ZÁPIS ZM Z 15.12. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZM Z 15.12. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ZM z 15.12. 2008

 
Zápis č. 7/2008

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 15. 12. 2008

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav, Rejštek Roman

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Jaroslav Petráň, František Ostádál

Hosté : Dle presenční listiny

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
 
 
JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

ad2) ZM zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá. Usnesení č.55/2008 splněno.Ostatní usnesení splněna.

ad 3)

Usnesení č.68/2008 : ZM rozhodlo o vyvěšení záměru ppč. prodeje parcel v k.ú. Svojše ppč. 558/3,

558/4, 156/2,156/3. Cena uvedená v záměru prodeje bude 100,-Kč/m2 a výlohy spojené s prodejem pozemků.Podmínky prodeje jsou. Upřednostněny budou žádosti trvale žijících dle datumu podání žádosti, po dobu 15 ti let nesmí nový vlastník parcelu prodat. Může ji nabídnout zpět městu Rejštejn za stejných cenových podmínek, výstavba musí být zahájena do tří let od podepsání kupní smlouvy. Musí se jednat o výstavbu RD.Do doby zahájení stavby musí být pozemek udržován.    

                                                                                                                Odsouhlasenojednomyslně

 

Usnesení č. 69/2008 : ZM projednalo žádost pana Scheinosta o prodej ppč. 142/1. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě bylo rozhodnutí odloženo. Bude vyvoláno další jednání s panem Scheinostem.   

                                                                           

Usnesení č.70/2008: ZM schválilo převod nájmu pozemku ppč. 372/24 k.ú. Rejštejn z původního na nového majitele sousední nemovitosti čp.137

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.71/2008: ZM rozhodlo o pronájmu ppč. 89/2 a 317 k.ú. Velký Radkov I. panu Tocháčkovi a panu Häuslerovi dle vytyčených hranic.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.72/2008:  ZM rozhodlo o pronájmu části ppč.558 k.ú. Svojše panu Šírkovi za účelem sekání jako jedinému zájemci. Podmínkou pro sepsání smlouvy je písemné potvrzení možnosti vstupu přes pozemek pana Scheinosta.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.73/2008:  ZM projednalo petici pana Ing. Mulače, ohledně kontejneru na Svojších pro chalupáře. ZM konstatuje, že předložená petice je podepsána pouze panem Mulačem. Ten nemá potvrzenu plnou moc k zastupování svých sousedů. Tudíž je brána pouze jako jeho názor. ZM má doloženo, že pouze tři vlastníci nemovitostí nevlastní nádobu na TKO, a proto tato situace nebude řešena koupí kontejneru. Tito tři vlastníci si koupí nádobu vlastní, tak jako ostatní občané osady Svojše.   

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.74/2008: ZM projednalo žádosti o přidělení bytu č.7 v čp. 98. Z předložených žádostí spolu s doloženými doklady bylo rozhodnuto o přidělení panu Janu Koňarikovi.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.75/2008: ZM projednalo návrh dodatku smlouvy na rok 2009 firmy RUMPOLD na odvoz a likvidaci TKO. Pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.76/2008:  ZM rozhodlo o rekonstrukci VO v ulici Otavská dle předloženého rozpočtu..

                         Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.77/2008: ZM schválilo rozpočtové provizorium do schválení návrhu rozpočtu pro rok 2009. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provozních nákladů. Pracovní zastupitelstvo, kde bude sestaven návrh rozpočtu pro rok 2009, bude v průběhu ledna 2009.   

                                                                                                                 Odsouhlaseno jednomyslně 

 

Usnesení č.78/2008: ZM projednalo žádost pana Vjačeslava Šmída o povolení umístění plechové kolny na pozemku ppč. 961v k.ú. Rejštejn. Po sdělení dotčených orgánů nelze toto povolení vydat.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 79/2008: ZM schválilo předložený koncept zápisu do kroniky města za rok 2007, sepsaný kronikářem města panem Zelingrem, který zakoupil novou kroniku. 

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 80/2008:  ZM pověřilo starostu jednáním o zřízení věcného břemene přístupu přes ppč.559, na ppč. 558 k.ú. Svojše s Pozemkovým fondem ČR.

 

Usnesení č. 81/2008: ZM rozhodlo o uspořádání ankety, kde se budou moci vyjádřit k uvažované akci, všem trvale žijícím ohledně výstavby nového nebo rekonstrukce stávající budovi.

 

Různé:

-          starosta sdělil MZ skutečnost o neplacení nájmu paní Tancošovou od září 2008. paní Tancošová bude vyzvána k neprodlenému uhrazení s upozorněním, že v případě neuhrazení bude ukončena nájemní smlouva.

-          pan Máslo si stěžoval na zápach z kanalizace prostupující do domu. Starosta informoval, že ústních stížností již bylo více a tudíž osloví provozovatele k řešení daného problému.

-          Starosta informoval ZM o nabídce Lesů ČR o prodeji parčíku v Klášterském Mlýně před secesní vilou. Bude jednáno o ceně a po té bude rozhodnuto.

-          Paní Cílová předložila seznam závad v bytech čp. 98. Starosta bude jednat s dodavatelskou firmou.

-          Paní Slonková jako zástupce Správy NP a CHKOŠ podala informaci o možnosti čerpání investičních opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury, zakládání a obnova krajinných prvků.

-          Pan Máslo upozornil na špatný stav komunikace na Radkov.Zároveň pan Petráň se dotázal na možnost čerpání dotací na obnovu komunikací ke všem osadám. Starosta byl pověřen získáním cenových nabídek na opravu komunikace. Dále sdělil, že dotace lze čerpat pouze na komunikace ve vlastnictví města.

-          Pan Zelinger reagoval na rozhodnutí ZM z minulého zasedání ohledně výstavby nového úřadu. Byl by spíše pro rekonstrukci stávajícího starého objektu.Navrhuje oslovit občany, aby se k danému vyjádřili. Tuto možnost k vyjádření měli všichni občané po zveřejnění záměru.   

  

 

Zasedání ukončeno v 19,30 hodin s desetiminutovou přestávkou

Ověřovatelé:

                   Jaroslav Petráň

                   František Ostádal                 

zástupce starosty

Starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ