ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM DNE 31. 5. 2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM DNE 31. 5. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání ZM dne 31. 5. 2010

 
Zápis č. 2/2010


ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 31. 5. 2010


Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Rejšková Soňa, Rejšek Roman, Zeman Stanislav, František Ostádal, Václav Zahrádka,Petráň Jaroslav

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Jaroslav Petráň, Václav Zahrádka

Hosté : Dle presenční listiny


Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu zasedání

 2. Kontrola usnesení

 3. Závěrečný účet obce

 4. Schválení obecně závazné vyhlášky

 5. Zrušení obecně závazné vyhláška

 6. Oprava komunikaci

 7. Oprava čp. 108

 8. Nákup Traktoru

 9. Majetkové záležitosti

 10. Různé

JEDNÁNÍ


ad1) Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.10 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen


ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení, usnesení č.4/09 bude provedeno, Ostatní usnesení splněna.


Usnesení č. 11/2010: Usnesení ZM schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za 2009bez výhrad a nedostatků.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.12/2010: ZM schvaluje vyhlášku č.1/2010 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích ve Městě Rejštejn k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.13/2010: ZM schvaluje vyhlášku č.2/2010 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.14/2010: ZM schvaluje vyhlášku č. 3/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998.

Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.15/2010: ZM schválilo opravu komunikací. Opraveny budou výtluky vzniklé po zimním provozu. Zároveň rozhodlo o opravě mostu přes řeku Otavu v osadě Radešov. Na nákladech oprav se bude město Rejštejn podílet stejným dílem s městem Kašperské Hory.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.16/2010: ZM rozhodlo, že po obdržení dotace z programu z PSOV bude opravena střecha a fasáda hasičské zbrojnice. Starosta byl pověřen oslovením firem, které by opravy provedli. Nabídky budou vyhodnoceny ZM.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 17/2010: ZM odsouhlasilo nákup traktoru značky ZETOR PROXIMA 75 s příslušenstvím, dle nabídky předložené starostou. Starosta byl pověřen podpisem kupní a leasingové smlouvy. ZM rozhodlo , že starý traktor bude dán prodejci na protiúčet, o který bude snížena cena pořizovaného traktoru.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 18/2010: ZM rozhodlo, že rekonstrukce soc. zařízení ATC Radešov bude provedena po ukončení sezony 2010. Základy budou provedeny dle cenové nabídky.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 19/2010: ZM, po projednání žádosti CHKO Šumava o vyhlášení Přírodní památky Vinice, toto jednomyslně zamítlo.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.20/2010: ZM pověřilo starostu oslovením firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín, aby zpracovala návrh na komplexní řešení veřejného vodovodu na Svojších, spolu s osazením jednotlivých nemovitostí vodoměry.

Odsouhlaseno jednomyslně

Různé:

 • ZM bere na vědomí jmenování velitele SDH Rejštejn pana Pavla Viciana.

 • ZM bere na vědomí žádost pana Bernáška o odkoupení části pozemku č.8/2 k.ú Radešov. Po místním šetření dne 7. 6. 2010 bude rozhodnuto, jestli uvedená parcela bude dána do nabídky k prodeji

 • pan Koukal vznesl dotaz ohledně možnosti odkoupení ppč. 154 k.ú. Svojše pro majitele nemovitostí, kteří jsou zásobování vodou ze studánek na této parcele. ZM odpovědělo, že zmíněná parcela se prodávat nebude. Vodovod bude řešen.

 • Pan Koukal poukázal na vysokou cenu za odvoz TKO, která je stanovena firmou Rumpold. Poukázal na nedodržování části smlouvy. ZM odpovědělo, že firma RUMPOLD bude písemně vyzvána ke kontrolnímu vážení a jednání s ředitelem firmy.

 • paní Rejšková upozornila na přeplnění odpadní jímky ve Svojších penzion čp. 38. Majitel i nájemník budou vyzvání k okamžité nápravě. Bude-li se situace opakovat, bude vlastník i nájemce písemně vyrozuměn o návrhu řešení prostřednictvím odboru ŽP.

 • Pan Zeman tlumočil připomínky pana Scheinosta, ohledně přístupu města při řešení bytové situace pana Urbana. Město Rejštejn nebylo kompetentní k přímé nabídce přidělení bytu v čp. 98 panu Urbanovi. Na další dotaz ohledně snahu o vlastnictví ppč. 559 k.ú. Svojše městem Rejštejn, bylo zodpovězeno, že zájem je o její získání vzhledem k potřebě rozšíření komunikace a snadnější zimní údržbě.

 • pan Zeman upozornil, že připomínky k zápisu je možné podávat neprodleně po jeho přečtení. Na pozdější již nebude brán zřetel.

 • Na připomínku pana Koukala, ohledně řešení povinnosti zakoupeni nádoby na TKO, ZM uznalo, že toto vyhláška výslovně nenařizuje. V minulých obdobích bylo zakoupení považováno za samozřejmou věc.


Zasedání ukončeno v 19, 00 hodin s desetiminutovou přestávkou


Ověřovatelé: Václav Zahrádkazástupce starosty

StarostaProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ