5/2004 ZÁPIS OZ | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

5/2004 ZÁPIS OZ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

5/2004 zápis OZ

Zápis č. 5/2004

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obe Rejštejn konaného dne 9.8.2004

Zasedání řídil : Jaroslav Petráň

Přítomni: Zahrádka,  Máslo, Švajka,  Zeman Stanislav ,Zeman Miroslav

Omluveni:

Neomluveni:

Zapisovatel : Hobzíková

Hosté: Přítomni  4 osoby 

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Finanční záležitosti

4)  Kulturní záležitosti

5)  Různé

6)  Diskuse

 

 

JEDNÁNÍ

 

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.30 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.    

 

 ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení z minulého zasedání. Usnesení číslo 15/2004 prodej pozemku je v řízení . Ostatní usnesení byla splněna.

 

ad3) Usnesení č.18/2004: OZ rozhodlo o převedení finančních prostředků na účet ČOV a kanalizace částku 700.000,-Kč z účtu České spořitelny a.s., a částku 840.000,-Kč z běžného účtu obce. Schváleno jednohlasně.

 

ad4) Usnesení č.19/2004: starosta seznámil  OZ s rozvojovou strategií správního území obce Rejštejn. OZ tuto  strategii schválilo jednomyslně.     

 

ad5) Usnesení č.20/2004: OZ schválilo  částku 8.000,-Kč  na kulturní program v rámci oslav „Setkání rodáků Rejštejnské farnosti“ a poutních slavností.

 

Různé:

-          Starosta seznámil OZ se společným prohlášením zástupců obcí ze dne 9.7.2004 ohledně vymezení zón NPŠ bez informování obcí. OZ toto prohlášení plně podpořilo. Na základě prohlášení OZ pověřilo starostu, aby vznesl dotaz na NPŠ ohledně využití hájenky v obci Rejštejn. Dále  na příští zasedání OZ pozvat ředitele NPŠ pana ing. Pavlíčka, který dodnes nesplnil sliby dané při návštěvě zastupitelstva obce dne 26.1.2004.

-          OZ pověřilo starostu k podání žádosti Městu K. Hory na výměnu pozemků lesní půdy  v ATC Radešov k.ú. Opolenec za pozemky lesní půdy v k.ú. Rejštejn případně k.ú. Svojše.

-          Starosta seznámil OZ se stavem tržby v ATC Radešov  k 9.8.2004. K tomuto datu bylo vybráno 363.460,-Kč. Odvod Mú Kašperské Hory činil 43.000,-Kč. Což je výrazný nárůst tržby oproti roku 2003.

-          OZ pověřilo starostu ke zjištění stavu skladování potrubí na kanalizaci a vlivu povětrnostních podmínek na něj na příštím kontrolním dnu ČOV. Zda tento způsob skladování   nemá vliv na jeho kvalitu.

-          Starosta seznámil OZ se stavem ÚP obce Rejštejn. Dle telefonického rozhovoru s Dr. Tremlem  pracovníkem RR kú Plzeňského kraje, bude začátkem září svoláno jednání pracovníků státní správy NPŠ, MŽP, obce Rejštejn, zpracovatel ÚP- Studio AJT. Starosta doporučuje pozvat i vlastníky stavebních pozemků.        

 

 

Diskuse:

-          vystoupil pan Nykles majitel RD a seznámil zastupitele s dopisem MÚ K. Hory ohledně výstavby přístřešku na autobusové zastávce v Čeňkově Pile. OZ souhlasí s umístěním do konce podzimu letošního roku dle finančních prostředků časového vytížení zaměstnance obce Rejštejn.

-          Pan Máslo vznesl dotaz  k opravě VO v ATC Radešov- bude zadáno firmě Kočí Žichovice, který již poslal nabídku na celkovou rekonstrukci s nejnižší nabídkou v roce 2003. Pan Voldřich vznesl dotaz na VO v ulici Kašperskohorská u pošty – je řešeno součastně s rekonstrukcí nízkého napětí.

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18,30 hodin     

 Ověřovatelé:         Švajka

                              Máslo  Michal

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ