ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MZ ZE DNE 14. 5. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MZ ZE DNE 14. 5. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis ze zasedání MZ ze dne 14. 5. 2008

 
Zápis č. 3/2008

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 14. 5. 2008

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Rejšek Roman, Ostádal František, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Zeman Stanislav, Zahrádka Václav

Hosté : Dle presenční listiny

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 17.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen

 

ad2) ZM zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá, dále usnesení OZ 7/2008 nesplněno – místní šetření proběhne dne 19. 5. 2008 ve Svojších. Ostatní usnesení splněna.

ad 3)  

Usnesení č.24/2008 : ZM projednalo žádost JUDr.Milana Šímy o zapsání věcného břemene na vjezd přes ppč.71/1 k.ú. Velký Radkov I. Žádost byla zamítnuta.

                                                                                                                 Jednomyslně

 

Usnesení č. 25/2008 : ZM rozhodlo o výběru nabídky na zpracování žádosti o dotaci z programu NUTS II Jihozápad, nejnižší nabídkou a to Ing. Tachovským, U Čedíku 777, 339 01 Klatovy. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.26/2008:.ZM projednalo žádost paní Kratochvílové a paní Štětkové na opravu komína v čp. 2 Klášterský Mlýn. Oprava bude provedena do 31. 8. 2008

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.27/2008: Na žádost pana Kizeka ZM rozhodlo o možnosti napojení na vodovod kiosku  v Radešově ve vlastnictví pana Kizeka. Pro sezonu 2008. V příštím roce nebude tato přípojka obnovena. Pan Kizek poskytne finanční příspěvek na údržbu.  

                                                                                                                                                                                                                                                                             Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.28/2008: Hodnotící komise ve složení předseda Rejšková Soňa, členové – Stanislav Zeman, Roman Rejšek předložila výsledek výběrového řízení na „ Rekonstrukci MK III. a IV. třídy v Rejštejně, oprava 4 mostů a rekonstrukce parkoviště v Rejštejně“ Vybrána byla, dle kriteria nejnižší nabídky, firma MADRUZZO a.s., Mariánské Lázně- Pobočka Klatovy. Starosta vyzve vítěznou firmu k sepsání smlouvy.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Odsouhlaseno jednomyslně                                                                                                                                              

Usnesení č.29/2008: Starosta rozhodl o výběru TDI na akci dle usnesení č.28/2008. Vybral dle kritéria nejnižší nabídky oslovenou firmu INGEM a.s., Plzeň

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.30/2008:ZM rozhodlo o navýšení mezd v ATC o výši inflace. Ceny pro ubytované byly stanoveny na: lůžko v chatce 115,-Kč/den/osobu, popl. za psa 50,-Kč/den,

 Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.31/2008: ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008a schválilo příspěvek ve výši 13 920,- Kč.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č. 32/2008: ZM schválilo rozpočtové změny dle opatření č. 1/2008.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č. 33/2008: ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy o půjčce na dofinancování rekonstrukce čp. 98, ve výši 2.500.000,- Kč u Komerční banky Sušice. Tímto se ruší usnesení č. 48/2007 z 20. 8. 2007

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 34/2008: ZM pověřilo starostu k vyzvání dotčených orgánů ke schůzce o projednání dohody o společném postupu k řešení situace vzniklé schválením ÚP Rejštejn.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Odsouhlaseno jednomyslně

Různé:

-          starosta informoval o probíhajících opravách v ATC Radešov

-          paní Lišková ze Svojší se dotázala na možnost odkoupení stavební parcely ve Svojších. Starosta odpověděl, že tato záležitost je v jednání

-          paní Rejšková požádala o urgenci na PF Klatovy ohledně ppč.559 k.ú. Svojše. Dotaz bude poslán do 27. 8. 2008

-          starosta informoval ZM o zahájení činnosti provozovny kadeřnictví v budově obce v červnu 2008

-          OZ vzalo na vědomí žádost o byt paní Taucošové. Bude řešeno při přidělování rekonstruovaných bytů

-          Pan Zahrádka informoval o vyčnívajícím uzávěru vodovodního řádu před čp. 4., Klášterský Mlýn. Starosta osloví firmu spravující vodovodní řád

-          Pan Petráň upozornil na poškozování cesty a mostů a vytvoření skládky kulatiny v Radešově firmou LESS a.s., Bude řešeno zástupcem firmy.

Zasedání ukončeno v 19,30 hodin s desetiminutovou přestávkou

Ověřovatelé:

                   Stanislav Zeman

                   Václav Zahrádka

zástupce starosty

starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ