ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání zastupitelstva města

Zápis  č. 1/2009

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 23. 2. 2009

 

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav, Rejštek Roman

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Václav Zahrádka, František Ostádal

Hosté : Dle presenční listiny

 

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
 
 
JEDNÁNÍ

 

 

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.15 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

 

ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 bude se projednávat. Ostatní usnesení splněna.

 

 

ad 3)

Usnesení č.1/2009 : ZM pověřilo starostu podpisem Plánu financování, obnovy vodovodů a kanalizace Města Rejštejn.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 2/2009 : ZM schválilo finanční příspěvek na dopravní obslužnost měst a obcí Plzeňského kraje ve výši 14.160,- Kč. Dále pověřilo starostu města k podpisu dodatku č.1/2009.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.3/2009: ZM projednalo žádost Správy Národního Parku a CHKOŠ o poskytnutí souhlasu a užívání dat Lesního hospodářského plánu.

Pro   0             Zdrželi se     4            Proti         3

 

Usnesení č.4/2009: ZM projednalo nabídku na výměnu šoupátek na hlavním vodojemu v hodnotě 52.261,-Kč. Rozhodnuto bude po dodání vyúčtování vodného a stočného za rok za rok 2007, 2008, které dosud nebylo dodáno.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.5/2009:  ZM projednalo předložené žádosti o zproštění poplatků za tuhý komunální odpad. Žádostem bylo vyhověno.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

 

Usnesení č.6/2009:  Starosta města informoval ZM o návštěvě v nájemním bytě č.7 čp. 98 po stížnosti nájemců ze dne 26. 1. 2009.Konstatoval, že byt není větraný, v bytě se suší prádlo a tudíž je zřejmé, že dojde k tvorbě plísní na stěnách a stropech. Nájemníci budou opětovně seznámeni s užíváním bytu tak, aby k této situaci nedocházelo. V bytě č. 6 čp. 98, bylo od nastěhování používáno zařízení na snížení vlhkosti v bytě. ZM rozhodlo, že nájemcům bude spotřeba energie kompenzována po předání návrhu možné kompenzace od nájemníků.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.7/2009: ZM schválilo vyvěšení záměru prodeje části ppč.970/1 k.ú. Rejštejn, po potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem v Sušici.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.8/2009: ZM pověřilo starostu města podpisem plné moci se společnosti INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň, k zastupování ve věcech stavebního řízení potřebného k zajištění stavebního povolení. K tomuto rozhodnutí došlo ZM po vyhodnocení ankety občanů o vybudování nového objektu nebo rekonstrukci stávající budovy. Hlasovalo 114 občanů. Pro opravu staré radnice 29 hlasů, pro výstavbu nového objektu 85 občanů.

Pro    6               Zdržel se    1

 

 

Usnesení č.9/2009:  ZM projednalo reakci majitelů rekreačních nemovitostí za Svojší ze dne 31. 1. 2009. ZM seznámilo s vyhláškou a upozornilo na dodržení usnesení č.73/2008, o povinnosti vlastnění nádoby na TKO. Pan Zeman seznámil se statistikou prodeje pytlů na TKO za poslední roky majitelům rekreačních objektů ve Svojších. 

                         Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.10/2009: ZM rozhodlo o přidělení bytu v čp. 98 manželům Kajfozovým, na základě žádosti ze dne 8. 1. 2009 manželů Kolářových. Všechny potřebné doklady ke splnění podmínek přidělení bytu budou doloženy.

                        Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.11/2009: ZM rozhodlo o prodeji pozemků ve Svojších dle usnesení 68/2008.

Ppč.156/2- pan Urban, ppč.156/3 Rejškovi Jana a Pavel, ppč. 558/3 Šírkovi Anna a Emanuel, ppč.558/4 Rejškovi Roman a Soňa k.ú. Svojše. Kupující ppč. 558/3, 558/4 berou na vědomí problém přístupu na tyto parcely do doby vyřešení přístupu přes ppč, 559 k.ú. Svojše. Na ostatní žádosti bude sdělen výsledek rozhodnutí ZM.

                        Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 12/2009: ZM schválilo rozpočet na rok 2009, a to rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování dle přiloženého návrhu rozpočtu pro rok 2009 dle jednotlivých paragrafů. Jednotlivé položky budou projednány na pracovním zastupitelstvu dne 24. 2. 2009. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 13/2009:  ZM v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích Czech POINT“ schvaluje smlouvu o spolupráci s městem Sušice za účelem poskytování vyjmenovaných služeb eGON centra a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 14/2009: ZM v rámci Integrovaného operačního programu „E-Governmet v obcích – Czech POINT“ schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně    

 

Usnesení č.15/2009:  ZM schvaluje přistoupení Města Rejštejn k projektu „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, který je českým partnerem projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 16/2009: ZM prohlašuje, že Město Rejštejn má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 18 503,- € (přepočet na českou měnu v kurzu platném ke dni vyúčtování daný Evropskou centrální bankou).

                                                                                                            Odsouhlaseno  jednomyslně     

                                                                                         

Usnesení č.17/2009: ZM  prohlašuje, že ručí za projekt „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 18 503,- € (přepočet na českou měnu v kurzu platném ke dni vyúčtování daný Evropskou centrální bankou).

                                                                                                                                                                                                                                                                             Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 18/2009: ZM se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Městem Rejštejn a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ.

                        Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 19/2009: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Rejštejn a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek městem a krácení, či odebrání dotací.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 20/2009: ZM schválilo proplacení hodin panu Miroslavu Zemanovi při úklidu sněhu dle smlouvy.

 

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Různé:

 

-          na dotaz pana Jindřicha Schmieda ohledně bývalé skládky k.ú. Svojše bude sděleno, že se nedochovala žádná dokumentace. ZM není známo jaký správní orgán skládku povolil

-          ZM vzalo na vědomí oznámení manželů Benešových ohledně stavby zahradního altánku na jejich soukromém pozemku ppč. 940/9 k.ú. Rejštejn . ZM doporučilo souhlasné stanovisko na vyjádření k povolení stavby.

-          pan Zeman doporučil při používání zkratek v zápisech ZM, jejich vysvětlení a důslednější zapisování a dále pak upozornil na nutnost důsledného zapisování spotřeb PHM u jednotek SDH

-          pan Zelinger vznesl dotaz na bod minulého jednání- povolení umístění plechové garáže. Starosta sdělil, že tato žádost byla zamítnuta

-          pan Zelinger se dotazoval na neúplnost zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce. Přítomný správce zařízení pan Kolář odpověděl, že to bylo způsobeno technickými problémy na servru

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 19,00 hodin s desetiminutovou přestávkou

 

Ověřovatelé:

 

Václav Zahrádka

 

František Ostádal

 

zástupce starosty

Starosta

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ