| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ ze dne 11.6.2007

Zápis  č. 4/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  11. 6. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman, Zahrádka, Rejšková, Rejšek, Ostádal

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Zahrádka  

Neomluveni:

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen.   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.1/2007 splněno, usnesení č.5/2007 probíhá, usnesení č. 6/2007 probíhá. Ostatní  usnesení  z minulého zasedání  byla splněna.

 

ad 3)  Usnesení č. 40/2007 : OZ projednalo žádost manželů Jirouškových na prodej  ppč. 155/4 k.ú. Velký Radkov. Jedná se o pozemek, který již manželé Jirouškovi mají v dlouhodobém nájmu. Po místním šetření jejich žádost byla schválena.Cena byla stanovena na 70,-Kč/m2.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

                                                                                                       Pro : 6 členů

                                                                                                       Proti: 0 členů

                                                                                                       Zdržel se: 1 člen

 

ad 4) Usnesení č. 41/2007: OZ projednalo žádost pana Langmajera na nájem bytu v čp. 98. Jeho žádost bude zařazena do pořadníku.

Dále pan Langmajer požádal o zproštění platby za odvoz TKO. Jeho žádosti bude vyhověno jen z 50%, neboť svou žádost podal po termínu uhrazení poplatku.  

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně     

 

Usnesení č.42/2007: Starosta obce informoval OZ o průběhu rekonstrukce čp. 98 na bytové jednotky.

-         Stropní konstrukce- předložen položkový rozpočet (vícepráce)

-         Prodloužení hlavního vodovodního řádu vzhledem ke zbudování přípojky pro daný objekt  

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně                

                                                                          

Usnesení č.43/2007: Starosta informoval o neplacení nájemného paní Pešlové a pana Hasenkopfa. OZ rozhodlo, že budou písemně vyzváni k úhradě veškerých nedoplatků.  

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.44/2007: OZ projednalo předložený návrh závěrečného účtu obce. Návrh byl schválen s výhradou jednomyslně. Dále byl projednán audit Krajského úřadu Plzeň. Nedostatky vyplývající ze zprávy o auditu budou odstraněny účetní obce na vlastní náklady do  15. 7. 2007. Do konce měsíce bude požádán Krajský úřad odbor kontroly o dílčí přezkoumání hospodaření obce.

Pan místostarosta Petráň seznámil  OZ s nedostatky týkající se financí obce Rejštejn, žádá o výpis z internetu. 

Pan Stanislav Zeman požaduje, aby byl každý den evidován výpis záznamu o provozu vozidel v majetku obce Rejštejn. Viz. Příloha.  OZ pověřilo starostu k odstranění veškerých nedostatků do 15. 7. 2007.

  

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

 

 

Usnesení č.45/2007: OZ pověřilo pana Ostádala a místostarostu pana Petráně k podpisům a kontrole účetních a bankovních dokladů.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně                                                                                                              

                                                                                                         

 

Usnesení č.46/2007: OZ projednalo ústní návrh pana Zelingera, který informoval o možnosti  vrácení statutu MĚSTA obci Rejštejn, který jí podle historických  dokladů náleží. OZ tento návrh schválilo. Pověřilo starostu obce vyplněním a podáním žádosti o navrácení statutu města.                                                                                                           

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 47/2007: OZ se usneslo, že ceny v ATC Radešov zůstanou stejné jako v roce 2006.viz. příloha. Platy zaměstnanců se navýší o výši inflace.

 

Různé:

-         projednání žádosti pana Františka Häuslera-prodej části ppč. 89/2 k.ú. Velký Radkov pod kolnou. Vzhledem k tomu, že pan Häusler se nedostavil na místní šetření dne 29. 5. 2007, bude tato záležitost projednána po dohodě.

-         Starosta obce informoval OZ o zůstatcích na jednotlivých účtech viz. příloha

-         Starosta informoval o pracech provedených v ATC Radešov a nákladech na zprovoznění kempu

-         OZ projednalo připomínky pana Zemana k problematice kontrol dopravy a chodu kanceláře úřadu a návrhy budou akceptovány po dohodě. viz. příloha

-         Starosta obce informoval OZ o návrhu úvěru od České spořitelny a.s. OZ obdrželo podklady k prostudování. Na příštím zasedání bude řešeno

-         Pan Zeliger seznámil OZ s výhodami existence Informačního střediska. Požádal OZ o zvážení vybudování v obci Rejštejn. Nastínil případné výhody pro rozvoj obce.  

 

Zasedání ukončeno v 19,30  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                  

 

Ověřovatelé:         Zahrádka Václav

                             Petráň Jaroslav

                            

……………………………….                                               ……………………………

      zástupce starosty                                                                            starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ