ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM ZE DNE 8. 10. 2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM ZE DNE 8. 10. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání ZM ze dne 8. 10. 2009

 

Zápis č. 6/2009


ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 8. 10. 2009


Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Zeman Stanislav, František Ostádal, Václav Zahrádka

Omluveni: Rejšek Roman

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: František Ostádal, Václav Zahrádka

Hosté : Dle presenční listiny


Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání

  2. Kontrola usnesení

  3. Majetkoprávní záležitosti

  4. Rozpočtové změny

  5. Nákup nového programu spisová služba

  6. Doplnění rozpočtového výhledu

  7. Různé, diskuse

JEDNÁNÍad1) Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.05 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen


ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení, usnesení č.4/09 odloženo, Ostatní usnesení splněna.ad 3)

Usnesení č. 57/2009 : ZM projednalo žádost společnosti T.LAND a.s. Se sídlem Praha 4, o prodeji ppč. 999 k.ú. Rejštejn. Prodej byl zamítnut. Zmíněná parcela je veřejným prostranstvím- komunikace . Tyto pozemky nelze prodávat.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.58/2009: ZM schválilo nákup materiálu na opravu bytu paní Štětkové na základě její žádosti. Práce na opravách provedou svépomocí.

Odsouhlaseno jednomyslně

Usnesení č.59/2009: ZM schválilo návrh rozpočtového opatření č.2, dále schválilo uhrazení faktur za práce provedené na opravě hasičské zbrojnice. Proplaceno bude 174 hodin á 50,-Kč pro SDH, a 153 hodin fyzickým osobám á 70,- Kč.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č.60/2009: Starosta informoval ZM skutečnosti, že město je od 8.10.2009 plátcem DPH.

Dále informoval o budoucím provozu datových schránek se kterým je spojena nutnost zakoupení programu Spisové služby v elektronické podobě. ZM schválilo rozpočtovou změnu č.2 a č.3.

Odsouhlaseno jednomyslněUsnesení č.61/2009: ZM schválilo projekt obnovy komunikací „Etapa III.“na rok 2010.

Pro : 5 hlasů Proti : O hlasů Zdržel se: 1 hlasUsnesení č.62/2009:Schválilo podání žádosti na SZIF České Budějovice o dotaci na III.etapu obnovy komunikací, mostu přes Losenici, obnovu zeleně a nákup techniky.

Pro : 5 hlasů Proti : O hlasů Zdržel se: 1 hlasUsnesení č. 63/2009: ZM prohlašuje, že 100% zafinancuje uvedený záměr a zároveň prohlašuje, že uhradí výši svého podílu.

Pro : 5 hlasů Proti : O hlasů Zdržel se: 1 hlas

Usnesení č. 64/2009: ZM rozhodlo o zpracování žádostí o dotaci na III. Etapu obnovy komunikací, panem Ing. Jaroslavem Tachovským

Pro : 5 hlasů Proti : O hlasů Zdržel se: 1 hlas


Usnesení č. 64/2009: ZM rozhodlo, že prioritou budou opravy komunikací na přilehlé osady. Město Rejštejn osloví vlastníky navazujících komunikací, což je Správa NPŠ.

Odsouhlaseno jednomyslně


Usnesení č. 64/2009: Starosta informoval ZM výši tržby v ATC Radešov . ZM rozhodlo, že peníze nebudou převáděny na účet obce, ale budou použity na nákup a rekonstrukci sociálních zařízení.

Odsouhlaseno jednomyslně


Různé:  • Pan Zeman tlumočil požadavek pana Motla Stanislava mladšího o zbudování přístřešku u autobusové zastávky ve směru na Sušici a vybavit jí lavicí. Dále pak dodat kontejner na separovaný odpad do osady Radešov.

Starosta odpověděl, že zmíněný pozemek k vybudování přístřešku je v katastrálním území Města Kašperské Hory. Kontejnery jsou v areálu ATC. Po sezoně budou osazeny na parkovišti před areálem.

  • Pan Zeman tlumočil požadavek paní Aleny Zemanové na přístřešek na zastávce Čeňkova pila

Starosta informoval, že přístřešek bude opraven a instalován.

  • Pan Petráň připomenul zaslání složenek neplatičům.


.Zasedání ukončeno v 18, 30 hodin


Ověřovatelé:


Václav Zahrádka


František Ostádal


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ