ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání OZ

Zápis  č. 3/2006

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne 24. 4. 2006

Zasedání řídil : Jaroslav Petráň

Přítomni: Zahrádka,  Máslo, Zeman Stanislav ,Hobzíková, Zeman Miroslav

Omluveni : 

Ověřovatelé:  Zahrádka, Máslo 

Neomluveni:

Zapisovatel : Hobzíková

Hosté :  Dle presenční listiny

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2005, schválení závěrečného účtu 

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení. Všechna usnesení byla splněna.

 

ad 3) Usnesení č.9/2006: OZ bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rejštejn za rok 2005. OZ schvaluje celoroční hospodaření obce Rejštejn a závěrečný účet obce Rejštejn včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Rejštejn za rok 2005, provedené auditorkami Krajského úřadu Plzeňského kraje, odb. ekonomický, odd. finanční kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.. Dílčí nedostatky vyplývající ze zprávy auditu, budou odstraněny do konce května 2006 za účasti správce účetního programu.   

 

Usnesení č.10/2006 :    OZ schválilo převod  částku 500.000,- Kč z účtu HČ na účet ČOV a kanalizace.                  

                                                                                                   Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.11/2006: OZ jednomyslně schválilo rekonstrukci vodovodu v ulici Sušická v délce cca 150 m současně s pokládkou splaškové a dešťové kanalizace.

 

Usnesení č.12/2006:  OZ jednomyslně schválilo směrnici k odvodu tržeb pro ATC Radešov.

 

Usnesení č.13/2006:  OZ jednomyslně schválilo pro výstavbu 7 bytových jednotek v čp. 98 firmu INGEM s.r.o., Keřová 9, 309 11 Plzeň, aby zajistila výběrové řízení a stavební door.

 

Usnesení č.14/2006: OZ jednomyslně schválilo poskytování darů k životnímu jubileu takto:

Při dovršení věku:  50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100.

 

Usnesení č.15/2006:  OZ jednomyslně schválilo snížení ceny za prodej ppč.24/2 a 24/4 k.ú. Klášterský Mlýn, z 250,-Kč/m2 na 200,-Kč/m2.

 

               

                                                                           

 

Různé:

-          Starosta informoval OZ ohledně stavu koupě pozemků v k.ú. Klášterský Mlýn od Lesů ČR. V součastné době se pracuje na sepsání kupní smlouvy. Předpokládaná kupní cena dle znaleckých posudků cca 75.000,-Kč.

-          OZ bylo seznámeno se zprávou pana ing. Nyklese přednesenou ve slyšení v Parlamentní komisi pro ŽP v Praze dne 18. 4. 2006, týkající se spolupráce obcí s NPŠ, kterou OZ jednomyslně schválilo.

-          Dále OZ bylo seznámeno s „Desaterem výboru obcí NPŠ na zlepšení komunikace na území NPŠ a CHKO“ .OZ bylo seznámeno s tiskovou  zprávou výboru obcí ze dne 18. 4. 2006, kterou jednomyslně podpořili. 

-          Starosta informoval o zakoupení 10 ks popelnic do ATC Radešov

-          Na dotaz pana Zahrádky Václava, ohledně opravy komunikace do Klášterského Mlýna starosta odpověděl, že bude opravena do začátku sezony

-          Starosta informoval OZ o konání Sběrného dvora dne 13. 5. 2006.Kontejner bude přistaven na Svojších od 8,0 hod do  10,00 ho. V obci Rejštejn bude kontejner přistaven  od 10,00 hod do 12,00 hod.

-          Zastupitelé obce Rejštejn děkují panu ing. Součkovi, ing. Vlčkovi a panu Semenskému za  úklid veřejného prostranství ve Svojších.    

 

Zasedání ukončeno v 19,10  hodin  přestávka 15 min 

         

 Ověřovatelé:         Zahrádka Václav

                              Máslo  Michal

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ