ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASSTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASSTUPITELSTVA MĚSTA

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání zasstupitelstva města

Zápis  č. 3/2009

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 4. 5. 2009

 

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Rejštek Roman, Václav Zahrádka

Omluveni:

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Jaroslav Petráň, Václav Zahrádka

Hosté : Dle presenční listiny

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
 
 
JEDNÁNÍ

 

 

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.15 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

 

ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.4/09 probíhá, Ostatní usnesení splněna.

 

 

ad 3)

Usnesení č.32/2009 : ZM rozhodlo o prodeji pozemků č. 156/2, 156/3, 558/3 a 558/4 k.ú. Svojše vzniklé rozdělením pozemků 156 a 558 k.ú. Svojše. Cena kupní byla stanovena na 100,- Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.Výběr kupujících dle pravidel usnesení č.68/08. Přidělení pozemků.

Ppč. 156/2 p. Urban, ppč. 156/3 Jana a Pavel Rejškovi, ppč. 558/3 manželé Šírkovi, ppč. 558/4 manželé Soňa a Roman Rejškovi. Všechny pozemky k.ú. Svojše. Starosta byl pověřen podpisem kupních smluv. 

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 33/2009 : ZM rozhodlo o prodeji části pozemku ppč.970/1 k.ú. Rejštejn. Po předložení geometrického plánu č.157-1055/2009 z 6. 4. 2009 ppč. 970/12 k.ú. Rejštejn, paní Hejralové. Prodejní cena byla stanovena na 100,-Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.34/2009: ZM rozhodlo o zproštění poplatku za TKO na základě předloženého potvrzení o platbě v nájemním bytě, paní Lucii Teršlové- Liškové.

                              Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.35/2009:.ZM rozhodlo o prodloužení termínu uhrazení poplatku za TKO do 31. 5. 2009. Platby po tomto termínu budou ve výši dvojnásobku poplatku + poštovné. Všichni, kdo dosud poplatek neuhradili, budou obesláni upomínkou se složenkou. 

Odsouhlaseno jednomyslně

 

 

Různé:

 

-          pan Mathaus písemně upozornil na poškozenou zídku nad jeho pozemkem. Zídka bude opravena.

-          Pan Zelinger vznesl dotaz na možnost odkoupení pozemku ppč. 18/9 k.ú. Klášterský Mlýn. Pozemek je veden jako veřejné prostranství a tudíž ZM neplánuje jeho prodej.

-          Pan Zeman zastupitel města veřejně poděkoval ing. Součkovi, ing. Vlčkovi, panu Vladimíru Petrlíkovi a Nikole Petrlíkové za úklid v osadě Svojše po přívalovém dešti.

-          Pan Zeman informoval o nutnosti vybagrování stoky k rybníčku na Svojších, která je zanesená po přívalovém dešti. Pan Zeman byl pověřen domluvením s firmou Babor, která by tyto práce provedla.

-          Pan Zeman se dotázal jestli už Pozemkový fond ČR reagoval na dopis ohledně trvalého záboru.Starosta odpověděl, že ještě neuplynulo 30 dnů od odeslání dotazu.

-          Pan Petráň se ptal na vývoj sporu o lesy mezi městem Rejštejn a městem Kašperské Hory. Starosta kontaktuje právního zástupce, po té sdělí výsledek

-          Pan Rejšek se dotázal na možnost dodání sekačky na Svojše na sekání veřejného prostranství. Starosta odpověděl, že z dotace bude zakoupena sekačka a dána na Svojše. Zatím je možno půjčit sekačku z Rejštejna.

 

  

 

 

Zasedání ukončeno v 17, 20 hodin

 

Ověřovatelé:

 

Jaroslav Petráň

 

Václav Zahrádka

 

zástupce starosty

Starosta

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ