| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ ze dne 21. 5. 2007

Zápis  č. 3/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  21. 5. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman,  Rejšková, Rejšek, Ostádal

Omluveni: Zahrádka

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Ostádal   

Neomluveni:

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.1/2007 probíhá, č.7 splněno, č. 6 odsunuto, č.5 pan Souček se dosud nevyjádřil, nemůže být řešeno.Bude písemně vyzván.  Ostatní  usnesení  z minulého zasedání  byla splněna.

 

ad 3)  Usnesení č. 23/2007 : OZ jednomyslně schválilo žádost pana Másla o pronájem pozemku ppč. 6 k.ú. Klášterský Mlýn o výměře 921 m2. Cena za pronájem bude stanovena jako smluvní..Pozemek nebude oplocen ani na něm umístěna žádná stavba.

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

 

ad 4) Usnesení č. 24/2007:  OZ projednalo žádost pana Taliána o zahrnutí ppč.333, 329, 330 a 155/2 k.ú. Rejštejn. Žádost byla zamítnuta. Bude řešeno až po vyřešení platnosti ÚP obce Rejštejn. V rozporu se zájmy ochrany přírody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně     

 

Usnesení č.25/2007: OZ projednalo žádost o koupi pozemku ppč. 940/19 k.ú. Rejštejn manželů Benešových. OZ žádost zamítlo. Nadále bude probíhat nájem výše uvedeného pozemku.

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně                

                                                                          

Usnesení č.26/2007: OZ projednalo žádost paní Siblíkové o odkoupení části ppč. 145/1 k-ú- Radešov. žádost byla zamítnuta  

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.27/2007: OZ projednalo žádost paní Štanclové o odkoupení části ppč.145/1 k.ú. Radešov byla zamítnuta.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

 

 

Usnesení č.28/2007: OZ projednalo žádost manželů Nohejlových o odkoupení ppč. 7 k.ú. Velký Radkov. OZ žádost zamítlo.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně                                                                                                              

                                                                                                         

 

Usnesení č.29/2007: OZ projednalo žádost manželů Jirouškových o odkoupení ppč. 155/4 k.ú. Velký Radkov. OZ provede místní šetření dne 29. 5. 2007, v 16,00 hod. Po místním šetření bude rozhodnuto.                                                                                                        

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 30/2007: OZ  projednalo žádost manželů Ettlerových o prodej ppč.968/20 k.ú. Rejštejn. Pozemek je součásti parkoviště. Prodej zamítnut. Doporučeno pokračovat v nájmu pozemku.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 31/2007:  OZ projednalo žádost paní Puchingerové o koupi ppč. 707/5 v k.ú. Kozí Hřbet. OZ žádost zamítlo.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.32/2007 : OZ projednalo žádost manželů Sieglerových o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku, která křižuje MK IV tř., č. d. k.ú. Svojše. Bude řešeno ústně zastupitelem panem Zemanem.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.33/2007: OZ projednalo žádost pana Řežábka o prodej ppč. 9/6 k.ú. Klášterský Mlýn. OZ žádost zamítlo. V případě samostatného prodeje ppč. 9/6 k.ú. Klášterský Mlýn, bude prodána současným pronájemcům.

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně     

                                                                                        

Usnesení č. 34/2007: OZ projednalo žádost pana Fr. Häuslera ml. O odkoupení ppč. 71/1 v k.ú. Velký Radkov. OZ zamítlo do vyřešení restitucí. Pozemek pod kolnou bude panu Häuslerovi prodán po místním šetření, které proběhne 29. 5. 2007

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 35/2007: OZ projednalo rekonstrukci domu čp. 98 v Rejštejně. Rozhodlo, že stropní konstrukce bude obnovena.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.36/2007: OZ rozhodlo, že po dohodě se svozovou firmou Rupold a.s. Sušice, musí všichni veškerý odpad dávat do popelnice nebo do pytlů s označením fi. RUMPOLD. Odpad v jiných pytlích nebude vyvážen.     

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.37/2007: OZ pověřilo starostu jednáním s Českou spořitelnou a.s. ohledně úvěru na rekonstrukci čp. 98.

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č. 38/2007: Po vystoupení paní Krňanské, vlastníka nemovitosti v osadě Velký Radkov, potvrdilo OZ pravdivost předloženého „Čestného prohlášení“ o zimní nedostupnosti dané lokality. OZ pověřilo starostu obce k vydání potvrzení ztotožňujícího se s předloženým prohlášením.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.39/2007: Seznámení s hospodařením obce Rejštejn ( audit)

Zastupitelé se sejdou 29.5. 2007 v 15,00 hod s paní Kovaříkovou a budou řešit problémy týkající se auditu.

 

Různé:

-          žádost o povolení pokácení stromu u nemovitosti pana ing. Beneše, Rejštejn  ulice Pod Skalou,  - řešit bude hajný obce Rejštejn

-          žádost o povolení pokácení stromu u nemovitosti pana Růžičky v ulici  Pod Skalou– řešit bude hajný obce Rejštejn

-          žádost o pokácení stromu u nemovitosti paní Pavlíčkové na Kozím Hřbetě bude řešit Správa NP a CHKOŠ Kašperské Hory.

-          Starosta obce informoval OZ o nových okolnostech ohledně uznání platnosti ÚP obce Rejštejn. Dosud neproběhl soud, který určí zda je kasační stížnost opodstatněná. 

-          OZ vzalo na vědomí zprávu zastupitelky paní Rejškové o dosud nezaplacených poplatcích vodného za rok 2006 a 2007.Budou obesláni složenkou. Rovněž tak dosud neuhrazené poplatky za vývoz TKO 2006. Poplatky za vývoz TKO 2007- po kontrole plateb byli jednotlivci obesláni doporučenou zásilkou s platebním výměrem. Termín splatnosti byl stanoven na 30. 6. 2007.

-          OZ pověřilo  zastupitelku paní Rejškovou kontrolou stavební dokumentace nemovitosti ve vlastnictví pánů Mulače, Jandy, Jirouška- Svojše vzhledem k platbám za vývoz TKO. Případně bude řešeno se stavebním úřadem v Sušici. Nemovitost má dva samostatné vchody.

-          Informace ing. Františka Nyklese: stal se členem pracovní skupiny pro úpravu návštěvního řádu. Případné připomínky lze soustředit na OÚ Rejštejn. Informoval OZ o jednání ohledně parkoviště na Čeňkově pile. Jednání se konalo 16. 5. 2007. Parkoviště se nachází na k.ú. Rejštejn. Majitel pozemku je Město Kašperské Hory. Bylo dohodnuto, že OZ města Kašp. Hory tuto problematiku projedná a oznámí své rozhodnutí ohledně daného pozemku všem účastníkům jednání ze dne 16. 5. 2007.  

 

 

Zasedání ukončeno v 19,00  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                 

 

Ověřovatelé:         Petráň Jaroslav

 

                             Ostádal František

                            

 

……………………………….                                               ……………………………

      zástupce starosty                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ