ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MZ ZE DNE 25.02.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MZ ZE DNE 25.02.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání MZ ze dne 25.02.2008

Zápis  č. 1/2008

ze zasedání  zastupitelstva města Rejštejn konaného dne  25. 2. 2008

 

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni:  Petráň, Zahrádka, Rejšková, Rejšek, Ostádal, Zeman Stanislav, Zahrádka Václav

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Petráň, Zeman   

Hosté :  Dle presenční listiny

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a finanční záležitosti
  4. Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

 

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem  programu. Program byl jednomyslně schválen.   

 

ad2)  ZM zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.6/07 probíhá,  dále probíhá usnesení OZ č.80/2007. Ostatní splněna.

 

ad 3)  

Usnesení č. 1/2008 : ZM schválilo finanční částku ve výši 1.000,-Kč na uspořádání akce vítání občánků společně s maškarním bálem pro děti. 

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.2/2008:.ZM schválilo obsah Veřejnoprávní smlouvy s Městem Kašperské Hory, zároveň pověřilo starostu k jejímu podpisu.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.3/2008: ZM schvaluje účast města Rejštejn v projektu „ Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v rámci Mikroregionu Šumava – západ( Horní Vltava – Boubínsko)

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.4/2008: ZM projednalo žádost pana Víta Kratochvíla o zproštění poplatku za TKO na rok 2008. Žádosti bylo vyhověno na základě prohlášení o platbě v místě skutečného pobytu.

Žádosti  manželů Rejškových na osvobození od poplatku za TKO roku 2008 ohledně nemovitosti čp. 27 na Jelenově, jejíž jsou vlastníky, nelze ze zákona vyhovět. Každý vlastník nemovitosti je povinen uhradit jednorázový poplatek. 

Pro hlasovalo: 5 členů         Zdrželo se: 2 členové

 

Usnesení č.5/2008: ZM po projednání rozhodlo, že v roce 2008 bude na úřad práce v Klatovech požádáno o tři osoby na údržbu veřejných prostranství dle potřeb města.Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s Úřadem práce v Klatovech.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.6/2008:ZM  konstatovalo, že o záměru prodeje ppč. 963/6 a ppč. 1043 k.ú. Rejštejn bude rozhodnuto po místním šetření.

 Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.7/2008: ZM projednalo žádost pana Vladimíra Jandy, bytem Plzeň, Barákova 15, o koupi ppč. 563/3 k.ú. Svojše. ZM  pověřilo pana Zemana místním šetřením do 29. 3. 2008. Po té bude rozhodnuto.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 8/2008: ZM vzalo na vědomí žádost paní Jany Pestúnové o pronájem  bytu ve vlastnictví města. Žádost bude zařazena do pořadníku.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 9/2008: ZM schválilo návrh starosty na jmenování kronikářem Města Rejštejn pana Jaroslava Zelingera, bytem Svojše 44. Nový kronikář bude vyslán na školení kronikářů.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 10/2008: ZM schválilo a vzalo na vědomí návrh předsedkyně kontrolního výboru paní Soni Rejškové o jmenování členů výboru. A to pana Jaroslava Petráně a pana Stanislava Zemana.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

ad 4)   Různé:

-          starosta města informoval o konání sběrného dne 17. 5. 2008

-          starosta města vyzval zastupitele k podávání možných akcí v rámci oslav města, a jejich propagaci

-          starosta obce informoval o zústatcích na účtech. ZM požádalo starostu o přípravu přehledu závazků města na příští zasedání města

-          místostarosta města pan Petráň se dotázal na stanovení termínu kolaudace rekonstruovaných bytových jednotek. Starosta odpověděl, že kolaudace a její termín bude řešen s dodavatelskou firmou a stavebním úřadem.

-          místostarosta města pan Petráň se dotázal na výstavbu garáží  u ČOV a oplocení ČOV.Starosta odpověděl, že bude řešeno dle finančních možností a doplacení všech  finančních závazků města vůči dodavatelským firmám staveb ČOV a kanalizace, a rekonstrukce bytových jednotek čp. 98.

-          na dotaz místostarosty města pana Petráně ohledně stavu parkoviště, zastupitelé uložili starostovi města vyzvat Firmu AQUAŠUMAVA s.r.o, Chudenín 30,která prostor užívala v době výstavby kanalizace, k úklidu zmíněné plochy.

-          na podnět místostarosty  pana Petráně bude vozidlo V3S- fekál označen znakem města.Osobní vozidlo označeno nebude vzhledem k možnosti porušení barvy a laku karoserie. Žádný zákon neukládá povinnost tohoto označení.

-          na podnět pana Ostádala bude na příštím zasedání předložen doklad o skartaci razítek obce Rejštejn firmou GABRIEL, se sídlem v Sušici

-          pan Zelinger se dotazoval,  zda Správa NP a CHKOŠ dodala materiály, které slíbila, a které měly napomoci ke shodě, potřebné ke schválení ÚP obce Rejštejn. Pan místostarosta Petráň sdělil, že k dodání nikdy nedošlo. Řešení tohoto problému je v současné době závislé na vyjádření Krajského úřadu Plzeň, odbor územního plánování a Stavebního úřadu Sušice, na které se stále čeká.

-          pan Zeman po kontrole trvá na řádném vedení docházky dle pracovní doby zaměstnanců 

 

Zasedání ukončeno v 18,30  hodin

 

Ověřovatelé: 

                   Petráň Jaroslav

                   Stanislav Zeman

zástupce starosty

starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ