| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ dne 14. 3. 2007

Zápis  č. 2/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  14. 3. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman,  Zahrádka, Rejšková, Rejšek, Ostádal

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Ostádal  

Neomluveni:

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení. Probíhá usnesení č.1/2007, 5/2007,6/2007, 7/2007. Ostatní  usnesení  z minulého zasedání  byla splněna.

 

ad 3)  Usnesení č. 9/2007 : OZ jednomyslně schválilo cenu pro prodej pozemku ppč.968/10 k.ú. Rejštejn manželům Rabochovým  ve výši 70,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

ad 4) Usnesení č. 10/2007:  OZ jednomyslně schválilo cenu pro prodej pozemku panu Součkovi, ppč. 8/2 k.ú. Svojše, ve výši 70,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                

Usnesení č.11/2007: OZ  pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou ČEZ ohledně přípojky čp. 98.

                                                                                           

Usnesení č.12/2007: OZ  pověřilo starostu ke změně projektu vytápění čp. 98 .

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.13/2007: OZ jednomyslně schválilo vstup do „Svazu obcí NP Šumava“. Roční paušální poplatek činí  50,-Kč.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

Usnesení č.14/2007: OZ schválilo pronájem části kolny v Klášterském Mlýně na ppč. 9/6 k.ú. Klášterský Mlýn  panu Bradáčovi na základě jeho žádosti. Cena za pronájem bude nahrazena opravou stavební konstrukce a střešní krytiny.

                                                                                                      Odsouhlaseno  jednomyslně                                                                                                                            

 

Usnesení č.15/2007: OZ projednalo ústní žádost paní Rendlové o úhradu 1 000,-Kč  jako nájem za umístění  elektrorozvaděče na její nemovitosti. OZ  nesouhlasí a navrhuje kompenzaci za užívání obecního pozemku ppč. 1015 k.ú. Rejštejn a část  ppč. 52/6 k.ú. Rejštejn.                                                                                                        

                                                                                                       Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 16/2007: OZ  projednalo žádosti o zproštění platby poplatku za vývoz TKO Víta Kratochvíla a paní Lenky Dobešové.  Vít Kratochvíl byl tohoto poplatku zproštěn na základě prohlášení o platbě. Paní Dobešová bude vyzvána k prokázání platby v místě pobytu.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 17/2007:  OZ projednalo žádost manželů Rejškových ml., bytem Svojše čp. 1, o pronájem pozemku ppč, 558 o výměře 1300 m2 do doby prodeje.Cena za nájem bude stanovena dohodou.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.18/2007 : OZ projednalo žádost pana Urbana, bytem Svojše čp. 15, o pronájem pozemku ppč.156 k.ú. Svojše, o výměře 1000 m2 do doby prodeje. Nájem bude stanoven dohodou.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.19/2007: OZ projednalo žádost pana Motla, bytem Radešov čp.16, o pronájem ppč. 72/4 k.ú. Radešov. Žádost zamítnuta. Zmíněná parcela je pronajata.

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně     

                                                                                         

Usnesení č. 20/2007: OZ rozhodlo, že stavební dozor na rekonstrukci stavby 7 bytových jednotek v čp. 98 zůstane stávající. OZ bude provádět častější fyzické kontroly provedených prací.

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.21/2007: OZ rozhodlo, že žádosti o prodej pozemků ve Velkém Radkově, ppč.89/2,71/1 k.ú. Velký Radkov pana Häuslera a pana Tocháčka  budou řešeny po vyřešení odtokových vod z místních komunikací ppč. 316, 315 k.ú. Velký Radkov. 

Stávající nájemní smlouvy s PF ČR Klatovy na výše uvedené pozemky budou zrušeny.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

 

Usnesení č. 22/2007: OZ souhlasí s možnými ústupky při řešení  schvalování ÚP obce Rejštejn ve sporných lokalitách. Jedná se o lokalitu- Svojše,  Zhůří.   

Pro – 6 hlasů       Proti -  0         Zdržel se  -   1 hlas                                                                                                                                                                                     

                                                                              

 Různé:

-         starosta informoval OZ, že je nutné zvolit nového kronikáře obce. OZ děkuje dosavadní kronikářce paní Růženě Králikové za zpracování zápisů do obecní kroniky v letech 1991 – 2006.

-         Starosta informoval OZ o možnostech dofinancování rekonstrukce stavby čp. 98. Rozhodnuto bude na příštím zasedání.

-         OZ projednalo žádost SDH Svojše o nákup dvou cvičebních obleků. Žádost odložena. Bude řešeno po opravě vozu ARO a dostatku finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2007.

-         Starosta informoval o konání sběrného dvora dne 14. 4. 2007 v Rejštejně a ve Svojších.

-         Starosta informoval o poskytnutí  daru do tomboly na XII. Republikový a VII okresní hasičský  ples.

-         Starosta informoval OZ o možnosti rekonstrukce budovy obce čp. 1.

-         Pan Kolář informoval OZ o záměru výstavby RD na ppč.  548/1 k.ú Rejštejn a o problému zamýšlené výstavby vzhledem k ÚP obce.

-         OZ vzalo na vědomí zvolení ing. Nyklese na plenárním zasedání Rady NPŠ do  výkonného výboru Rady NPŠ.       

 

Zasedání ukončeno v 19,00  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                  

 

Ověřovatelé:         Petráň Jaroslav

 

                             Ostádal František

                            

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ