ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis ze zasedání ZM

 
Zápis č. 5/2008

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 31. 7. 2008

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav, Rejštek Roman

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Zeman Stanislav, Ostádal František

Hosté : Dle presenční listiny

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
 
JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

ad2) ZM zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá. Ostatní usnesení splněna.

ad 3)

 

Usnesení č.47/2008 : ZM rozhodlo o rozdělení bytů dle žádostí a dokladů potřebných k přidělení bytové jednotky.

Dotaz pana Scheinosta ohledně neobeslání pana Urbana výzvou k podání žádosti o byt a doložení potřebných dokladů. Zastupitel pan Zeman sdělil, že osobně vyzval pana Urbana a veškeré potřebné informace podal. Město dodrželo standartní postup a zveřejnilo nabídku pronájmu bytových jednotek na úřední desce. Ohledně přidělení bytu paní Mottlové bylo sděleno, že byt může být přidělen pokud do 30 dnů doloží potřebné doklady. V opačném případě bude byt znovu nabídnut k pronájmu. Nájemné bude hrazeno od 15.8.2008.     

                                                                                                                                                                                                                                               Odsouhlaseno jednomyslně                              

Usnesení č. 48/2008 : ZM schválilo finanční příspěvek na oslavu 120ti let založení SDH Rejštejn ve výši 10.000,-Kč a příspěvek na pouťové slavnosti ve výši 10.000,-Kč.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Odsouhlaseno jednomyslně  

Usnesení č.49/2008:. ZM projednalo žádost majitelů nemovitostí čp. 91 a čp. 93 o opravu komunikace u těchto nemovitostí. ZM rozhodlo, že poškozená komunikace bude opravena asfaltovým recyklátem dle finančních možností města.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.50/2008: ZM projednalo žádost pana Volka o prodej nebo pronájem ppč. 489/4 k.ú. Rejštejn. Zmíněná parcela je veřejné prostranství, které nelze prodat. Může být volně používáno.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Odsouhlaseno jednomyslně  

 

Usnesení č.51/2008:  ZM rozhodlo, že každý majitel nemovitosti na Svojších musí mít vlastní nádobu na TKO do 4. 9. 2008 označenou čp. nemovitosti ke které patří. Kontrolu provede zastupitel pan Zeman Stanislav. Nádoby na TKO jsou povinni majitelé den před dnem svozu umístit na svozovou trasu. Kontejner umístěný na svozovém místě ve Svojších je určen pro osady Jelenov a Kozí Hřbet, Dobronín.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Odsouhlaseno jednomyslně  

 

Usnesení č.52/2008:  ZM rozhodlo o prodeji ppč.1043 o výměře 179 m2 a 963/6 o výměře 473 m2 k.ú. Rejštejn jedinému zájemci panu Piklovi. Cena byla stanovena na 70,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Dále ZM rozhodlo o pronájmu ppč.963/2 o výměře 643 m2 k.ú. Rejštejn. Pronajata bude jedinému zájemci panu Piklovi za cenu smluv

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.53/2008: ZM projednalo žádost pana Vinše majitele nemovitosti čp.90 o možnosti vést přístupovou cestu na svůj pozemek z ppč. 377 k.ú. Rejštejn.ZM tuto žádost zamítlo. Cesta z této parcely neexistuje. Žádost o odkoupení dosud užívaného pozemku k nemovitosti byla zamítnuta. Bude nabídnut pronájem.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.54/2008: ZM projednalo žádost o podílení se na financování páteřní hipostezky, vedené z katastru města Kašperské Hory na katastr města Hartmanice, přes katastr města Rejštejn a to v oblasti Radešova. ZM tuto žádost zamítlo vzhledem k finančním možnostem města.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.55/2008: ZM rozhodlo o pokácení stromu kaštanu u nemovitosti čp. 19 v době vegetačního klidu firmou PROSTROM, Plzeň. Majitelé nemovitosti budou požádání o příspěvek na odstranění stromu.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č. 56/2008: ZM schvaluje podání žádosti na opravu mostu do Klášterského Mlýna a v Radešově, dále komunikací v obci, obnovu zeleně, nákup zahradní techniky ve druhé etapě Programu obnovy venkova.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 57/2008: ZM projednalo ústní žádost paní Scheinostové, možnosti výměny nájemníka v obecním bytě s tím, že dosavadnímu nájemníkovi pronajme byt v Sušici. ZM souhlasí s výměnou ,pokud nájemníci budou souhlasit.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Odsouhlaseno jednomyslně

                                                                                                                 

 

Různé:

-          ZM vzalo na vědomí žádost paní Jiříkové o přidělení bytu. Žádost bude zařazena do pořadníku

-          Pan Zelinger požádal o informace ohledně asanace kasáren na Zhůří. Nemovitosti nejsou v majetku města, tudíž stav jednání nám není znám.

-          Pan Zelinger se dotázal, zda by nebylo možné zpřístupnit pomníček u hasičské zbrojnice. Byl pověřen pan Petráň k jednání s majitelem pozemku

-          Pan Nykles poděkoval za opravu cesty na Jelenov, které se zúčastnil. Další opravy a údržba bude dle potřeby provedena zaměstnanci města.

-          Paní Krňanská se dotázala na možnost opravy na Radkov. Zmíněná komunikace není v majetku města.

-          Na dotaz pana Nyklese- předsedy Svazu obcí, ohledně schvalovacího procesu Návštěvního řádu NPŠ, a vyjádření se Města Rejštejn, bylo sděleno starostou, že Město Rejštejn souhlasilo s výhradami, které jsou ve zprávě uvedeny písemně dle dohody se Svazem obcí.    

Zasedání ukončeno v 19,45 hodin s desetiminutovou přestávkou

Ověřovatelé:

                   František Ostádal

                   Stanislav Zeman

zástupce starosty

starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ