ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM Z 15. 2. 2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM Z 15. 2. 2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání ZM z 15. 2. 2010

 
Zápis č. 1/2010


ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 15. 2. 2010


Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Rejšková Soňa, Rejšek Roman, Zeman Stanislav, František Ostádal, Václav Zahrádka,Petráň Jaroslav

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Jaroslav Petráň, Stanislav Zeman

Hosté : Dle presenční listiny


Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu zasedání

 2. Kontrola usnesení

 3. Sválení rozpočtu na rok 2010

 4. Projednání žádostí o dotace

 5. Nákup materiálu SDH

 6. ATC- Radešov – soc. zařízení, ceník služeb

 7. Vize 2020- program správy NPŠ

 8. Různé

JEDNÁNÍad1) Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.10 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen


ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení, usnesení č.4/09 bude provedeno, Ostatní usnesení splněna.Usnesení č. 1/2010: Usnesení ZM související s projektem „Marketingová strategie a propagace Šumavy“:


 1. Zastupitelstvo Města Rejštejn schvaluje přistoupení Města Rejštejn k projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, který je příjemcem dotace z ROP Jihozápad

 2. Zastupitelstvo Města Rejštejn prohlašuje, že Město Rejštejn má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj.478.869,- Kč.

 3. Zastupitelstvo Města Rejštejn prohlašuje, že ručí za projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 478.869,- Kč.

 4. Zastupitelstvo Města Rejštejn se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek Městem Rejštejn a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ.

Zastupitelstvo Města Rejštejn pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Rejštejn a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.2/2010: ZM rozhodlo o prodeji vozu V3S jedinému zájemci panu Máslovi. Za cenu 5000,-Kč.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.3/2010: ZM rozhodlo o dovybavení jednotek DSH dle předložených žádostí.

SDH Svojše 1ks hadice „C“, SDH Rejštejn 4ks hadice „C“ a 4ks savců 1ks svítilna, 10 ks rukavic.

Při příští žádosti musí velitelé SDH uvádět způsob poškození a důvod nákupu.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.4/2010: ZM schvaluje rozpočet na rok 2010 takto:


Celkové příjmy rozpočtu ve výši 5.117.850,- Kč

Celkové vdaje rozpočtu ve výši 6.217.777,- Kč


ZM svaluje rozpočet města Rejštejn na rok 2010 jako schodkový dle přiložených návrhů.


Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.5/2010: ZM rozhodlo, že nebude podepsán program VIZE Šumava 2020 předložená Správou NPŠ. ZM zásadně nesouhlasí s některým body výše uvedené VIZE.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.6/2010: ZM rozhodlo o podání žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice z programu PSOV( program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje).

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 7/2010: ZM projednalo návrh na opravu soc. zařízení ATC. Bude rozhodnuto na příštím jednání.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 8/2010: ZM rozhodlo o zproštění poplatku za TKO Víta Kratochvíla.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 9/2010: ZM rozhodlo, že vyřazený PC s příslušenstvím bude přeřazen do majetku SDH Rejštejn. Tiskárna bude nabídnuta k prodeji za nejvyšší nabídku.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.10/2010: ZM rozhodlo o změně vyhlášky č.5 z 1.1.2002, čl. 6 – splatnost poplatku TKO.

Nově od 1.1. 2010 splatnost poplatku TKO je od. 1.2. do 31. 3. daného roku. Při nedodržení lhůty splatnosti bude poplatek navýšen dvojnásobně.

Dále paní Rejšková seznámila s výsledky provedené kontroly poplatků. ZM rozhodlo, že neplatiči dlužící částku vyšší než 5.000 ,-Kč budou řešeni právní cestou.

Odsouhlaseno jednomyslně

Různé:

 • starosta informoval o písemné stížnosti pana Scheinosta na zkreslený zápis ze zasedání ZM dne 14. 12. 2009. Zápis bude opraven. Právník města neřeší parcelu č. 559 k.ú. Svojše pro Manžele Rejškovi, ale pro Město Rejštejn.

 • Dále pan Scheinost požaduje opravit zápis znění „ obálkovou metodou“ nový zápis je „ formou obálek.“

 • pan Koukal se dotázal proč se nedělá zvukový záznam.

 • Starosta odpověděl, že ZM projedná zakoupení diktafonu.

 • Pan Zeman žádá, o předání veškerých materiálů ohledně povinnosti zakoupeni nádob na TKO chalupáři, na přestupkovou komisi k vyřešení sporu. Jedná se o tři chalupáře.

 • pan Petráň navrhuje aby byl svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů pouze jednou v roce. Starosta odpověděl, že dle zákona je obec povinna tuto službu provozovat 2 x v roce protože, pokud není zřízen sběrný dvůr.

 • Pan Scheinost navrhl ohledně likvidace odpadu TKO ve Svojších zakoupit ještě jeden kontejner .

 • ZM zváží možnosti

 • pan Koukal se dotázal na koeficienty daně z nemovitosti. Starosta odpověděl, že jsou vyvěšeny na úřední desce. Dále se též zapojil do diskuse ohledně řešení svozu TKO.
Zasedání ukončeno v 19, 00 hodin s desetiminutovou přestávkou


Ověřovatelé:
Stanislav Zeman
zástupce starosty

StarostaProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ