| MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn z 29. 6. 2009  
Zápis č. 4/2009

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 29. 6. 2009


Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl


Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Rejštek Roman, Václav Zahrádka


Omluveni:


Zapisovatel: Soňa Rejšková


Ověřovatelé: Stanislav Zeman, František Ostádal


Hosté : Dle presenční listiny


Program jednání:      

 1.     

  Zahájení, schválení programu zasedání


      

 2.     

 3.     

  Kontrola usnesení


      

 4.     

 5.     

  Projednání žádostí o pronájem pozemků a nebytových prostor


      

 6.     

 7.     

  Provoz ATC Radešov


      

 8.     

 9.     

  Projednání závěrečného účtu města


      

 10.     

 11.     

  Různé, diskuse


      


<h6 class="western">
<h6 class="western">
<h6 class="western">JEDNÁNÍ

ad1) Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.05 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen


ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení č.4/09 probíhá, Ostatní usnesení splněna.


Místostarosta pan Petráň, oznámil odstoupení z funkce místostarosty. Mandát zastupitele města si ponechá.


Volba nového místostarosty proběhne na příštím zasedání po dodání písemné rezignace.      ad 3)


Usnesení č. 36/2009 : ZM projednalo žádost manželů Chrdlových na pronájem případně odkoupení ppč. 707/5 a 44 k.ú. Kozí Hřbet. ZM prodej zamítlo. Doporučilo užívání veř. prostranství tak jak tomu bylo doposud.


Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.37/2009: ZM schválilo pronájem prostor malé zasedací místnosti na období červenec-srpen panu Zelingerovi, na zřízení informačního střediska. Tento projekt je v zájmu obce ohledně budoucího vybudování stálého informačního střediska. Starosta byl pověřen podpisem nájemní smlouvy za úplatu ve výši 1000,-Kč/měsíc.


Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.38/2009: ZM projednalo žádost pana Kizeka na obnovení dodávky vody do objektu motorestu v Radešově. Vzhledem k tomu, že to není již technicky možné bez větší investice, žádosti nebude vyhověno.


Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.39/2009: ZM projednalo žádost o náhradu škody v kiosku ATC Radešov podanou nájemcem slečnou Lenkou Kratochvílovou ve výši 1018,-Kč . Škoda bude nahrazena zaměstnancem obce a městem Rejštejn rovným dílem.


Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.40/2009: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje,odd. Přezkoumání hospodaření obcí a kontroly. Závěr zprávy: Byly zjištěny nedostatky: Plné znění zprávy je přílohou k závěrečnému účtu.


Město Rejštejn schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy krajských auditorek o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Rejštejn s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření


-město bude provádět rozpočtová opatření jakmile dojde k podepsání smluv o přijetí půjčky, úvěru, dotace a to rozpočtovým opatřením


-nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2008 budou odstraněny do září 2009 za pomoci správce účetního programu paní Kuckové


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.41/2009: ZM ustanovuje starostu města správcem rozpočtu položkového a paragrafů. Návrh na rozpočtová opatření bude ZM předkládán v případě změn  ve výši příjmů a výdajů rozpočtu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.42/2009: ZM schvaluje rozpočtové změny, které jsou přílohou tohoto zápisu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.43/2009: ZM schválilo výdaje na pouť ve výši 15 000,- Kč


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.44/2009: ZM schválilo zřízení věcného břemene na ppč. 19/1 a 60 k.ú. Klášterský Mlýn, za účelem položení kabelu firmou ČEZ za jednorázovou úplatu ve výši 1000,-Kč. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy.


Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.45/2009: ZM schválilo finanční příspěvek společnosti Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně, na vydání publikace „Šumava krajina živitelka“ ve výši 2000,-Kč. V této knize bude prezentováno rovněž město Rejštjen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Schválilo 5 Zdrželo se 2Usnesení č.46/2009: ZM na základě písemného oznámení o opravě komunikace na Jelenov zničené povodní, rozhodlo ZM o proplacení opravy panu ing. Nyklesovi částkou 99,- Kč/ hod. Na další opravy a údržbu bude uzavřena smlouva o provedení. Počet odpracovaných hodin bude odsouhlasen panem Zemanem a následně proplacen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.47/2009: ZM vzalo na vědomí informaci pana Zemana o nutnosti opravy autobusové zastávky na Svojších. ZM pověřilo pana Zemana zajištěním opravy. Práce budou odměněny dle odpracovaných hodin.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 48/2009: ZM rozhodlo, že bude proplaceno posekání trávy kolem studen na ppč. 154 k.ú. Svojších a vybílení kaple.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně


Různé:      
      

 •     

  starosta města informoval o stížnosti pana Másla na zápach kanalizace. Bude opětovně projednáno se správcem kanalizace firmou AQUAŠUMAVA, Nýrsko


      

 •     

 •     

  pan Mulač upozornil na chybné uvedení pč. V zápise zasedání zastupitelstva ze dne 6.4.2009, č. Usnesení 26/2009. Chybný údaj – čp.5- správný údaj – če. E5. Tímto tento údaj je opraven


      

 •     

 •     

  starosta města seznámil se stavem obnovy mostu do Klášterského Mlýna ke které proběhla diskuse.


      

 •     

 •     

  Zastupitelka města paní Rejšková se dotázala na informace ohledně vodovodu a Svojších. Starosta projedná s firmou AQVAŠUMAVA, Chudenín, bude předmětem jednání na příštím zasedání


      

 •     

 •     

  pan Petráň se informoval na jednotlivé body v auditu


      

 •     

 •     

  paní Šírková Iveta se chtěla informovat na možnost stát se spolustavebníkem při stavbě RD manželů Šírkových starších na Svojších, kterým byla prodána stavební parcela Městem Rejštejn za podmínek,které jasně udávali vlastnictví budoucího RD současně trvale hlášených občanů. Vzhledem k této podmínce ZM trvá na výlučném vlastnictví budoucí stavby manželi Šírkovými staršími, ale spolustavebníci mohou být po dodání čestného prohlášení o budoucím vlastnictví RD.


      .


Zasedání ukončeno v 19, 30 hodin s desetiminutovou přestávkou


Ověřovatelé:


Stanislav Zeman


František Ostádal


    
    
                 
      
          
          

zástupce starosty

          
          
          

Starosta

          
      
  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ