ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis ze zasedání OZ

Zápis  č. 4/2006

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne 26. 6. 2006

Zasedání řídil : Jaroslav Petráň

Přítomni: Zahrádka,  Máslo, Zeman Stanislav ,Hobzíková,

Omluveni : Zeman Miroslav

Ověřovatelé:  Zahrádka, Máslo 

Neomluveni:

Zapisovatel : Hobzíková Hosté :  Dle presenční listiny Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové záležitosti

4)  Rozpočtové změny

5)  Záležitosti spojené s budováním kanalizace a ČOV

6)  Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby 2006 

7)  Různé, diskuse

  JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení. Všechna usnesení byla splněna.

 

ad 3)  OZ projednalo žádost pana Scheinosta o koupi pozemků v k.ú. Svojše.Zmíněné      pozemky jsou dosud v majetku Pozemkového fondu.

-         OZ projednalo žádost paní Hejralové o koupi pozemku ppč. 38/2 v k.ú. Radešov. O prodeji se bude rozhodovat až po vydání stavebního povolení ke stavbě RD k trvalému bydlení.

-         Starosta informoval OZ o změně majitele náhonu ppč. 67/2 k.ú. Klášterský Mlýn. PF prodal tuto část fyzické osobě, přes to, že obec o tento pozemek žádala od roku 1998.OZ navrhuje projednání celé záležitosti s právníkem, a po té podání stížnosti na PF.

-         Starosta informoval OZ o opravě Požární zbrojnice, kde bylo nutno opravit škody (okapy a svody) napáchané velkým množstvím sněhu.

-         Starosta obce přečetl  OZ dopis od majitele penzionu Klášterský Mlýn pana Ondřeje Juříka, který se týká opakovaného neplnění termínů dohodnutých při kontrolních dnech na stavbě splaškové kanalizace.Tento stav ovlivňuje provoz jeho penzionu. Termín dle kontrolního dne je 30.6. 2006 zatím nebyly práce na odstranění nedostatků započaty. Starosta sdělil, že vyvine nátlak na prováděcí firmu GEOSAN. Dále bylo dohodnuto, že na příští kontrolní den budou pozváni všichni poškození účastníci z Klášterského Mlýna. Termín bude dohodnut se stavebním dozorem a prováděcí firmou.   

 

Usnesení č.16/2006 :    OZ bylo osobně panem Hailem požádáno o přepracování smlouvy ohledně parcely k výstavbě RD v k.ú. Radešov. Za současné situace, nemůže vyřídit úvěr na stavbu , jelikož není jako vlastník parcely  zasán KN. OZ rozhodlo,že původní smlouva o smlouvě budoucí ze dne 19. 11. 2003 bude zrušena. Bude sepsána nová smlouva o prodeji a to 50,-Kč /m2. Z celkové ceny bude odečtena zaplacená záloha ve výši 20.000,-Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.                  

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.17/2006: OZ rozhodlo o proplacení brigádnických 14 hodin při čištění mostu Klášterský Mlýn a nátěr vrat požární zbrojnice. 30,-Kč/hod. Tato částka bude převedena na účet SDH.

                                                                                                    Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.18/2006:  OZ schválilo návrh rozpočtových změn předložených finančním výborem. Kopie rozpočtových změn je součástí zápisu.   

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.19/2006:  OZ rozhodlo o podání žádosti na PF o převod  pozemků, které jsou určeny k zástavbě bydlení a jsou v zastavěné části obce. Jedná se o ppč.364, 366, 367, 368,4/1 k.ú. Rejštejn.   

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně     

 

Usnesení č.20/2006: OZ jednomyslně stanovilo sedmičlenné zastupitelstvo  na volební období 2006-2010.               

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně                                                          

 

Usnesení č. 21/2006: OZ schválilo směrnici pro evidenci majetku obce pod cenu 60.000,-Kč

                                                                                                     Odsouhlaseno jednomyslně

 

Různé:

-         pan Máslo- místostarosta obce vznesl dotaz, zda by  nebylo možné instalovat do ATC Radešov automaty na sprchy. Starosta odpověděl, že do stávajícího zařízení sprch to není možné, vzhledem k jejich stavu. Toto bude možné projednat po sezoně, vzhledem k finanční situaci rozpočtu obce.

-         Pan Zeman Stanislav požádal o uvolnění finančních prostředků na výkop pro položení potrubí pro přítok vody do požární nádrže ve Svojších. Stávající vedení je nefunkční.

-         OZ souhlasí se zařazením ppč. 149/1 k.ú. Velký Radkov do veřejné zeleně při změně ÚP obce.

-         Od  7. 7. 2006 do14. 7. 2006  obec Rejštejn uzavřena z důvodu dovolené

-         Starosta obce Rejštejn informoval o výhledovém záměru výběru lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod k územnímu hájení. S tímto záměrem OZ zásadně nesouhlasí. Nesouhlasné stanovisko bude zasláno na Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky. Praha.         

Zasedání ukončeno v 18,30  hodin   

 

Ověřovatelé:         Zahrádka Václav

                              Máslo  Michal

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ