídá potřebám obce. Nadále bude nutno vyvážet nemovitosti v přilehlých osadách a funkční fekál je nutný.

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně     

 

Usnesení č.50/2007: Na poutní slavnosti OZ odsouhlasilo 6.000,-Kč na koncert dechové hudby, 500,-Kč na výstavu fotografií, 1.000,-Kč na putovní pohár starosty obce ve fotbale.

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně                

                                                                          

Usnesení č.51/2007: OZ projednalo žádost nájemníků z čp. 2, Klášterský Mlýn na zrušení přípojky motorového proudu. OZ rozhodlo, že náklady spojené s tímto přívodem bude hradit obec. Zásuvka bude opatřena zámkem a je určena pro potřeby obce.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.52/2007: OZ projednalo žádost pana Häuslera na náplavu kamení z obecní komunikace na jeho pozemek v k.ú. Velký Radkov. Byly předloženy fotografie.OZ rozhodlo, že po přívalovém dešti bude pozemek uklizen zaměstnancem obce Rejštejn

  

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

Usnesení č.53/2007:OZ projednalo žádost provozovatele Penzionu na Svojších čp. 38 o parkovací místa na části ppč.562/2 a 562/3 k.ú. Svojše. OZ rozhodlo, že parkovací místa budou pronajata za částku 1.600,-Kč/ročně.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně                                                                                                              

                                                                                                         

 

Usnesení č.54/2007: OZ projednalo žádost SNP a CHKOŠ o přičlenění honebních pozemků  v k.ú. Rejštejn.Cena pronájmu bude 10,-Kč/ha/rok. OZ pověřilo starostu podpisem smlouvy po dodání seznamu jednotlivých čpp.všech k.ú. obce. 

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 55/2007: OZ projednalo návrh slečny Lenky Kratochvílové na vybudování kiosku v ATC Radešov. OZ rozhodlo, že bude provedeno místní šetření a po té rozhodnuto.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.56/2007:OZ projednalo žádost pana Zelingera o odkoupení ppč. 19/1 v k.ú. Klášterský Mlýn. Rozhodnuto bude po místním šetření. Rozhodnutí o žádosti odkoupení hrobky Lötzů bylo zamítnuto.

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.57/2007: OZ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o prodeji stavební parcely pč.27, ppč.24/4, 24/2 k.ú. Klášterský Mlýn.

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Různé:

-         Zastupitel pan Zeman podal návrh, aby pan Teršl, provozovatel penzionu čp.38 ve Svojších, byl písemně vyzván k zajištění dostatečného množství nádob na TKO, aby odpad z této nemovitosti nebyl odkládán do kontejneru obce, který je určen pro chalupáře z přilehlých osad.(Jelenov, Kozí Hřbet, Dobronín). Starosta odpověděl, že dopis bude napsán.

-         Praporčík Nový –policista OO Kašperské Hory navrhl spolupráci obce a OO policie Kašperské Hory. OZ souhlasí 

-         Paní Pestúnová přednesla žádost o přidělení bytu v čp. 27 po zemřelém panu Voldřichovi. OZ vzalo na vědomí. Byt bude přidělen až po předání pozůstalými.

-         Pan Šírek požádal o urychlení opravy vozidla ARO pro SDH Svojše. Starosta obce bude urgovat.

-         Zastupitelka paní Rejšková seznámila OZ se zprávou o kontrole hospodaření a finančních prostředků obce Rejštejn.

-         Pan Štancl, Radešov čp. 1, žádá o zřízení věcného břemene na studnu, která je na pozemku v majetku obce Rejštejn. OZ nemá námitek na zřízení věcného břemene. Žadatel může toto věcné břemeno zřídit na vlastní náklady.

-     OZ doporučuje projednat nájem za uplynulé období užívané honitby 

 

Zasedání ukončeno v 19,30  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                 

 

Ověřovatelé:         Zahrádka Václav

                             Petráň Jaroslav

                            

……………………………….                                               ……………………………

      zástupce starosty                                                                            starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ