| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ ze dne 21.12.2006

Zápis  č. 8/2006

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne 21.12. 2006

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zeman,  Zahrádka, Ostádal, Rejšková, Rejšek,

Zapisovatel: Zahrádka Václav

Ověřovatelé: Petráň, Ostádal 

Neomluveni:

 

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 17.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem

 programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení.Usnesení č. 35/2006 probíhá. Usnesení  z minulého zasedání  byla splněna.

 

ad 3)  Usnesení č.37/2006 : OZ rozhodlo, že bude zrušen prodej vozidla značky ARO, jelikož by byla ohrožena akceschopnost SDH Svojše.Tímto se mění usnesení č. 29/2006 Po dohodě bude provedena střední oprava vozu, tak aby bylo provozuschopné. Vozidlo značky  FAVORIT, bude prodáno veřejnou soutěží.

                                                                                                           Jednomyslně schváleno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Usnesení č.38/2006: OZ pověřilo starostu obce k podepsání dodatku č.3 s firmou GeosanGroup a.s., Praha,   

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.39/2006: OZ rozhodlo, že jednotlivý členové OZ nebudou pobírat měsíční odměny. Odměnu bude pobírat pouze místostarosta a to ve výši 1.500,- Kč/měsíčně

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.40/2006: Na dotaz pana Haila ohledně možnosti přepsání ppč.54/5 k.ú. Radešov do jeho vlastnictví, aby mohl čerpat úvěr, OZ rozhodlo, že smlouva bude sepsána u notáře. Po získání hypotéčního úvěru uhradí pan Hail celou cenu výše uvedeného pozemku.

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně    

                                                                                                     

Usnesení č.41/2006:  Starosta obce informoval OZ o konání veletrhu k propagaci obce v Praze prostřednictvím Mikroregionu Šumava západ. Požadavek Mikroregionu  na úhradu příspěvku ve výši 3.000,-Kč OZ jednomyslně zamítlo, vzhledem k finanční situaci obce.

                                                                                                      Jednomyslně zamítnuto

 

Usnesení č.42/2006:OZ pověřilo starostu o zadání vypracování jednoduchého projektu malého sportoviště a požádáním o dotaci na Krajský úřad, na jeho vybudování.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 43/2006: OZ jednomyslně schválilo nutnou opravu komínů v pč. 27 a čp. 2 Klášterský Mlýn. 

                                                                                                  Schváleno jednomyslně

Usnesení č. 44/2006:  OZ projednalo žádosti pana Häuslera Františka, bytem Rejštejn čp.55 a pana Babky Jana, Klatovy zastupujícího pana  Jaroslava Tocháčka, bytem Sušice, o prodej pozemku ppč. 89/2 v k.ú Velký Radkov, část. OZ tento prodej zamítlo. Obec Rejštejn nemůže tyto pozemky prodat, neboť tento pozemek je určen pouze k využití jako veřejně prospěšná stavba,  bydlení, nebo veřejná zeleň. Po geometrickém rozdělení budou části pozemku nabídnuty jednotlivým zájemcům k pronájmu s předkupním právem.    

 

Usnesení č. 45/2006: OZ rozhodlo o podání žádosti o převod pozemků od PF Klatovy ppč. 559 k.ú. Svojše.                                                                                                       

 

Usnesení č.46/2006: OZ jednomyslně schválilo vnitřní předpis o oběhu a přezkušování účetních dokladů.

 

Usnesení č. 47/2006: OZ jednomyslně schválilo rozpočtový výhled na rok 2007-2010

 

                                                                                        

Různé:

-         starosta obce informoval OZ o dohodě provádění stavebního dozoru, na rekonstrukci čp. 98 panem Mourečkem, bytem Sušice. Smlouva bude sepsána. Dále informoval o změně střešní krytiny, neboť navrhovaná krytina neodpovídá podmínkám nadmořské výšky.

-         Ing. Kasalický – stavební dozor na stavbě ČOV a kanalizace, informoval o probíhajícím zkušebním provozu. Dále předložil rozpočtové náklady pro provoz vodovodu a kanalizace. K projednání předal návrh smlouvy na provoz vodovodu a kanalizace.

-         Starosta obce informoval o možnosti zakoupení leteckého snímku obce. Vzhledem k finanční situaci obce o zakoupení snímku bylo prozatím ustoupeno.

-         Starosta obce informoval o průběhu jednání s firmou RENO energie ohledně prodeje k vybudování elektrárny.

-              

 

 

 

Zasedání ukončeno v 20,00  hodin  s patnáctiminutovou přestávkou                 

 

Ověřovatelé:         Petráň Jaroslav

 

                             Zahrádka Václav

                            

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ