ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ ZE DNE 23. 1. 2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ ZE DNE 23. 1. 2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z jednání OZ ze dne 23. 1. 2006

Zápis  č. 1/2006

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Rejštejn konaného dne 23. 1. 2006

Zasedání řídil : Jaroslav Petráň

Přítomni: Zahrádka,  Máslo, Zeman Stanislav ,Hobzíková, Zeman Miroslav

Omluveni : 

Ověřovatelé:  Zahrádka, Máslo 

Neomluveni:

Zapisovatel : Hobzíková

Hosté : 

Program jednání:   1)  Zahájení, schválení programu zasedání

2)  Kontrola usnesení

3)  Majetkové a finanční záležitosti

4)  Různé, diskuse

 

JEDNÁNÍ

ad1)   Starosta obce Rejštejn zahájil zasedání v 16.00 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl jednomyslně schválen   

 

ad2)  OZ zkontrolovalo usnesení z minulého zasedání. Usnesení z minulého zasedání byla splněna. 

 

Usnesení č.1/2006: OZ schválilo odkoupení pozemků od Lesů ČR státní podnik ppč. 6, 10/2, 10/7, 10/10,  10/8, 67/1, 66/1 a stavební ppč. 21 k.ú. Klášterský Mlýn

                                                                                                     Schváleno jednomyslně

 

Usnesení č. 2/2006: Dne 19. 10. 2005 byla nabídnuta nemovitost čp. 82 nájemníku panu Staňkovi k odkoupení za pořizovací cenu 108.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne se nevyjádřil rozhodlo OZ o prodeji veřejnou nabídkou přes Realitní kancelář „JAKŠ“.

                                                                                                     Schváleno jednomyslně

 

Usnesení č.3/2006: OZ bylo seznámeno s návrhem pana starosty s podáním žádosti z „ Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2006“ na dotace

-         dešťová kanalizace náměstí směr Losenice po komunikaci ppč. 1032 k.ú. Rejštejn

-         prodloužení vodovodního řádu v ulici Sušická v délce 250 m.

OZ rozhodlo o podání žádosti na výše uvedené akce.

                                                                                                        Schváleno jednomyslně   

                                       

Usnesení č. 4/2006: Starosta seznámil OZ s průběhem informativního jednání u kulatého stolu dne 23. 1. 2006 se starosty  obcí na jejich území leží NPŠ a zástupci Správy NPŠ, náměstkem ministra ŽP a zástupcem státního fondu ŽP. Ředitel NPŠ ing. Pavlíčko nabízel starostům možnosti dotačních titulů, což bylo starosty kritizováno. Dále proběhla rozsáhlá diskuse o programu  „ O Šumavě společně“. V tomto dokumentu nebyla velká většina termínů ze strany MŽP a NPŠ splněna. Diskuse byla i o nových I zónách NPŠ.  OZ trvá na společném prohlášení obcí z 9. 7. 2004 a na připomínkách obce Rejštejn z prosince 2004 na které nebyl brán zřetel ani nebylo konstatováno, že obec tyto připomínky zaslala. Obec Rejštejn zásadně nesouhlasí s novým návrhem vymezení I. zón ve správním území obce Rejštejn, o kterém byla obec pouze informována. OZ trvá na usnesení Rady NPŠ ze dne 4. 11. 2005, které výslovně určuje , že návrh nové zónace bude s obcemi projednán až po té, co bude projednán a schválen nový management ochrany přírody v parku a přijat nový Plán péče. Se stávajícím Plánem péče obce nesouhlasily. Přesto byl ministrem v zastoupení podepsán. Podpis nečitelný.           

                                                                                                   Schváleno jednomyslně

 

 

Usnesení č.5/2006:  Vzhledem k tomu, že osobnímu vozidlu značky Favorit končí technická prohlídka a vozidlo je dle sdělení autoopravny opravitelné za velkých finančních výdajů OZ rozhodlo, že bude prodáno do bazaru. Do konce volebního období budou služební cesty propláceny přes náhradu cestovních výloh na používání osobního vozidla.  

 

Různé:

-         po předložení geometrického plánu pro rozdělení pozemku ppč. 968/6, 968/7 k.ú. Rejštejn ze dne 20. 12. 2005 č.25905 panem Hrdinou, OZ vzalo na vědomí a vzhledem k tomu, že obec nemá finanční prostředky ani osobu k sepsání výměnné smlouvy navrhuje sepsání smlouvy nájemní na 99 let.

-               

 

Zasedání ukončeno v 18,15  hodin 

         

 Ověřovatelé:         Zahrádka Václav

                              Máslo  Michal

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………

        zástupce starosty                                                                                starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ