| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ

Zápis  č. 7/2006

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne 18.10. 2006

Zasedání řídil : Jaroslav Petráň

Přítomni:  Máslo, Zeman Stanislav , Jaroslava Hobzíková, Zeman  Miroslav

Omluveni : Zahrádka

Ověřovatelé:  Zeman Stanislav, Hobzíková Jaroslava

Neomluveni:

Zapisovatel : Hobzíková Jaroslava

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení. Usnesení  č. 16/2006 probíhá. Ostatní byla splněna.

 

ad 3)  Usnesení č.32/2006 : OZ bylo seznámeno s jednotlivými žádostmi o byty. Po přehodnocení  rozhodlo o přidělení uvolněného bytu v čp. 27. panu Knopovi a jeho družce paní Mrázkové se dvěma dětmi. Žádost pro tuto rodinu podal pan Zelinger, majitel nemovitosti čp. 10 Klášterský Mlýn, který nabídl za přidělení jednoho bytu v čp. 27 a 2 bytů  po rekonstrukci  v čp. 98 částku  220.000,-Kč. Zároveň nabídl  byt pro prozatímní nájem v době rekonstrukce čp. 98.    

                                                                                                        Odsouhlaseno 4 hlasy

                                                                                                                  1 hlas se zdržel

  

 

Usnesení č.33/2006: OZ  schválilo jednomyslně směrnice k provádění kontrol finančního a kontrolního výboru.

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.34/2006: OZ rozhodlo o podání žádosti o převod pozemků od PF Klatovy ppč. 932, 934/1 k.ú. Kozí Hřbet. Pozemky jsou určeny dle platného ÚP k zastavění stavbami bydlení.

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.35/2006: OZ jednomyslně rozhodlo o prodeji ppč. 89/2 k.ú. Velký Radkov prostřednictvím realitní kanceláře. Předem tento pozemek bude geometricky rozdělen na dvě stavební parcely, komunikaci a veřejnou zeleň.  

                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.36/2006: OZ jednomyslně zamítlo žádost o zřízení věcného břemene paní Lenky a Georga Kargol  z 22. 8. 2006 na ppč. 54/5 k.ú. Radešov

                                                                                                      Jednomyslně zamítnuto

                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                         

Různé:

-         Starosta obce informoval OZ o výši tržby v ATC Radešov  v roce 2006. V této sezoně činily tržby  570 tis. Kč

-         Zástupce SDH Svojše pan Zeman předal inventurní soupis majetku za rok 2006

-         Pan Máslo upozornil na nutnost oprav střechy na skladu v Klášterském Mlýně a kůlny u obce. Starosta odpověděl, že budou použity plechy ze stávající čp. 98, případně zakoupena náhradní krytina

 

 

OZ a SDH Svojše děkuje panu Buzkovi, majiteli nemovitosti ve Svojších, za poskytnutí pomoci při dopravě posypového materiálu na zimní údržbu komunikací,  údržbě komunikace 574/1 k.ú. Svojše  a za odvoz železného šrotu pro SDH Svojše. 

 

Zasedání ukončeno v 17,30  hodin   

 

Ověřovatelé:         Michal Máslo

                             Stanislav Zeman

                            

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ