ZÁPIS Č.4/2008 ZE ZASEDÁNÍ ZM DNE 26. 6. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS Č.4/2008 ZE ZASEDÁNÍ ZM DNE 26. 6. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis č.4/2008 ze zasedání ZM dne 26. 6. 2008

 
Zápis č. 4/2008

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 26. 6. 2008

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav

Omluveni: Rejšek Roman

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Zahrádka Václav, Ostádal František

Hosté : Dle presenční listiny

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 17.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

 

ad2) ZM zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá, dále usnesení OZ 7/2008 splněno.Ostatní usnesení splněna.

ad 3)  

Usnesení č.35/2008ZM rozhodlo o rozparcelování ppč. 588 a 156 k.ú. Svojše .Po vyměření bude vyvěšen záměr prodeje. Bude požádáno zpracování odhadu ceny.

                                                                                                                Odsouhlasenojednomyslně

 

Usnesení č. 36/2008ZM souhlasí s účastí města v projektu TW v rámci MŠZ a prohlašuje, že je schopna sto procentně profinancovat svůj záměr. Výše dotace bude činit 85-90%.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.37/2008:. ZM projednalo žádost pana Gabriele na možnost rekonstrukce obecního bytu na vlastní náklady. ZM souhlasí s podmínkou, že veškeré práce provede odborná firma a budou doloženy všechny revize rozvodů vody a elektroinstalace  

                                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.38/2008: Starosta informoval ZM o stavu kolaudace na akci zřízení 7 bytových jednotek v čp. 98. ZM rozhodlo o záměru pronájmu bytů. Nájemné bude stanoveno dle vyhlášky 146/2000 Sb.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.39/2008:  ZM schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou. Dílčí nedostatky vyplývající z provedené zprávy auditora budou odstraněny do konce třetího čtvrtletí 2008.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně                                                                                

Usnesení č.40/2008:  ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy s panem Voldřichem na rekonstrukci kašny. Zároveň odsouhlasilo jednorázovou zálohu na materiál ve výši 50.000,-Kč. 

                                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.41/2008:ZM schválilo předložený návrh spisového a skartačního plánu města Rejštejn společně s přílohou rejstříku znaků. 

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.42/2008: ZM rozhodlo o záměru prodeje ppč. 963/6, 1043 k.ú. Rejštejn na základě žádosti součastného nájemce a vlastníka přilehlé nemovitosti. Ppč. 963/2 k.ú. Rejštejn bude nadále pouze pronajata.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.43/2008: ZM doporučuje asanaci bývalých kasáren na Zhůří za podmínky, že po asanaci budou pozemky směněny s obcí Rejštejn za pozemky na Hluboké. Nutná písemná dohoda.

                                                                                                                 Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č. 44/2008: ZM pověřilo starostu města sepsáním smlouvy s panem Flanderou, majitelem nemovitosti na Svojších, kterou ohrožuje vzrostlý javor, na úhradu 50ti % nákladů na jeho odstranění. 

                                                                                                                 Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 45/2008: ZM provedlo místní šetření na Svojších na základě žádosti pana Jandy na odkoupení parcely, kterou má oplocenou. ZM rozhodlo, že zmíněná parcela zůstane v pronájmu.

                                                                                                                 

                                                                                                                Souhlasí 5        Zdržel se 1

 

Usnesení č. 46/2008: ZM rozhodlo o zakoupení smaltované tabule s označením Městského úřadu Rejštejn.

                                                                                                              Odsouhlaseno jednomyslně

 

Různé:

-          Starosta informoval o stavu probíhající kolaudace 7 BJ v čp. 98. Firma ZETES s.r.o. dosud nepředala klíče od objektu a všechny náležitosti potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí. Starosta firmu osloví a sjedná termín schůzky

-          Starosta informoval o žádosti pana Pavlína na změnu ÚP. Bude řešeno s Ing.arch. Trávníčkem společně se změnou k.ú. Zhůří po dohodě s NPŠ o možných výměnách.

-          Starosta na žádost paní Malé o možnost odkoupení stavební parcely odpověděl, že v současné době žádný takový pozemek není k dispozici.

-          Žádost pana Vinše o případné odkoupení ppč.373/2, 373/3, část 382 a 384 k.ú. Rejštejn, bude řešena po místním šetření do konce července 2008.

-          Starosta informoval o podání dvou cenových nabídek na opravu střechy v čp.27 a opravy fasády na KD čp. 98. Obě akce budou řešeny dle finančních možností města

-          Starosta informoval MZ o pronájmu veřejného Prostr. Fi. AMENA s.r.o. Č Budějovice, na akci pro Budějovický Budvar dne 5. a 6. července 2008.

-          Starosta informoval o žádosti paní Liškové na finanční příspěvek na noční hru pro děti pořádanou na Svojších. ZM odkázalo obrátit se na SDH Svojše.

-          Starosta informoval o petici občanů z Klášterského Mlýna s žádostí o opravu komunikace poničené při akci stavby kanalizace v Klášterském Mlýně. Starosta odpověděl, že bude požádáno o dotaci a po jejím získání bude komunikace opravena. Zároveň ZM pověřilo starostu vyzváním firmy AQUAŠUMAVA s.r.o., k opravě asfaltu po překopání komunikace k ppč.19/ 6 k.ú. Klášterský Mlýn, při zbudování vodovodní přípojky.      

Zasedání ukončeno v 19,30 hodin s desetiminutovou přestávkou

Ověřovatelé:

                   František Ostádal

                   Václav Zahrádka

zástupce starosty

starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ