ZÁPIS USTAVUJÍCÍHO ZESEDÁNÍ OZ Z 8. 11. 2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS USTAVUJÍCÍHO ZESEDÁNÍ OZ Z 8. 11. 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ustavujícího zesedání OZ z 8. 11. 2006

 

Zápis z ustavujícího zasedání OZ obce Rejštejn ze dne 8. 11. 2006

 

Jednání zahájil v 16,00 hodin nejstarší zvolený člen OZ pan Jaroslav Petráň.

 

-          ověřovateli zápisu ustavujícího zasedání byli všemi odsouhlaseni pánové Ostádal a Hasenöhrl

-          bylo konstatováno, že je přítomno všech 7 členů zvoleného zastupitelstva

-          předsedající jednání pan Jaroslav Petráň, přečetl  slib nových zastupitelů, který byl následně všemi členy podepsán

-          bylo odsouhlaseno, že volba starosty volba starosty bude provedena veřejně

 

1. VOLBA STAROSTY

Předsedající přednesl dva návrhy na volbu starosty

a)       starostu bude vykonávat pan Jaroslav Petráň a to do doby než budou ukončeny a zkolaudovány závažné rozpracované akce( Výstavby splaškové kanalizace a ČOV, výstavby 7 BJ pro sociálně slabé), nejdéle však na jeden rok

b)       starostu bude vykonávat pan Horst Hasenöhrl

 

VLASTNÍ  HLASOVÁNÍ:

- pro návrh a) -      byli pro 2 slovy –dva- zastupitelé,    5 slovy-pět- se zdrželo hlasování

- pro návrh b) -      byli pro 2 slovy-dva- zastupitelé,      5 slovy-pět- se zdrželo hlasování

 

Závěr- protože nebylo dosaženo potřebných hlasů pro volbu starosty, dohodli se zastupitelé, že volba proběhne znovu za 14 dnů tj.  22. 11. 2006 v 16,00 hod.

 

2. VOLBA JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ VÝBORU

Místostarostou byl zvolen pan Jaroslav Petráň  -                                               6 hlasů pro

Předsedou finanční komise byl zvolen pan František Ostádal  -                        6 hlasů pro

Předsedkyní kontrolní komise byla zvolena paní Soňa Rejšková                      6 hlasů pro

Předsedou stavební komise byl zvolen pan Stanislav Zeman                            6 hlasů pro

Předsedou komise pro občaské záležitosti byl zvolen pan Václav Zahrádka     6 hlasů pro

 

3. OSTATNÍ

-          OZ jednomyslně odsouhlasilo, že zájmy obce bude, tak jako dosud, obhajovat v Radě NPŠ delegovaný zástupce ing. František Nykles

-          Místostarosta obce pan Jaroslav Petráň informoval o stavu ÚP obce Rejštejn.V návaznosti na nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve prospěch obce, byla zaslána,  na základě doporučení  Mú Sušice, odb.výst. a územního plánování, žádost o dodatečné souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.        

 

 

Jednání ukončeno : 18,00 hod.

 

Zapisovatel :              Václav Zahrádka

 

Ověřovatelé:              František ostádal

                                 Horst Hasenöhrl

 

 Místostarosta:          Jaroslav Petráň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ