ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM DNE 9. 9. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM DNE 9. 9. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis ze zasedání ZM dne 9. 9. 2008

 
Zápis č. 6/2008

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 9. 9. 2008

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav, Rejštek Roman

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Jaroslav Petráň, Roman Rejšek

Hosté : Dle presenční listiny

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
 
JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

ad2) ZM zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá. Usnesení č.55/2008 probíhá.Ostatní usnesení splněna.

ad 3)

 

Usnesení č.58/2008 : ZM pověřilo starostu podepsání smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. Klatovy, na financování akcí, které budou v říjnu 2008 uhrazeny z dotace SZIF České Budějovice. Výše úvěru činí 2.000.000,-Kč

                                                                                                                Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 59/2008 : ZM schválilo stavbu budovy nového úřadu dle předložené dokumentace firmy PPAA s.r.o. Plzeň. ZM vybralo variantu, která počítá s demolicí stávající stavby a výstavby nového objektu na parcele původní stavby. ZM rozhodlo o podání žádostí o financování z fondů EU. ZM prohlašuje, že 100% zafinancuje celou akci v případě, že město Rejštejn obdrží na akci dotaci z EU.ZM prohlašuje, že uhradí vlastní, odpovídající podíl skutečných nákladů stavby. 

                                                                            Odsouhlaseno 6ti hlasy                    Zdržel se jeden

Usnesení č.60/2008: ZM nesouhlasí s citací závěrečné zprávy o dohodnutí návrhu návštěvního řádu s obcemi ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., § 20, odst. 3. ZM jednoznačně nesouhlasí s dohodnutím návštěvního řádu a žádají o změnu formulace zprávy co se týče obce Rejštejn. Zároveň Ing. Nykles, předseda Svazu obcí, podal informace ohledně schvalování Návštěvního řádu NPŠ.

                                                                                                                Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.61/2008: ZM schválilo podání žádostí o dotaci na II. etapu rekonstrukce komunikací, mostů, veřejného prostranství, obnovu zeleně a nákup techniky. Město prohlašuje, že 100% zafinancuje uvedený záměr a zároveň prohlašuje, že uhradí výši svého podílu. Maximální výše dotace činí 5.000.000,-Kč

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.62/2008:  ZM rozhodlo, že zpracovatelem žádostí o dotace na II. etapu rekonstrukce komunikací bude pan Ing. Jaroslav Tachovský.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.63/2008:  ZM zamítlo žádost Spolku podnikatelů ve venkovské turistice-jihozápad o.s., Petrovice u Sušice o umožnění průjezdu na vyznačené hypostezce. Dle přiložené žádosti.

                                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.64/2008: ZM rozhodlo o záměru pronájmu části ppč. 558 k.ú. Svojše, dále ppč 89/2, 317 k.ú. Velký Radkov.

                                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.65/2008: ZM rozhodlo na základě informace o II. výzvě k uhrazení nájemného za byt v čp. 27, ul. Kašperskohorská, panu Hasenkopfovi a paní Pešlové, že při neuhrazení do termínu určeného výzvou, bude dán návrh k soudu na výpověď z bytu.

                                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.66/2008:  ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou Ing.Zdenka Rottenberková, Uničov na výpočet spotřeby tepla v bytech v čp. 98.

                         Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.67/2008: ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč z účtu hospodaření z České spořitelny a.s na účet KB obce Rejštejn.

                                                                                                                 Odsouhlaseno jednomyslně 

 

Různé:

-          starosta obce informoval ZM, že dne 11.10. 2008 bude uskutečněn podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

-          Starosta informoval o dokončení prací na rekonstrukcích mostů. Provedeno bude místní šetření se zastupiteli města

-          ZM vzalo na vědomí žádost paní Benedikové o koupi parcely na Svojších-bude zařazena

-          K žádostem o byt bylo sděleno, že žadatelé budou vyzváni k podání potřebných náležitostí

-          Starosta informoval ZM o podání zprávy PF ČR Klatovy, že ppč. 559 k.ú. Svojše o kterou bylo žádáno, nelze pronajmout z důvodu již existující nájemní smlouvy s fyzickou osobou

-          Starosta informoval o přiznání dotace na zřízení informačního místa CzechPoint, na vybavení počítačovou technikou ve výši 52.000,-Kč

-          Starosta poděkoval sponzorům za finanční příspěvky na uspořádání kulturního programu při pouťových oslavách města Rejštejn.

-          Pan Zeman a pan Zahrádka informovali o ztrátách dřeva v městských lesích. Jestli že bude někdo přistižen bude nahlášen policii ČR.

-          Pan Urban se dotázal na situaci ohledně stavebních parcel na Svojších. Starosta odpověděl, že dosud nebyly obdrženy podklady ze zaměření.

-          Pan Jiroušek se dotázal na situaci ohledně usnesení č.51/2008 ZM o nutnosti zakoupit vlastní nádobu na TKO. ZM navrhlo možnost zakoupení společného kontejneru několika vlastníky nemovitostí. Nedojde-li k dohodě mezi vlastníky, platí původní usnesení.

-          ZM souhlasilo, že panu Mulačovi bude zrušen platební výměr na TKO, vzhledem k tomu, že za jednu nemovitost má zaplaceno a u druhé je jen částečný vlastník.

 

 

Zasedání ukončeno v 19,30 hodin s desetiminutovou přestávkou

Ověřovatelé:

                   Jaroslav Petráň

                   Roman Rejšek                 

zástupce starosty

Starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ