ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM ZE DNE 14. 12. 2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM ZE DNE 14. 12. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání ZM ze dne 14. 12. 2009

 
Zápis č. 7/2009


ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 14. 12. 2009


Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Rejšková Soňa, Rejšek Roman, Zeman Stanislav, František Ostádal, Václav Zahrádka

Omluveni: Petráň Jaroslav

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: František Ostádal, Rejšek Roman

Hosté : Dle presenční listiny


Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu zasedání

 2. Kontrola usnesení

 3. Rozpočtové provizorium, rozpočtové změny

 4. Prodloužení nájemní smlouvy

 5. Platby nájemníků v bytech

 6. Nájemní smlouvy o uložení maringotek v ATC Radešov na rok 2010

 7. Různé, diskuse

JEDNÁNÍad1) Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.10 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen


ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení, usnesení č.4/09 odloženo, Ostatní usnesení splněna.Usnesení č. 65/2009 : ZM projednalo žádost paní Štětkové Miloslavy o prodloužení nájemní smlouvy v bytě čp.2 Klášterský Mlýn.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.66/2009: ZM projednalo návrh starosty na zrušení předplatného na sbírky zákonů v tištěné podobě. Všechny zákony jsou k nahlédnutí, případně vytištění z elekronické podoby, která se pravidelně aktualizuje.

Pro 5 hlasů zdržel se 1 hlas

Usnesení č.67/2009: Starosta města podal návrh na zrušení účtu v KB, sloužícího pro příjem dotace na „ Plán opatření ke zlepšení životního prostředí v obci“ který byl již ukončen a prostředky již na něj nepřijdou.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.68/2009: ZM projednalo žádost pana Hasenkopfa o prodloužení splatnosti nájemného a TKO do konce roku 2009.

Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.69/2009: ZM schválilo rozpočtové provizorium ve výši rozpočtu minulého roku v oblasti provozních nákladů do schválení rozpočtu na rok 2010. Dále schválilo rozpočtovou změnu č. 4 a č.5

Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.70/2009: ZM rozhodlo, že v roce 2010 bude poplatek za uložení maringontky v ATC Radešov mimo sezonu jednorázově 2.000,- Kč/ kus.

Odsouhlaseno jednomyslně


Různé:

Informace od starosty města:

 • založení Občanské sdružení Svojše – vznik 16..10. 2009

 • dopis od paní Šimkové, ohledně vedení kanalizace ve Svojších po jejich pozemku. Starosta informoval, že tato informace je mylná. Kanalizace na Svojších dosud nebyla řešena. V případě projektování budou vlastníci seznámeni písemně.

 • Seznámení s dopisem pana Ing.K. Siglera a paní RNDr. V. Siglerové adresovaném firmě ČEZ, ohledně komunikace na Svojších. Pan Zeman odpověděl, že je záležitost vyřízena.

 • Seznámil s dopisem pana Koukala, že jedná dle vyhlášky č.4/2001 obce Rejštejn. Pan Zeman nesouhlasí s jeho tvrzením.

 • Pan Zeman upozornil, že chybí zmínka o dodání lavičky na stávající zastávku ve směru od Sušice.

 • Přístřešek na zastávce autobusu v Čeňkově Pile bude postaven na jaře roku 2010

 • na žádost pana Zemana budou všechny veřejné vyhlášky vyvěšovány i v osadě Svojše.

 • Na dotaz pana Zemana ohledně ppč.559 k.ú. Svojše, bylo starostou sděleno, že právní zástupce zpracovává podklady

 • dotaz pana ing. Scheinosta, zda bylo Mú. sděleno dořešení přestupkového řízení manželů Rejškových. Starosta sdělil, že dosud nemá žádné informace.

 • Pan ing. Scheinost se dotázal, proč řeší právník města ppč.559 k.ú. Svojše za manžele Rejškovi a Šírkovi.

 • Ing. Scheinost trvá na tom, aby bylo v zápise zapsáno, že byl na tomto jednání osočen panem Urbanem o používání obálkové metody při podnikání.


Na závěr starosta poděkoval zastupitelům města za jejich práci v zastupitelstvu.

Poděkoval i všem sponzorům, kteří svými finančními dary přispěli na dětské hřiště, na pouťové slavnosti, na nové dveře lesní kaple na Klapru, na opravu komunikací atd. A v neposlední řadě poděkování všem občanům, kteří se svými silami podílejí na rozvoji města a života v něm.Zasedání ukončeno v 19, 15 hodin s desetiminutovou přestávkou


Ověřovatelé:


Roman Rejšek


František Ostádal
zástupce starosty

StarostaProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ