ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ 6.3.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ  6.3.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

zápis ze zasedání OZ 6.3.2006

Zápis  č. 2/2006

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne 6. 3. 2006

Zasedání řídil : Jaroslav Petráň

Přítomni: Zahrádka,  Máslo, Zeman Stanislav ,Hobzíková, Zeman Miroslav

Omluveni : 

Ověřovatelé:  Zahrádka, Máslo 

Neomluveni:

Zapisovatel : Hobzíková

Hosté :  Dle presenční listiny

 

Program jednání:         1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Informace ohledně zónace v NPŠ

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 17.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení č.1/06 probíhá, č.2,3,/06 splněno, č. 4/06 probíhá, č. 5/06 probíhá.

 

ad 3)Ing. Martanová seznámila OZ s navrhovanou zónací v NPŠ a předala letecký snímek se zákresem zónace, 5 ks A1 katastrálních map, 3 ks A4 výřez katastrálních map se zákresem navrhovaných zón.      Textovou  část k dané problematice „ Křemelná, Povydří, Dračí skály, Rýžovní potok“ Výklad k tomuto zpracování podala Dr. Křenová. K celé problematice zónace OZ zaujalo následující stanovisko:

     Stanovisko zástupců obce Rejštejn k jednání svolanému Správou NPŠ  k projednávání nových návrhů zónace.

     Zastupitelé obce Rejštejn a delegovaný zástupce obce Rady NPŠ Ing. Nykles oznamují, že dnešní jednání nepovažují za projednání návrhu nového členění území NPŠ do zón  ochrany přírody ve smyslu § 20 zákona č. 114/1992 Sb. a ve smyslu ustanovení článku 4 Věstníku MŽP z října 2004 (Metod.pokyn MŽP k vymezení, schvalování a dokumentování zón ochrany přírody v NP ČR).

        Důvodem pro toto stanovisko je nejen přetrvávající přezíravý postoj SNPŠ a MŽP k požadavkům obcí vyjádřených ve schváleném usnesení z Rady Parku konané 4. 11. 2005, ale především v nesplnění slibů daných zástupci SNPŠ a MŽP na jmenovaném zasedání Rady.

 

Konkrétně

-         v zápisu z Rady NPŠ bylo 4. 11. 2005 slíbeno, že požadovaný harmonogram                      projednávání zónace bude členům Rady zaslán do 30. 11. 2005 čili před zahájením projednávání.                       

-         Dále bylo slíbeno, že současně s projednáváním zónace musí být v souběhu projednáván management I.zón.

-         Metodika Plánu péče měla být připravena do konce roku 2005 a měla být projednána současně se zónací

     K dnešnímu dni je nutno konstatovat, že dané přísliby splněny nebyly a přesto tzv. projednávání zónací bylo svoláno.

Zastupitelé konstatují , že do dnešního dne nedostali žádnou odpověď ke svému písemnému stanovisku předjednání zónace ze 4. 10. 2005, což potvrzuje nezájem SNPŠ o komunikaci a spolupráci s obcí a poskytování jí potřebných vysvětlení. Tento přístup je v rozporu s ustanovením § 71 zákona č. 114/1992 

                 

 

Usnesení č.6/2006: OZ jednomyslně schválilo návrh rozpočtových změn č.1-06

                                                                                                     Schváleno jednomyslně

 

Usnesení č. 7/2006: Jednomyslně schválilo návrh ceníku pro ATC Radešov na sezonu 2006.Dále OZ jednomyslně schválilo návrh ceníku pro služby traktoru a multicaru.

                                                                                                     Schváleno jednomyslně

Usnesení č. 8/2006: OZ jednomyslně schválilo předložený koncept zápisu do obecní kroniky za rok 2005 předložený kronikářkou obce Rejštejn

                                        

Různé:

-         K žádosti pana Hasenkopfa a paní Pešlové o výměnu bytu po paní Fenzlové OZ sdělilo, že tato otázka bude řešena až po převzetí bytu od paní Fenzlové. Obec nemá zatím žádné zprávy o tom, že by paní Fenzlová byt obci vracela.  

-         Na dotaz pana Zahrádky a Zemana ohledně náhrady ze strany státu za lesy v NPŠ, bylo panem Zemanem- zástupcem NPŠ sděleno, že se připravuje vyhláška, která by měla toto řešit.

-         Na dotaz pana Zemana Stanislava ohledně parkování vozidel rekreantů na točně pro autobus na Svojších, toto bude řešeno ve spolupráci s Policií ČR.

-         Starosta informoval o možnosti čerpání prostředků z EU v rámci programu SROP ( Společný regionální operační program) a BAK ( Budování absorpční kapacity)     

 

Zasedání ukončeno v 19,45  hodin  přestávka 15 min 

         

 Ověřovatelé:         Zahrádka Václav

                              Máslo  Michal

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ