| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ dne 7. 2. 2007

Zápis  č. 1/2007

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne  7. 2. 2007

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman,  Zahrádka, Rejšková, Rejšek,

Omluveni: František Ostádal

Zapisovatel: Zahrádka Václav

Ověřovatelé: Rejšková,  Petráň  

Neomluveni:

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení  z minulého zasedání  byla splněna.

 

ad 3)  Usnesení č. 1/2007 : OZ projednalo žádost paní Krňanské ohledně prodeje ppč. 85 k.ú. Velký Radkov po převedení od PF ČR pracoviště Klatovy na obec Rejštejn. OZ rozhodlo, že v případě převodu výše uvedené ppč., bude část této parcely po zaměření geodetem přenechána paní Krňanské a částka za tento pozemek bude vrácena PF ČR Klatovy.

                                                                                                           Jednomyslně schváleno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Usnesení č.2/2007: OZ pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy na provoz ČOV,  kanalizace a vodovodu s firmou AQUAŠUMAVA, Chudenín 30,  340 22 Nýrsko.    

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.3/2007: OZ jednomyslně schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2007.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.4/2007: OZ na základě osobně doručeného dopisu panem Voldřichem, majitelem rekreční chalupy, jménem osadníků Velkého Radkova, rozhodlo že obec Rejštejn poskytne finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč po vystavení faktury firmou EKOFARMA  K+H  s.r.o. Hartmanice, 342 01 Sušice,  na zprůjezdnění komunikace v zimním období .

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

Usnesení č.5/2007: OZ, na základě žádosti pana Součka o odprodej části ppč.8/2 k.ú. Svojše rozhodlo, že tato parcela bude prodána. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.    

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.6/2007: OZ  pověřilo starostu obce zprostředkováním zaměření a vypracováním kupních smluv  na ppč. 142/1, 142/2, 558, 156, 154, k.ú. Svojše.Náklady spojené s prodejem nemovitostí budou hradit kupující. Dále OZ pověřilo starostu obce  zaměřením rozparcelování ppč.411 k.ú. Rejštejn  na stavební parcely.Úhrada nákladů spojených s prodejem bude následně rozpočítána případným zájemcům o koupi jednotlivých stavebních parcel.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 7/2007: OZ  projednalo žádost manželů Rabochových na odkoupení ppč. 968/10 k.ú. Rejštejn, která přímo sousedí s jejich RD. OZ rozhodlo o prodeji za cenu tržní. 

                                                                                                           Schváleno jednomyslně

 

Usnesení č. 8/2007:  OZ projednalo žádost ing. Nauše o prodloužení nájemní smlouvy na lesní školku k.ú. Svojše . OZ jednomyslně souhlasí na dobu 5 let. Platby za pronájem budou se splatností do konce března daného roku.    

 

                                                                                        

Různé:

-         OZ vzalo na vědomí žádosti o prodej pozemků v k.ú. Velký Radkov. Bude řešeno po místním šetření , které bude 12. 3.  2007 v 16,00 hod.

-         OZ projednalo obnovené žádosti na prodej stavebních parcel v k.ú. Svojše.

-         Starosta obce informoval o průběhu rekonstrukci čp. 98, jednotlivé připomínky budou řešeny na KD dne 9. 2. 2007 v 9,00 hod.

-         Pan Šírek, starosta dejšího hasebního okrsku, poděkoval za zprovoznění auta SDH Svojše a poprosil OZ aby se 2x ročně zabývalo problematikou požárního okrsku.

-         Ing. Nykles obeznámil OZ o jednání ohledně Rady parku a Výboru obcí.

Konstatuje se, že v zápisu zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2006 nebyl nedopatřením uveden tento text:

Zastupitelstvo obce na jednání 21. 12. 2006 souhlasí s textem připomínek, které vypracoval zástupce obce v Radě NPŠ Ing. Nyklesem k návrhu Stanov připravovaného Výboru obcí NPŠ.

Ing. Nykles se zúčastnil zasedání pracovní komise ve Stachách den 29. 1. 2007 pro vytvoření Zakladatelské smlouvy a Statutu Svazu obcí NPŠ( nový název). Na zasedání byly obhajovány připomínky obce přednesené Ing. Nyklesem na zasedání zastupitelstva obce  21. 12. 2006.

Starosta obce pan Hasenöhrl a Ing. Nykles se zúčastnili 16. 1. 2007 zasedání pracovní skupiny regionální sekce Rady NPŠ v Borové Ladě. Hlavním tématem zasedání byl postup vypracování Stanov Výboru obcí NPŠ. Zápis z jednání je k dispozici na obecním úřadě.

Ing. Nykles se zúčastní jednání Výkonného výboru Rady NPŠ konaného 18. 1. 2007 ve Vimperku. Hlavním bodem jednání byla příprava zasedání Rady NPŠ a vyjasnění problematiky mezi obcemi a Správou NPŠ. Zápis z jednání je k dispozici na obecním úřadě. 

Ing. Nykles seznámil OZ s problémem, který vznikl při orkánu Kyrill s dodávkou el. energie  v obci Svojše. Požádal obec Rejštejn o případnou součinnost při řešení podobných problémů.

-         pan Pavlín vznesl dotaz, zda by bylo možné zahrnout jeho nemovitost na Čeňkově Pile do zastavitelného území ÚP.

-         Starosta obce sdělil , že při případném uhrazení a změny ÚP obce Rejštejn může být na písemnou žádost  toho území projednáno s dotčenými orgány        

            

 

 

Zasedání ukončeno v 20,00  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                 

 

Ověřovatelé:         Petráň Jaroslav

                            Rejšková Soňa 

                            

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ